terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Saturday, March 30, 2013

lagu kanak kanak


Di Taman Haiwan
Lihatla di sana,
Ada rama-rama,
Cantik berterbangan,
Sungguh menawan hati.

Lihatlah di sana,
Ada biri-biri,
Putih dan berseri,
Sungguh comel sekali.

Lihatlah di sana,
Ada kura-kura,
Juga labi-labi,
Jalannya lambat sekali,


(Lagu:  Burung kakak Tua)
lagu kanak kanak


Di Taman Haiwan
Lihatla di sana,
Ada rama-rama,
Cantik berterbangan,
Sungguh menawan hati.

Lihatlah di sana,
Ada biri-biri,
Putih dan berseri,
Sungguh comel sekali.

Lihatlah di sana,
Ada kura-kura,
Juga labi-labi,
Jalannya lambat sekali,


(Lagu:  Burung kakak Tua)
ELEMEN KEUSAHAWANAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BUKU PANDUAN
ELEMEN KEUSAHAWANAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
JUN 2010
ii
BUKU PANDUAN
ELEMEN KEUSAHAWANAN
iii
Copyright C 2010 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4-8, Blok 9
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Cetakan Pertama 2010
Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan
kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara pun samada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain kaedah sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan
Perpustakaan Negara Malaysia
Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum
BUKU PANDUAN: ELEMEN KEUSAHAWANAN
ISBN…
iv
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita‐cita hendak mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara hidup demokratik;
mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati
bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai‐bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden:
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita‐cita tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip berikut:‐
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANGUNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
RUKUN NEGARA
v
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
vi
Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berkaitan elemen keusahawanan dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) sejak awal tahun 1990‐an berlandaskan
bidang/tajuk pembelajaran perniagaan dan keusahawanan.
Penerapan aspek keusahawanan secara merentas kurikulum di Tahap Satu peringkat
sekolah rendah bertujuan membolehkan murid memperoleh kemahiran asas dan
pengetahuan berasaskan perniagaan dan keusahawanan supaya mereka dapat
menjalankan kerja‐buat‐sendiri, mereka cipta dan cenderung berurusniaga serta
mengamalkan sikap dan budaya kerja yang baik.
Pemetaan elemen keusahawanan dalam perancangan dan pembangunan melalui standard
kandungan dan standard pembelajaran KBSR dan KBSM menunjukkan kesinambungan
yang mantap, bermula seawall dari Tahap satu (Tahun Satu dan Dua) sehinggalah di akhir
Tahap Dua (Tahun Tiga hingga Enam) di peringkat sekolah rendah seterusnya hinggalah ke
tingkatan lima di sekolah menengah.
Pemupukan budaya keusahawanan sewajarnya diberi penekanan bagi mewujudkan
kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan disamping
membentuk generasi berwawasan yang mempunyai asas kukuh dalam aspek kemahiran
berfikir, kemahiran berkomunikasi, kreativiti, pemikiran inovatif dan bersemangat
keusahawanan.
PENDAHULUAN
DERAF
1
ELEMEN KEUSAHAWANAN SEKOLAH RENDAH – TAHAP 1
DEFINISI
Elemen Keusahawanan merupakan segala-gala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan
dan kemahiran untuk menjadi usahawan (Kamus Dewan Edisi Ke-3). Secara umum, Elemen
Keusahawanan merupakan proses-proses yang terlibat dalam membentuk ciri-ciri , sikap, kaedah
berfikir dan nilai dalaman seseorang murid ke arah menjadi seorang usahawan.
MATLAMAT
Penerapan elemen keusahawanan di dalam kurikulum standard sekolah rendah bertujuan untuk
membentuk ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan amalan keusahawanan melalui aktivitiaktiviti
