terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Monday, November 9, 2009

spot kpk dari shahidan

tujuan pj(zamn purba pertengahan).(zamn kini). domain pembelajaran. contoh kemahiran pj yang penuhi ketiga2 domain, kaedah tugasan(faedah,kelebihan).pegabungjalinan (aktiviti yang sesuai), cara tasi kekurangan peralatan di sekolah, kepentingan (rpt,rpm,rph) perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan rpt, perbezaan kontekstual, konstruktivisme, masteri learning dan akses kendiri,strategi misska mosten,proses ujian SEGAK, struktur n esei kesepaduan, pertumbuhan n perkembangan fizikal, kepentingan pj, kriteria, pemilihan aktiviti

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Penghargaan
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan
tugasan ini dengan sempurna.
Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat
kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM
Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
menjayakan tugasan ini.
Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi
galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.
Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.
Sekian, terima kasih.
Pengenalan
Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70-an dengan
kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada
1
KECERGASAN FIZIKAL
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan
program ‘Malaysia Cergas’ pada tahun 1985.
Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan
dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku
ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000-Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001-
Kesihatan Mental dan 2002-Promosi Persekitaran Sihat.
Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya
menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang
dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam.
Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping
mengelak kecederaan.
Kecergasan
Fisiologi
Kecergasan
Sosial
Kecergasan
Psikologikal
Kecergasan
Fizikal
Kecergasan
Sosial
Kecergasan
Mental
Kecergasan
Emosi
Kecergasan
Kerohanian
Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada:
➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan
➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor
2
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
KESIHATAN KEMAHIRAN MOTOR
 Komposisi Badan
 Fleksibiliti
 Daya Tahan Kardiovaskular
 Kekuatan Otot
 Daya Tahan Otot
 Ketangkasan
 Kuasa
 Imbangan
 Masa Reaksi
 Kelajuan
 Koordinasi
Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani
Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid.
Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri
prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod
anekdotal.
Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan
untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran.
Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri
tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai
membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian.
Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan
mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.
Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani
3
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Penilaian adalah bertujuan :
1. Memfokuskan kepada setiap orang murid
Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang
kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat
mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan
lagi prestasi murid.
2. Menentukan status semasa murid
Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi :
a) Pemberian gred
b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti
c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi
d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan
e) Menentu aktiviti tertentu.
3. Memilih wakil sekolah
Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan
memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu
membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.
4. Memotivasikan murid
Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat
memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan
penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan
menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa.
5. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani
Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program
pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama
ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak
pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang
diharapkan tercapai.
6. Membekalkan maklumat untuk kajian lain
Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.
4
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Sejarah Instrumen
Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa, di
sekolah, untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata
pelajaran. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan
Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Pada tahun 1989, dalam kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), penilaian formal telah diperkenalkan untuk
mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Buat pertamanya,
markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar.
Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian
pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA).
Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA)
Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada
awal tahun 70an. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu :
a) Ujian Kelembutan
b) Baling bola sofbol
c) Lompat Sargent ( Lompatan Menegak)
d) Mendagu
e) Lari ulang-alik
5
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
f) 600 ela lari/jalan
Pada awal tahun 80an, Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Bahagian Sekolah,
telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa
ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah.
Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan
kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya
akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja.
Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang dianggapkan lebih bermakna, mudah
diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah
Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh.
Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu :
a) Bangkit Tubi
b) Tekan tubi
c) Jangkauan melunjur
d) Larian 1500m
Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah,
Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat
Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988, iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 3/79
kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah-sekolah.
Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut
perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan, dan untuk mengemas
kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA, satu seminar
penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Pada
waktu itu, Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian-bahagian di Kementerian
Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
telah dijemput menghadiri seminar ini.
Dalam seminar tersebut, beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan
persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi
mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang
dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. Setakat ini,
jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan
pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan.
6
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Tugasan
Soalan 1
a. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang
hendak diuji. Instrumen tersebut terdiri daripada :
i. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan
kesihatan
ii. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan
lakuan motor
iii. Satu instrument untuk mengukur kemahiran
b. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut :
i. Pengenalan, pendahuluan
ii. Nama ujian
iii. Objektif pengujian
iv. Fungsi ujian
v. Sejarah instrumen
vi. Korelasi kesahan, kebolehpercayaan, keobjektiviti (jika ada)
vii. Prosedur pelaksanaan ujian
viii. Alatan yang diperlukan
ix. Limitasi pelaksanaan
x. Organisasi pentadbiran ujian
c. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk
mendapatkan data dan maklumat. Oleh itu, anda dikehendaki melaksanakan
pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua
7
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan
proses yang sewajarnya.
Soalan 2
a. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian, pengukuran yang
telah dilaksanakan, anda dikehendaki membuta rumusan, penilaian
dan analisis hasil daripada pengujian tersebut.
Berdasarkan soalan 1, kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada
butiran-butiran yang berikut :
· Tempat : Sek. Keb. Permaisuri Nur Zahirah
· Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua
· Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan)
· Bateri ujian :
○ Berasaskan Kesihatan : Bangkit Tubi
○ Berasaskan Kesihatan : Jangkauan Melunjur
○ Berasaskan Lakuan Motor : Lari Pecut 30m
○ Berasaskan Lakuan Motor : Lompat Jauh Berdiri
○ Berasaskan Kemahiran : Permainan Badminton
· Tarikh : 3 March 2009
· Masa : 8.00 pagi - 10.00 pagi
· AJK ujian penilaian dan pengukuran
○ Hafizuddin Faries B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri)
○ Mohd Asmadi B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi)
○ Aman Sah B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m)
○ Mohd Farid B. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m)
○ Wan Mohd Hanif B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur)
○ Mohd Zahid B. Abdullah Sani ( Badminton)
○ Mohd Nazim B. Md Derus ( Badminton)
8
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Limitasi Pelaksanaan Ujian
1. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S.K.
Permaisuri Nur Zahirah.
2. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji.
3. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan.
4. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja.
5. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja
ujian ini dilaksanakan.
6. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga
pukul 10 pagi.
7. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani
ketika sesi ujian dijalankan.
8. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini.
9. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan
bagi menitikberatkan aspek keselamatan.
9
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
BATERI UJIAN 1
(LARI PECUT 30M)
Nama ujian : Lari pecut 30 meter
Pendahuluan :
i. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik.
ii. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak,
kelajuan angin, permukaan balapan.
iii. Masa larian juga dicatatkan
iv. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari-pelari pecut iaitu faktor
kelajuan dan jarak langkah semasa berlari.
10
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
v. Untuk menguasai kelajuan kaki, pelari haruslah mempunyai koordinasi,
kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan
semasa berlari.
vi. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki,
kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. Pelari biasanya mempunyai
jarak langkah 1.5 meter hingga 2 meter. Jarak langkah boleh
ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan
pergelangan kaki, lutut dan sendi pinggang.
Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari
kedudukan berdiri
Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkaitan dengan
jumlah pengambilan oksigen yang maksimum.
Prosedur ujian :
1. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan.
2. Penguji memberi isyarat “sedia” dan “lari” di samping meniup wisel.
3. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan
penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat.
4. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil.
Alatan yang digunakan :
i. Pita ukur
ii. Jam randik
iii. Wisel
iv. Skitel
Organisasi perlaksanaan :
11
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Lari Pecut 30m
Sejarah :
 Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga
yang pernah dicatatkan. Pada zaman moden, antara rujukan terawal ialah
pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Pada
abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popular. Acara stade adalah antara
acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Jarak
ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Berikutan ini acara
ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan.
Pada zaman olimpik kuno, larian bermula dengan blok permulaan yang dibina
melintang keluasan stadium berkenaan.
 Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Blok permulaan
disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Semua atlet menggunakan blok
yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Pagar permulaan yang
dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Perkembangan
lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang-undang dan peraturanperaturan,
prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Pelbagai
cara permulaan digunakan, sehingga menjadi masalah mengenai cara mana
yang patut digunakan. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk
menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik
dan diterima oleh semua pihak.
 Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan
sesuatu larian. Antara permulaan awal ialah “pencil start”, di mana para atlet
12
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Permulaan dimulakan
dengan persetujuan dan tembakan. Kemudian wujudlah gaya dekam pada
tahun 1884. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Sebelum
tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja,
pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di
Monte Carlo.
 Dalam acara 100 meter, rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh
Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.0,
Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan
10.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. Dalam acara 200
meter, rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat
pada jarak lurus tanpa selekoh. Charles Wood merupakan orang pertama
yang mencatat 22 saat. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam
Sukan Olimpik 1948, Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang
rekod pada tahun tersebut dengan masa 22.9.
 Dalam acara 400 meter, Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya
mencatat masa 47.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968
dengan masa 43.86 saat. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat
masa 57.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50
saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49.9 saat pada
tahun 1974. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.94
saat pada tahun 1978.
13
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
ANALISIS UJIAN 1
(Lari Pecut 30m)
Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1 Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 5.84’’
2 Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 5.91’’
3 Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 6.18’’
4 Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 6.31’’
14
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
5 Muhamad Rasydan B. Razali 6.41’’
6 Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 6.45’’
7 Muhamad Amirul Musthaqim 6.85’’
8 Mohamad Sayyid B. Nazri 7.35’’
9 Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 7.63’’
10 Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 7.79’’
11 Muhamad Syariman b. Saari 8.06
Analisis data mod, median dan min bagi murid lelaki
Mod Min Median
- 6.22 ‘s 6.45 ‘s
Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 6.27’’
2 Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 6.60’’
3 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 6.65’’
4 Noe Erni Bt. Nazmi 6.67’’
5 Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 6.70’’
6 Nur Syazwani Bt. Mohamad 6.76’’
7 Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 6.83’’
8 Nik Sofwatulizah bt. Ishak 6.89’’
9 Nur Syazwani Bt. Md Bahri 7.00’’
10 Ummul Najwa Bt. Adnan 7.09’’
11 Nabihah Bt. M. Zahid 7.27’’
15
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
12 Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 7.44’’
13 Nik Zalila Bt. Kassim 7.75’’
14 Atikah Jameen Bt. Hamdan 7.87’’
15 Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 7.87’’
16 Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 7.95’’
17 Seri Hafsah Bt. Abd Razak 7.97’’
18 Puteri Nur Farah Bt. Rosli -
19 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman -
Analisis data mod, median dan min bagi murid perempuan
Mod Min Median
7.87 ‘s 7.45 ‘s 7.00 ‘s
Rumusan
1. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik.
2. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki.
3. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini
adalah 7 saat.
BATERI UJIAN 2
16
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
(Jangkaun Melunjur)
Nama ujian : Jangkaun melunjur
Objektif ujian : Menguji kelenturan bahagian belakang badan dan hamstring
Kesahan : Kesahan logikal digunakan Jarak koefisien adalah di antara 0.80 dan
0.90
Kebolehpercayaan : 70 atau lebih.
Prosedur ujian :
1. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Murid
perlu menanggalkan kasut.
2. Lekatkan kotak dan pembaris rapat ke dinding.
3. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua-dua belah kaki
rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan
lurus kehadapan.
17
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
4. Tapak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri.
Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan
bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak.
5. Jangkauan perlu bertahan selama dua saat (no bouncing).
6. Ujian dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bacaan terbaik
direkodkan dalam unit cm.