pengajaran dan pembelajaran sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
OBJEKTIF UMUM (MERENTAS KURIKULUM TERAS ASAS DAN TERAS TEMA)
Murid yang mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkaitan penerapan elemen
keusahawanan sekolah rendah dalam pelbagai disiplin ilmu akan:
1. Mengamalkan sikap keusahawanan yang cemerlang;
2. Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan dalam situasi yang diperlukan;
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan dalam aktiviti
kehidupan seharian yang relevan;
4. Memformulasikan samada konsep, proses atau produk keusahawanan berasaskan
pengetahuan dan kemahiran teknologi atau vokasional;
5. Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam keusahawanan.
FOKUS
Penerapan elemen keusahawanan secara eksplisit (dinyatakan dengan tepat dan jelas)
merentas kurikulum teras asas dan teras tema melibatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai dengan standard kandungan dan standard pembelajaran kurikulum disiplin tersebut.
Lima elemen utama yang diterapkan adalah pendedahan dan amalan sikap keusahawanan,
latihan pemikiran keusahawanan dalam situasi yang sesuai, formulasi konsep, proses atau
produk keusahawanan berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi atau vokasional
dan amalan nilai moral dan etika yang baik dalam keusahawanan.
DERAF
2
Secara ringkas huraian tentang lima elemen utama keusahawanan ini adalah:
1. Sikap keusahawanan
Seorang usahawan mempunyai sikap yang cemerlang yang menyebabkan mereka berjaya
dalam bidang yang diceburi. Sikap cemerlang ini penting kerana ia menjadi asas kekuatan
dalaman secara mental, emosi dan fizikal yang kukuh untuk mendorong usahawan
menghadapi dan menangani pelbagai cabaran sehingga berjaya. Sikap adalah satu
gambaran perasaan seseorang yang terangsang terhadap sesuatu objek yang akan
dizahirkan menerusi tingkahlaku yang diambil oleh seseorang individu seperti pemilihan
kerjaya dalam bidang keusahawanan. Sikap adalah penting untuk meramalkan
tingkahlaku yang dapat menentukan kejayaan usaha teroka usahawan kerana hampir
semua teroka memerlukan sikap tertentu seperti peka kepada peluang, ketabahan untuk
mengatasi pelbagai rintangan, cabaran, masalah dan kegagalan yang mungkin timbul di
peringkat permulaan atas halangan-halangan yang berkemungkinan timbul dikemudiannya
14 sikap keusahawanan yang perlu diterapkan ialah
i. Bertanggungjawab terhadap keputusan
Seorang usahawan bertanggungjawab ke atas sebarang keputusan berkaitan
perniagaan yang diceburinya. Beliau lebih suka mengawal sendiri sumber-sumber
berkaitan perniagaan dan menggunakannya untuk mencapai matlamat yang telah
ditetapkan terlebih dahulu. Kesanggupan mengambil tanggungjawab terhadap hasil
keputusan yang dibuat berkait rapat dengan lokus kawalan dalaman.
ii. Sangat peka kepada peluang
Usahawan yang berjaya sentiasa memikirkan pencapaian matlamat. Bagi mereka,
untuk mencapai matlamat yang ditetapkan perlu keupayaan peka, melihat dan
mengambil peluang yang terdapat di persekitaran. Peluang perniagaan boleh wujud
akibat masalah yang ditimbulkan oleh orang lain, perubahan teknologi, perubahan
cita rasa pengguna, perubahan cara hidup, perubahan sikap, sumber-sumber alam
yang masih belum diterokai dan sebagainya.
iii. Berani mengambil risiko yang dianggarkan
Usahawan yang berjaya tidak mengambil risiko tanpa menganggarkannya terlebih
dahulu. Usahawan adalah pengurus risiko yang baik. Usahawan hidup dalam dunia
ketidaktentuan dengan kadar perubahan yang tinggi. Dalam dunia begini,
seseorang usahawan belajar mengurus risiko dan memastikan bahawa risiko yang
diambil adalah munasabah dan berpatutan dengan ganjaran yang diterima.
iv. Daya kreativiti dan inovatif
DERAF
3
Usahawan dengan minda yang kreatif dapat mencipta sesuatu yang baharu dan
menyelesaikan masalah dengan logikal. Kreativiti dijelaskan sebagai kebolehan
mengadakan idea alternatif dan memperkembangkan idea baru tersebut selain
boleh memberi pandangan lain terhadap sesuatu peluang, situasi dan masalah.
Inovatif pula adalah kebolehan memperbaiki dan mengaplikasikan idea kreatif
terhadap masalah dan peluang untuk memperkukuhkan dan memperkayakan
sesuatu.
v. Fleksibiliti
Kebolehan menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitaran seperti permintaan
pelanggan dan perniagaan mereka adalah satu ciri usahawan yang berjaya.
Dalam dunia sekarang yang sentiasa berubah, kebolehan bertindak dengan cara
yang fleksibel memerlukan satu daya kreativiti yang tinggi.
vi. Keinginan kepada maklum balas segera
Seseorang usahawan yang berjaya suka untuk mengetahui prestasi mereka.
Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan bagi
membaiki prestasi mereka. Sikap ini sangat berkait rapat dengan kehendak untuk
belajar dari kesilapan lalu. Oleh itu, seorang usahawan juga dikenali sebagai
pendengar yang prihatin dan pelajar yang pantas.
vii. Berorientasikan masa depan
Kajian telah menunjukkan usahawan yang mencipta perniagaan dan memastikan
pertumbuhannya pada kadar yang tinggi menzahirkan perasaan perihatin yang
tinggi terhadap masa depan perniagaan tersebut berbanding dengan usahawan
yang mempunyai perniagaan yang kadar pertumbuhannya rendah atau sederhana.
viii. Kesanggupan belajar daripada kesilapan
Seorang usahawan yang berjaya sanggup menerima kegagalan sebagai satu
keperluan untuk mencapai kejayaan. Kegagalan merupakan satu pengajaran
supaya kesilapan yang sama tidak diulangi. Dengan sikap sedemikian, seseorang
usahawan akan dapat memperbaiki peluang untuk mencapai kejayaan.
ix. Berkeupayaan memimpin
Usahawan yang berjaya merupakan seseorang yang berpengalaman, memiliki
pengetahuan tentang teknologi dan keadaan pasaran di mana dia beroperasi.
Jarang sekali dapat dilihat sesuatu usaha teroka yang berjaya dikendalikan oleh
seseorang yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang yang diterokainya.
Usahawan yang berjaya mempunyai kemampuan untuk menggunakan
pengaruhnya sebagai pemimpin.
x. Berorientasikan pencapaian
DERAF
4
Usahawan yang berjaya sering mengetahui objektif dan tujuan yang mereka
hendak capai. Objektif-objektif yang ditetapkan merupakan satu dorongan yang
kuat yang akan menggerakkan usahawan ke arah pencapaian tersebut.
xi. Daya tahan yang kental
Usahawan akan menghadapi pelbagai cabaran dan halangan sebaik sahaja
menubuhkan perniagaan. Dia perlu mempunyai daya kekuatan mental, fizikal dan
emosi yang tinggi untuk terus bertahan disamping terus menangani segala masalah
yang dihadapi dengan tabah sehingga berjaya.
xii. Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi
Usahawan juga menghadapi pelbagai kemungkinan situasi dalam perniagaan
mereka akibat dari perubahan yang tidak dijangka atau tidak mendapat maklumat
yang tepat. Usahawan perlu mempunyai kesabaran untuk bertolak ansur dengan
situasi yang tidak tentu tersebut dan tenang mencari penyelesaiannya.
xiii. Daya ketabahan yang tinggi (Pantang menyerah dan berputus asa)
Usahawan melalui proses yang banyak dalam jangka waktu yang panjang untuk
membangunkan perniagaannya sehingga mencapai tahap yang selesa dan kuat.
Kekuatan semangatnya melalui setiap waktu dengan pelbagai aktiviti yang perlu
dilakukan, pelbagai cabaran dan ketidaktentuan persekitaran atau hasil menjamin
keberlangsungan usaha yang dilakukan.
xiv. Boleh membina jaringan sosial
Usahawan perlu meluaskan jaringan sosial perniagaannya. Jaringan sosial
perniagaan diperlukan untuk memastikan perniagaannya dikenali ramai selain
mudah untuk menjalinkan hubungan kerjasama bagi mendapatkan maklumat dan
pesanan sumber-sumber yang berkaitan dengan kejayaan perniagaan.
Pedagogi pembentukan sikap keusahawanan melibatkan langkah-langkah seperti
mendedahkan murid kepada definisi sikap-sikap yang releven di dalam sesuatu tajuk
modul yang diajar. Contoh-contoh situasi diberikan agar dapat membantu murid
menggambarkan keperluan mempunyai sikap seperti yang dijelaskan. Guru juga perlu