Alatan ujian :
i. Kotak pengukur dan pembaris
ANALISIS UJIAN 2
(Jangkauan Melunjur)
18
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 14.5
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 30
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 37
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 33
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 35
6. Muhamad Amirul Musthaqim 30
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 32.5
8. Muhamad Rasydan B. Razali 35
9. Muhamad Syariman b. Saari 33.5
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 40.5
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 38.5
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid lelaki
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
30 32.7 6.86 14.5 40.5
Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
19
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Bil. Nama Dapatan
12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 20
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 38
14. Nabihah Bt. M. Zahid 36
15 Noe Erni Bt. Nazmi 25
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 30
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 22
18. Nik Zalila Bt. Kassim 23
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 34
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 23.5
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 23
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 19
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 40
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 22.5
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 27
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 26
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 23.5
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 21.5
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 32
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 22.5
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid perempuan
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
22.5 26.8 6.34 19 40
Rumusan :
i. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan.
ii. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.
20
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
BATERI UJIAN 3
(Lompat Jauh Berdiri)
Nama ujian : Lompat Jauh Berdiri
Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar
Alatan Ujian :
i. Pita Pengukur(2 meter),
ii. Penanda Jarak
iii. ‘Masking Tape’
iv. Pembaris
v. Kapur
Kesahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.
Kebolehpercayaan : Koefisien di antara .83 hingga .99 telah dilaporkan.
21
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Prosedur :
1. Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan.
2. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu.
3. Murid membengkokkan lutut hampir kepada 90 darjah. Kemudian murid
perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh.
4. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi
arahan.
5. Lompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli
dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata.
6. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil, murid dikehendaki mengulangi
ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil.
7. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan
kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat.
8. Ukuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut
iaitu kaki yang paling hampir dengan garisan permulaan.
9. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil
kira.
ANALISIS UJIAN 3
(Lompat Jauh Berdiri)
22
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 130
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 162
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 154
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 125
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 127
6. Muhamad Amirul Musthaqim 120
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 140
8. Muhamad Rasydan B. Razali 120
9. Muhamad Syariman b. Saari 131
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 127
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 141
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid lelaki
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
120 134 13.7 120 162
23
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 130
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 120
14. Nabihah Bt. M. Zahid 125
15 Noe Erni Bt. Nazmi 118
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 80
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 151
18. Nik Zalila Bt. Kassim 130
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 118
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 151
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 141
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 155
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 141
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 124
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 125
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 130
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 115
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 131
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 139
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 124
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid perempuan
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
130 128.8 16.7 80 155
24
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Rumusan :
i. Berdasarkan ujian yang dijalankan, semua murid berjaya melakukan
ujian ini.
ii. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm.
iii. Manakala bagi perempuan, catatan yang terbaik ialah 155cm.
iv. Secara keseluruhannya, semua murid berada pada tahap yang
sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Ini mungkin disebabkan
murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi
serta faktor pakaian.
v. Kesimpulannya, pengujian kuasa eksposif kaki secara mendatar bagi
lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan.
25
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
BATERI UJIAN 4
(Bangkit Tubi)
Nama ujian: Bangkit tubi
Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen.
Alatan: Pita pengukur, tilam
Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.
Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan .94 untuk ujian ini (Johnson & Nelson,
1986) melaporkan hubung kait .71 di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk
ujian bangun tubi.
Prosedur :
1. Peserta berbaring di atas tilam latihan dengan lutut dibengkokkan pada
12-18 inci daripada punggung.
26
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
2. Tangan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu
yang bertentangan.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta
semasa ujian dijalankan.
3. Apabila isyarat mula diberikan, peserta bangkit dari kedudukan baring
hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal.
4. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula
menyentuh lantai sebelum bangkit semula.
5. Pengiraan satu ulangan lengkap ialah dari kedudukan baring, naik
dankembali semula ke kedudukan asal.