memastikan murid dapat mengamalkan sikap tersebut sehingga menjadi satu amalan
harian sehingga menjadi budaya dalam kehidupan seharian mereka.
2. Pemikiran Ke arah Keusahawanan
DERAF
5
Murid perlu berfikiran kritis, kreatif dan inovatif ke arah keusahawanan kerana mereka perlu
mengenal peluang-peluang dalam persekitaran mereka melalui pemerhatian supaya boleh
menjana idea, gambaran atau langkah-langkah ke arah sesuatu tindakan untuk menyelesaikan
sesuatu situasi yang mudah.
Guru boleh membantu murid menggalakkan pemikiran ke arah keusahawanan mengikut tajuk
yang releven berpandukan sembilan langkah utama seperti:
i. amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan;
ii. menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif;
iii. menghasilkan idea dari pemerhatian;
iv. memilih idea terbaik dari banyak idea;
v. menambahbaik idea yang dipilih (inovasi);
vi. menilai idea secara kritis dalam konteks;
vii. melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit;
viii. menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran;
ix. meneruskan peningkatan kualiti idea.
Contoh Pedagogi mengamalkan pemikiran ke arah keusahawanan ialah guru
meminta murid memerhati persekitaran yang terlibat dengan tajuk pengajaran yang
diajar dan seterusnya menyenaraikan hasil pemerhatian untuk mencetuskan idea
yang kreatif. Dari situ, guru boleh membantu menggalakkan murid
memperkembangkan idea dan melaksanakannya dalam bentuk kaedah, produk dan
perkhidmatan untuk memenuhi keperluan masyarakat.
3. Mengamalkan Pengetahuan dan Kemahiran Pengurusan Perniagaan
Penerapan Elemen Keusahawanan yang berjaya akan menghasilkan murid yang selain
mempunyai sikap dan pemikiran yang cemerlang, beliau juga boleh mengaplikasi konsep
pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan; bukan sahaja dalam situasi kehidupan
harian yang relevan bahkan juga dalam perniagaan mereka.
Pedagogi pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan melibatkan praktis
amalan-amalan tertentu seperti membuat penilaian terhadap kualiti produk atau
perkhidmatan, mengurus wang samada dalam perbelanjaan harian atau penabungan,
mengurus transaksi jual beli mudah harian dan amalan kepenggunaan yang baik.
DERAF
6
4. Mengaplikasi Teknologi dan Vokasional Keusahawanan
Murid yang telah dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam menghasilkan
sesuatu samada konsep, produk atau perkhidmatan boleh memformulasikan pengetahuan
teknologi dan vokasional mereka untuk mereka cipta produk keusahawanan yang boleh dijual
kepada rakan-rakan atau pun guru-guru.
Pedagogi pengaplikasian teknologi dan vokasional keusahawanan melibatkan praktis
langah-langkah dalam reka bentuk (design) yang menggabungkan pengetahuan dan
kemahiran teknologi atau vokasional untuk menghasilkan samada konsep, produk dan
perkhidmatan yang boleh dikomersilkan.
5. Nilai Moral dan Etika Keusahawanan
Nilai moral keusahawanan adalah ciri baik yang dapat membimbing murid ke arah menjadi
seorang usahawan yang bertanggungjawab kepada masyarakat amnya. Nilai moral baik ini
mendorong murid mengambil tingkah laku yang beretika semasa menjalankan urusniaga sama
ada dengan rakan-rakan atau pelanggan.
Ada lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik:
1. Prinsip kemudaratan: perniagaan tidak boleh menyebabkan kemudaratan
a. Menjaga kesejahteraan masyarakat: persekitaran dan aspek fizikal dan emosi individu
b. Tidak salah guna kuasa dan sumber
2. Prinsip keadilan: perniagaan patut adil dalam amalannya
a. Tidak menindas
b. Tidak memilih kasih
3. Prinsip hak manusia: perniagaan patut menghormati hak manusia
a. Menghormati hak orang lain
b. Tidak menyekat hak orang lain
4. Prinsip autonomi: perniagaan tidak boleh menafikan hak memilih individu
a. Menghormati cara hidup orang lain
b. Menghargai kepelbagaian manusia
5. Prinsip ketelusan: perniagaan tidak mengelirukan masyarakat
a. Tidak mengelirukan masyarakat
DERAF
7
b. Menyatakan yang benar
Pedagogi nilai moral dan etika melibatkan situasi-situasi yang memerlukan murid
membuat penilaian dan seterusnya cuba memodelkan dalam amalan kehidupan
seharian mereka. Dalam kelas, murid boleh melakukan amalan nilai moral dan etika
secara simulasi dan main peranan.
ORGANISASI KANDUNGAN
Penerapan lima elemen utama keusahawanan di atas dilaksanakan secara merentas kurikulum di
dalam Modul Teras Asas dan Modul Teras Tema bagi Tahap Satu seperti berikut:
Tahap Satu
Modul Teras Asas • Bahasa Malaysia
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Cina
• Bahasa Tamil
• Matematik
• Pendidikan Jasmani
• Pendidikan Kesihatan
• Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
Modul Teras Tema • Seni Visual dan Muzik
• Dunia Sains dan Teknologi
CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TERAS ASAS
TAHUN 1
DERAF
8
Teras Asas Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Situasi Aktiviti Penerapan
Elemen
Keusahawanan
1 Matematik
3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen
3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang
Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
syiling dan wang kertas
Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit
Di kantin murid
menggunakan
wang untuk
membeli kueh
atau jual beli
secara amnya.
• Sikap: Sangat
peka kepada
peluang (untuk
menyimpan duit
belanja yang
lebih)
• Pemikiran: boleh
membezakan
syiling dan wang
kertas; memberi
penilaian
terhadap jenis
barangan dengan
harganya
• Kaedah: main
peranan
Aktiviti P & P:
Murid memain
peranan sebagai
penjual kueh dan
pembeli kueh;
urusan jual beli
secara am.
2 Pendidikan
Islam
4.0 Sirah
4.1
menyatakan
keturunan Nabi
Muhamad
SAW dan
tanda-tanda
kenabian
baginda
1. menyatakan
salasilah
keturunan Nabi
Muhamad SAW
sebelah ibu dan
bapa
Peniaga dan
pembeli sedang
berurusniaga
• sikap:
berkeupayaan
memimpin
• nilai moral: tidak
menindas,
menghormati hak
orang lain
• kaedah: main
DERAF
9
peranan
Aktiviti P & P:
Murid berlakon cara
berurus niaga
dengan
memasukkan ciriciri
baik yang ada
pada Nabi
Muhamad SAW
3 Pendidikan
Kesihatan
4.0 Penyalahgunaan
Bahan
6.1 Mengetahui
pelbagai jenis
ubat
1. Mengenal pasti
tujuan ubat
digunakan.
2. Menyedari
bahawa ubat
boleh
membahayakan
kesihatan – salah
guna
pengambilan
ubat, ubat yang
berubah warna,
rasa, bau, rupa,
tamat tempoh
3. Mematuhi
preskripsi doktor
apabila
mengambil ubat
Situasi di
sebuah
farmasi/kaunter
ubat.
• Sikap: Boleh
membina
jaringan sosial
• Sikap:
Kesanggupan
belajar daripada
kesilapan
Perbualan antara
doktor dengan
pelanggan; atau
peniaga/ ahli
farmasi dengan
pembeli.
Aktiviti P & P:
Kaedah : Main
peranan
Murid memberi
maklum balas
(sumbang saran)
secara lisan
mengenai maklumat
yang betul dan
penting tentang
ubatan. Contohnya:
kaedah yang betul
menggunakan ubat,
tarikh luput, dos
ubat yang betul dan
kekerapan
DERAF
10
mengambil ubat.
4 Kreativiti dan
Seni Visual
Membentuk
dan
Membuat
Binaan
Origami Murid menjual
origami yang
dihasilkan.
• Sikap: Sangat
peka kepada
peluang
• Sikap: Daya
kreativiti dan
inovatif
• Sikap: Fleksibiliti
• Sikap:
Berorientasi
masa depan
• Aplikasi
kemahiran
teknologi
vokasional dan
keusahawanan :
Menghasilkan
binaan origami
yang pelbagai
• Pengetahuan
dan kemahiran
pengurusan
perniagaan :
Membuat
perbandingan
antara binaan
origami dan
dapat
menentukan
perbezaan kualiti
dan dapat
menentukan
harga yang
sepadan.
• Nilai Etika
Keusahawanan:
Menghormati
cara hidup orang
DERAF
11
lain
Menghargai
kepelbagaian
manusia
Aktiviti P & P:
Murid membentuk
dan membuat
binaan origami.
1
CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TERAS ASAS
TAHUN 1
Teras Asas Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Situasi Aktiviti Penerapan
Elemen
Keusahawanan
1 Matematik
3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen
3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang
Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