27
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
ANALISIS UJIAN 4
(Bangkit Tubi)
Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 9
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 18
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 9
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 9
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 14
6. Muhamad Amirul Musthaqim 25
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 31
8. Muhamad Rasydan B. Razali 10
9. Muhamad Syariman b. Saari 17
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 15
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 28
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid lelaki
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
28
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
9 16.8 8 9 31
Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali -
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan -
14. Nabihah Bt. M. Zahid -
15 Noe Erni Bt. Nazmi 14
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 12
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 12
18. Nik Zalila Bt. Kassim 19
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 19
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 15
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman -
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 12
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 12
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 7
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad -
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 9
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 3
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 26
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 9
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 12
Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum
bagi murid perempuan
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
29
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
12 10 8.4 3 26
Rumusan :
i. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik.
ii. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana.
iii. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik.
iv. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana.
v. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.
30
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
BATERI UJIAN 5
(Permainan Badminton)
Sejarah Badminton :
i. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua
orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan
bertentangan (beregu).
ii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat
segi yang dibahagikan oleh jaring.
iii. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis
menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi
atas jaring dan jatuh di kawasan pihak lawan.
iv. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai, dan bulu
tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi
atas jaring.
31
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Rekod Badminton :
i. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang
rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005
ketika Piala Sudirman berlangsung.
ii. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara
perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari
Indonesia.
Gelanggang :
 Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis.
 Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan, iaitu 5.18 meter lebar dan
13.4 meter panjang.
 Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.1 meter lebar dan
11.88 meter panjang.
 Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan.
Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1.55 meter tinggi). Garisan
servis pendek terletak 1.98 meter dari jaring. kawasan servis kiri dan kawasan
servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya.
32
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Nama ujian :Kemahiran Permainan Badminton (Ujian French short-serve)
Tujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat
Alatan: Raket badminton,bulu tangkis,tali yang direntang di atas net dan ukuran
yang dibuat di atas lantai gelanggang
Prosedur ujian :
1. Tali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. Ukuran dibuat di
tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek.
2. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan
mendarat di kawasan yang ditandakan. 5 percubaan diberi dan jumlah skor
yang terkumpul akan direkodkan.
3. Jika servis terkena tali,murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.
33
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
ANALISIS UJIAN 5
(Permainan Badminton)
Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 5
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 5
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 4
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 5
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 3
6. Muhamad Amirul Musthaqim 2
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 3
8. Muhamad Rasydan B. Razali 2
9. Muhamad Syariman b. Saari 3
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 2
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 2
34
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Analisis data mod, min, minimum dan maksimum
bagi murid lelaki
Mod Min MiN Max
1.2 1.85 1.2 3.0
Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik
Bil. Nama Dapatan
12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 3
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 5
14. Nabihah Bt. M. Zahid 4
15 Noe Erni Bt. Nazmi 4
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 5
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 4
18. Nik Zalila Bt. Kassim 1
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 5
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 4
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 1
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 4
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 4
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 5
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 2
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 4
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 4
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 1
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 3
35
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 2
Analisis data mod, min, minimum dan maksimum
bagi murid perempuan
Mod Min MiN Max
1.8 1.92 1.0 3.2
Rumusan :
i. Berdasarkan data yang diperolehi, murid-murid belum mampu
menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik.
ii. Secara purata, markah murid perempuan dalam membuat pukulan
servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki.
36
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Soalan 2
b. anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima-lima
instrumen yang telah ditadbirkan.
PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN
Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif, sampel, prosedur
dan alatan
37
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Bateri ujian Objektif Sampel Prosedur Alatan
Jangkauan
melunjur
Mengukur
kelenturan otot
di bahagian
bawah
belakang dan
di bahagian
atas peha
30 orang.
11 = lelaki
19 =
perempuan
Mudah
dijalankan.
Ujian dapat
diselesaikan
dengan masa
yang singkat.
Pembaris dan
kotak
Lompat jauh
berdiri
Mengukur
kuasa kaki
30 orang.
11 = lelaki
19 =
perempuan
Mudah
dijalankan.
Pita ukur,
pembaris dan
pita pelekat.
Lari Pecut 30
meter
Mengukur
kelajuan murid
memecut 30
meter dari
kedudukan
berdiri.
30 orang
11 = lelaki
19 =
perempuan
Mudah
dijalankan.