syiling dan wang kertas
Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit
Di kantin murid
menggunakan
wang untuk
membeli kueh
atau jual beli
secara amnya.
• Sikap: Sangat
peka kepada
peluang (untuk
menyimpan duit
belanja yang
lebih)
• Pemikiran: boleh
membezakan
syiling dan wang
kertas; memberi
penilaian
terhadap jenis
barangan dengan
harganya
• Kaedah: main
peranan
Aktiviti P & P:
Murid memain
peranan sebagai
penjual kueh dan
pembeli kueh;
urusan jual beli
secara am.
2 Pendidikan
Islam
4.0 Sirah
4.1
menyatakan
keturunan Nabi
1. menyatakan
salasilah
keturunan Nabi
Muhamad SAW
sebelah ibu dan
Peniaga dan
pembeli sedang
berurusniaga
• sikap:
berkeupayaan
memimpin
• nilai moral: tidak
2
Muhamad
SAW dan
tanda-tanda
kenabian
baginda
bapa menindas,
menghormati hak
orang lain
• kaedah: main
peranan
Aktiviti P & P:
Murid berlakon cara
berurus niaga
dengan
memasukkan ciriciri
baik yang ada
pada Nabi
Muhamad SAW
3 Pendidikan
Kesihatan
4.0 Penyalahgunaan
Bahan
6.1 Mengetahui
pelbagai jenis
ubat
1. Mengenal pasti
tujuan ubat
digunakan.
2. Menyedari
bahawa ubat
boleh
membahayakan
kesihatan – salah
guna
pengambilan
ubat, ubat yang
berubah warna,
rasa, bau, rupa,
tamat tempoh
3. Mematuhi
preskripsi doktor
apabila
mengambil ubat
Situasi di
sebuah
farmasi/kaunter
ubat.
• Sikap: Boleh
membina
jaringan sosial
• Sikap:
Kesanggupan
belajar daripada
kesilapan
Perbualan antara
doktor dengan
pelanggan; atau
peniaga/ ahli
farmasi dengan
pembeli.
Aktiviti P & P:
Kaedah : Main
peranan
Murid memberi
maklum balas
(sumbang saran)
secara lisan
mengenai maklumat
yang betul dan
penting tentang
ubatan. Contohnya:
3
kaedah yang betul
menggunakan ubat,
tarikh luput, dos
ubat yang betul dan
kekerapan
mengambil ubat.
4 Kreativiti dan
Seni Visual
3. Membentuk
dan
Membuat
Binaan:
Origami
3.2 Aplikasi Seni Murid menjual
origami yang
dihasilkan.
• Sikap: Sangat
peka kepada
peluang
• Sikap: Daya
kreativiti dan
inovatif
• Sikap: Fleksibiliti
• Sikap:
Berorientasi
masa depan
• Aplikasi
kemahiran
teknologi
vokasional dan
keusahawanan :
Menghasilkan
binaan origami
yang pelbagai
• Pengetahuan
dan kemahiran
pengurusan
perniagaan :
Membuat
perbandingan
antara binaan
origami dan
dapat
menentukan
perbezaan kualiti
dan dapat
menentukan
harga yang
4
sepadan.
• Nilai Etika
Keusahawanan:
Menghormati
cara hidup orang
lain
Menghargai
kepelbagaian
manusia
Aktiviti P & P:
Murid membentuk
dan membuat
binaan origami.
•PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI (PTE)
- mewujudkan mekanisme untuk mengukuhkan keupayaan
isi rumah dalam kumpulan 40% terendah mengambil peluang
dalam menambah pendapatan melalui perniagaan kecil.
-Kumpulan ini akan dibantu dengan program membina
kemahiran supaya dapat menggunakan naluri keusahawanan
bagi memula dan mengembangkan perniagaan.
PUNCA KUASA PENERAPAN EMK
•Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 di dalam Model
Ekonomi Baru ialah Keusahawanan dan Inovatif
•Kerajaan akan memberi ganjaran bagi inovasi dan kreativiti
•Matlamat Dasar Membentuk Ekosistem Bagi Keusahawanan
dan Inovasi dengan langkah melancarkan jalur lebar seluruh
ekonomi
PUNCA KUASA PENERAPAN EMK
Definisi:
Satu proses dalam membentuk ciriciri,
sikap, kaedah berfikir dan nilai
ke arah menjadi seorang
usahawan.
ELEMEN KEUSAHAWANAN
Matlamat:
Bertujuan untuk membentuk ciri-ciri,
sikap, kaedah berfikir dan amalan
keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti
pengajaran dan pembelajaran sehingga
menjadi satu budaya dalam diri murid.
ELEMEN KEUSAHAWANAN
SIKAP
KEUSAHAWANAN
PEMIKIRAN
KEUSAHAWANAN
PENGETAHUAN
DAN KEMAHIRAN
KEUSAHAWANAN
FORMULASI
PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN
TEKNOLOGI DAN
VOKASIONAL
NILAI MORAL DAN
ETIKA
KEUSAHAWANAN
5 FOKUS
ELEMEN
KEUSAHAWANAN
CONTOH APLIKASI KAEDAH P&P ELEMEN
KEUSAHAWANAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
                                                                 TAHUN 3
Kelas
Tahun 3 Musytari


Tajuk

Penyalahgunaan Bahan

Masa
8.30 pagi -9.00 pagi

Standard Kandungan


Standard  Pembelajaran
1.4.
 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1..4.3
Menyatakan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Menyatakan kesan merokok  terhadap kesihatan

Aktiviti

1.  Guru menayangkan video ‘Iklan TV3’
2.  Guru bersoal jawab tentang kesan merokok 
      terhadap kesihatan .
3.  Guru menunjukkan gambar kesan merokok 
      terhadap kesihatan .
4. Murid dibahagi kepada dua kumpulan
5.  Murid diminta untuk melengkapkan peta minda
     berkaitan kesan merokok terhadap kesihatan.
6.  Perbentangan hasil kerja murid
7.  Murid berkata tidak kepada ROKOK.

EMK
TMK                   :  Video dan gambar
Keusahawanan:  Bertanggungjawab terhadap  
                              keputusan

Bahan Bantu Belajar
Komputer, Slide, video, kertas mahjung

Refleksi
12  daripada 14 orang murid telah mencapai  objektif pengajaran dan pembelajaran.
2 orang murid  yang belum menguasai akan diberi bimbingan secara individu oleh guru.

KESIHATAN PERSEKITARAN


MODUL 3:  KESIHATAN PERSEKITARAN
(Pertolongan Cemas)

Standard kandungan:
 3.3  Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak 
        mengikut situasi                                         

Standard Pembelajaran  : 
3.3.3  Menyatakan tindakan segera yang perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
          Kecederaan

EMK:  Kreativiti dan inovasi :  Penyelesaian masalah

                                          
(Lakonan)

Encik Ahmad dan isterinya telah pergi menunaikan haji.  Maka tinggallah 3 orang anak perempuan mereka di rumah. Pada suatu malam….
Acik    :  K. long, angah mana, x balik lagi ke?
K.long:  Tak lagi… hmm dah pukul 10 ni , Acik pergi masuk bilik tidur.  Esokkan 
             sekolah.

Acik    :  Baiklah K.long.  Acik masuk bilik dulula ye…..

Tok, tok, tok, ( bunyi pintu diketuk)

Angah:  K.long buka pintu ni…Angah ni….

K.Long : Kenapa lewat balik ni?

Angah   :Ada discussion tadi, tu yang lambat sikit….K.long, ni majalah yang k.long kirim 
              Tadi…Angah dah tengok…Banyak resepi, bolehlah kita buat biskut..Raya nak 
              dekat dah ni ….

K.long:  Mana Bukunya?  Jom kita cari resepi….esok boleh kita beli bahan-
              bahannya….

Mereka pun membelek majalah sambil berbual.
Di luar rumah ada seorang pencuri sedang memerhatikan rumah mereka. Pencuri tersebut sedang menunggu peluang untuk memecah masuk ke dalam rumah mereka..