Terdapat 2
orang murid
tidak
melakukan
ujian kerana
tidak memakai
pakaian sukan
Wisel, jam
randik, skitel.
Bangkit Tubi Menguji
kekuatan otot
abdomenis
30 orang
11 = lelaki
19 =
perempuan
Mudah untuk
dijalankan
tetapi terdapat
5 orang murid
perempuan
tidak
memperolehi
sebarang skor.
Tilam latihan.
Permainanan
badminton
(French short-
Mengukur
kemahiran
murid
membuat
30 orang
11 = lelaki
19 =
Sukar untuk
ditadbir kerana
murid masih
lemah dalam
Raket
badminton,
net, bulu
tangkis
38
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
serve) servis dengan
tepat.
perempuan membuat
servis dengan
tepat.
Gelanggang
badminton
yang berada di
luar
menyebabkan
halangan
seperti angin
yang
menyukarkan
murid
membuat
servis dengan
baik
Perbandingan berdasarkan data kajian
Lompat
Jauh
Berdiri
Bangkit
Tubi
Jangkauan
Melunjur
Lari
Pecut
30m
Permainan
Badminton
N Valid 30 25 30 28 30
Missing 0 5 0 2 0
Mean 130.83 15.16 28.933 7.0129 3.37
Std. Deviation 15.658 7.192 7.0402 .66458 1.326
Variance 245.178 51.723 49.564 .442 1.757
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, murid-murid dari kelas 4 Dinamik S.K. Permaisuri Nur
Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan
ke atas mereka.
39
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Terdapat juga
beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian-ujian tertentu.
Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap
sederhana dalam sesuatu ujian. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan
mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peranan guru Pendidikan Jasmani
harus penting. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasan
ini kepada murid sekolah rendah. Ujian-ujian ini secara tidak langsung dapat
membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak
secara zahirnya. Selain itu, guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran-kemahiran
tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah.
“Melentur buluh biar dari rebungnya”. Melalui pepatah ini, guru harus
bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama
Malaysia di mata dunia.
Bibliografi
Rex Hazeldine. 2000. Fitness For Sport. Great Britain : The Crowood Press.
Vasudevan T. Arasoo. 1985. Asas Pendidikan Jasmani:Peringkat Menengah dan
Tinggi. Ipoh : Fajar Bakti.
Wee Eng Hoe. 1997. Kecergasan:Satu Panduan Hidup Sihat. Kuala Lumpur : Fajar
Bakti.
Wee Eng Hoe. 2002. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Shah Alam :
Karisma Publications.
40
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03
Borhan Yusof, Hasbullah Ismail ect. 2008. HBPE2203 Ujian, Pengukuran dan
Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.
Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. 2007. HBPE1203 Kecergasan Fizikal.
Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.
http://www.topendsports.com/testing/tests.htm
http://www.fitness.gov/getfit.pdf
http://www.sport-fitness-advisor.com/fitnesstests.html
http://www.brianmac.co.uk
http://www.peworld.org/fitnesstesting/physicalfitness.htm
http://www.bodpod.com
http://www.1st4sport.com
http://www.thesportjournal.org
41

PERANCANGAN PENGAJARAN

BAB III
PERANCANGAN PENGAJARAN
1.0 Pengenalan
Rancangan pengajaran merupakan rangka kerja aktiviti pengajaranpembelajaran
untuk dilaksanakan guru di dalam bilik darjah atau
makmal, dalam satu jangka waktu yang telah ditetapkan. Tujuan
utama guru menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk
menjamin murid mencapai objektif pengajaran secara berkesan, di
samping meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar.
Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajarannya dengan
berdasarkan kepada Sukatan Pelajaran serta latar belakang murid.
Justeru, semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu membuat
keputusan mengenai keperluan, matlamat dan objektif (yang perlu
dicapai dan dikuasai murid), serta motivasi dan strategi pengajaran
yang sesuai bagi mencapai objektif. Ringkasnya, sesuatu persediaan
pengajaran perlu mengandungi dua jenis maklumat: Pertama,
mengenai murid dan perkara yang akan diajar; dan kedua, catatan
mengenai langkah-langkah dan aktiviti guru-murid dalam sesuatu
proses pengajaran-pembelajaran.