Pencuri  :  Hmm….nampak gayanye,  line clear dah ni…. Bolehlah pecah masuk rumah
                  ni…

Pencuri tersebut mula mengumpil pintu belakang rumah Encik Ahmad.

Pencuri:  Yesss….Berjaya…

Angah  :  Hausla pulak…K.long nak air tak..Angah buatkan sekali….

K.Long :  Bolehlah…

Angah pun kedapur.  Tanpa disedarinya pencuri tersebut berada di dapur…

Pencuri  :  Jangan melawan atau nyawa awak akan melayang.

Pencuri membawa angah ke ruang tamu. K.long terkejut …..Acik yang berada didalam bilik terjaga kerana bising.  Dia mengintai di balik pintu..

Pencuri  :  Serahkan semua barang yang berharga.


Acik  :  Alamak ada pencuri…Apa nak buat ni?  Bertenang2…..Telefon polis….dail 
            999..Hello saya Aminah…Rumah saya dimasuki pencuri ni…Tolongla…..Kakak
            dah kena ikat..

B/Polis:  Bertenang dik.  Adik tinggal dimana?

Acik  :  No. 40 Taman Jaya.  Cepatlah saya takut ni…

B/ Polis  :  Bertenang adik ye…Sebentar lagi polis sampai ye…

Sedang pencuri sibuk menggeledah rumah, polis telah sampai  dan telah menangkap pencuri tersebut.  Acik keluar bilik dan memeluk kakak-kakaknya.

Polis  :  Siapa yang buat panggilan di balai tadi?

Acik   : Saya Encik…

Polis : Kamu? Bagus…. Walaupun kamu masih kecil tetapi kamu tahu apa yang perlu
           dilakukan pada waktu kecemasan.  Sikap kamu patut dicontohi….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN
                                                                 TAHUN 3
Kelas
Tahun 3 Musytari


Tajuk

Pemakanan

Masa
8.30 pagi -9.00 pagi

Standard Kandungan


Standard  Pembelajaran
1.3.
 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat

1.3.3
Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu minum pagi, minum petang dan makan lewat malam.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Memilih makanan yang sesuai antara waktu makan harian iaitu:-
i)   Minum pagi
ii)  Minum petang
iii) Makan lewat malam.

Aktiviti

1.  Murid menyanyikan lagu berdasarkan   
     senikata yang dipaparkan (slide).     
2.  Guru bersoal jawab tentang makanan 
     yang terdapat di dalam lirik lagu
3.  Guru menayangkan gambar jenis-jenis makanan
4.  Murid memilih makanan yang sesuai antara waktu
     makan harian ( komputer )
EMK
TMK      :Membuat latihan di dalam komputer

Bahan Bantu Belajar
Komputer, Slide, lirik lagu

Refleksi
12  daripada 14 orang murid telah mencapai  objektif pengajaran dan pembelajaran.
2 orang murid  yang belum menguasai akan diberi bimbingan secara individu oleh guru.

hallo Malaysia


Thursday, March 21, 2013

tq to YB Dato' Abdul Aziz Bin Haji Kiram

kami warga Sk Kuala Atok amat berterima kasih di atas sumbangan Dato' untuk membantu Sekolah kami. Terima Kasih tidak terhingga daripada PIBG Sk Kuala Atok Dato'

Wednesday, March 20, 2013

kajian tindakan mengenai pendidikan jasmani

tahniah blackberry saya dapat mengepos tulisan ini

Tahniah blackberry

first say english easy

If u want learn english. Never say word in english by knowledge. U should buy the dictionary from stationary shop. Because the dictionary will help u better than my help for u.

linus 2.0

kuala atok konstark  9

konstark 1- 13 Sk Kuaa Atok
keupayaan mengukur panjang objek jisim objek dan isipadu

En Mazli Bin Musa @ Karim fasi linus 2.0 2013


fasi linus 2.0 Raub Mr. Ahmad Jameel Bin Abu Hassan


SM UNIFORM RAUB

anda boleh mendapatkan pelbagai uniform dari Kedai ini. Harga pasti menarik, boleh bincang punya jangan takut. Kepuasan pengguna matlamat kami 09-3555889