Sehubungan dengan ini, semasa mengikuti program Latihan
Mengajar, guru pelatih dikehendaki merancang pengajaran lebih
awal, selaras dengan Sukatan Pelajaran. Rancangan pengajaran
yang terlibat merangkumi rancangan kerja bagi tempoh latihan
mengajar, rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.
Kesemua rancangan pengajaran tersebut hendaklah ditulis dalam
Buku Persediaan Mengajar Fakulti Pendidikan UTM, mengikut
format yang telah ditetapkan. Di samping menulis rancangan
pengajaran, guru pelatih dikehendaki melengkapkan maklumat
mengenai kelas yang diajar (iaitu, nama pelajar), soalan-soalan
penilaian yang dibuat beserta dengan skema pemarkahan
(lampirkan), markah penilaian, senarai nama buku teks dan buku
rujukan yang digunakan, dan sebagainya. [Perhatian: Kegagalan
guru pelatih menulis semua maklumat mengenai pengajarannya,
akan diberi markah sifar (0), semasa penyeliaan].
3.1 Kepentingan Penulisan Rancangan Pengajaran
Kepentingan persediaan mengajar tidak boleh dipertikaikan bagi
setiap orang guru, terutamanya guru pelatih. Melalui (penulisan)
persediaan yang terancang, guru pelatih akan dapat:
12 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
i. Meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar
ke dalam bilik darjah / makmal / bengkel.
ii. Merancang dengan teliti setiap komponen pengajaran: Objektif,
pengetahuan sedia ada yang berkaitan, peralatan / bahan bantu
mengajar yang diperlukan, isi pelajaran, strategi dan kaedah
penyampaian yang berkesan, aktiviti guru-murid, penilaian,
penutup, tugasan pengukuhan, dan sebagainya.
iii. Mengelakkan sebarang penyelewengan atau terkeluar daripada
perkara / aspek yang perlu diajar (sebagaimana yang disarankan
dalam Sukatan Pelajaran).
iv. Mengingati bahan serta pendekatan pengajaran yang perlu
digunakan untuk mennyampaikan sesuatu isi pelajaran.
v. Merancang serta menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu
murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan
ke arah yang dikehendaki.
vi. Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi
yang lebih tersusun dan bersistem.
vii. Menghadkan skop yang akan diajar dalam sesuatu jangka waktu
yang diperuntukkan supaya segala objektif pengajaran dapat
dicapai dengan berkesan.
viii.Membuat pertimbangan yang sesuai bagaimanakah cara
menggunakan teknik terbaik untuk menyampaikan isi pelajaran
serta menilai pembelajaran murid.
ix. Mengembangkan pengajaran secara lancar dan tersusun, di
mana setiap aspek yang diajar dapat dikaitkan antara satu dengan
lain, secara jelas.
x. Menyediakan aktiviti pengajaran-pembelajaran yang lebih menarik
dengan cara mengaitkan tajuk dengan isu semasa atau
fenomena harian yang biasa ditemui atau dilakukan murid semasa
diluar bilik darjah.
xi. Menilai secara objektif kemampuan mereka untuk merancang
dan menulis sesuatu aktiviti pengajaran dengan berkesan
(refleksi kendiri), seterusnya mengambil langkah positif ke arah
mengatasi sebarang kelemahan.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 13
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
3.2 Rancangan Persediaan Mengajar
Terdapat tiga jenis perancangan yang perlu dibuat oleh guru pelatih
semasa mengikuti program latihan mengajar: Rancangan kerja bagi
tempoh latihan mengajar, rancangan kerja mingguan, dan rancangan
pengajaran harian.
3.2.1 Rancangan Pengajaran Bagi Tempoh Latihan Mengajar
Guru pelatih perlu menyediakan rancangan skim kerja untuk 6 (atau
12) minggu pengajaran, dalam tempoh latihan mengajar. Dalam
ruangan rancangan skim kerja, guru pelatih perlu menulis nama
mata pelajaran yang diajar, tajuk besar dan sub tajuk yang akan
dilibatkan dalam tempoh latihan mengajar, dan menganggarkan
bilangan minggu yang diperlukan (dengan menyatakan tarikh) bagi
mengajar setiap tajuk.
Rancangan skim kerja yang dibuat perlu mengambilkira semua cuti
umum, aktiviti atau takwim sekolah, peperiksaan, dan lain-lain
faktor yang terlibat dalam proses pengajaran-pembelajaran.
Lampirkan bersama Sukatan Pelajaran bagi tajuk-tajuk yang terlibat
dalam tempoh Latihan Mengajar tersebut.
3.2.2 Rancangan Kerja Mingguan
Rancangan skim kerja untuk tempoh latihan mengajar perlu
diperincikan untuk pengajaran satu minggu. Semasa membuat
perancangan kerja mingguan, guru pelatih perlu menyatakan segala
peralatan untuk setiap pengajaran. Rancangan kerja mingguan
hendaklah ditulis sebelum bermulanya sesuatu minggu pengajaran.
3.2.3 Rancangan Kerja Harian / Persediaan Mengajar
Berdasarkan rancangan kerja mingguan, guru perlu menyediakan
rancangan kerja harian, yang juga dikenali sebagai Persediaan
Mengajar. Rancangan kerja harian merupakan susunan
perancangan aktiviti dan tindakan yang akan dilaksanakan guru,
dengan bantuan bahan dan peralatan yang sesuai, dalam proses
penyampaian sesuatu unit pelajaran. Ringkasnya, persediaan
mengajar merupakan rancangan mengenai apa yang perlu dilakukan
oleh guru dan murid dalam satu atau dua waktu pengajaran. Dalam
penulisan persediaan mengajar, guru perlu menggunakan strategi
tertentu untuk mencapai objektif pengajaran. Segala aktiviti gurumurid
yang dicadangkan hendaklah dinyatakan dalam bentuk yang
mudah dicerap.
14 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Persediaan mengajar hendaklah dibuat berdasarkan Sukatan
Pelajaran, dengan cara mengubahsuaikannya kepada unit pengajaran.
Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru pelatih perlu memikirkan
perkara berikut:
• Apakah perkara yang perlu dipelajari murid? (Kemahiran, fakta,
konsep, sikap, nilai, dan sebagainya; di mana melibatkan aspek
kognitif, psikomotor dan afektif).
• Apakah yang perlu dipelajari atau dicapai murid?
(Merangkumi objektif pengajaran).
• Apakah urutan yang paling sesuai untuk tajuk dan tugasan
yang dirancang?
• Apakah kaedah penyampaian yang paling sesuai digunakan
supaya objektif pengajaran tercapai dengan mudah dan
berkesan?
• Bagaimanakah cara terbaik untuk menilai pengajaran (guru)
dan pembelajaran (murid)?
Setiap persediaan mengajar perlu mengandungi tiga komponen
utama:
i. Objektif pengajaran (yang perlu dicapai murid);
ii. Isi pelajaran (termasuk konsep, prinsip, fakta dan sebagainya);
dan
iii. Aktiviti guru-murid.
Perkaitan antara: Objektif - Isi Pelajaran - Aktiviti, perlu dinyatakan
dengan jelas. Dalam konteks ini, objektif diibaratkan sebagai suatu
soalan (misalnya, apakah yang perlu dipelajari murid?), di mana
jawapannya akan diberikan oleh isi pelajaran (misalnya, murid perlu
mempelajari ......... ). Manakala, bahagian aktiviti (guru-murid)
mencadangkan bagaimana atau apakah langkah / tindakan (kaedah)
yang perlu diambil (atau digunakan) bagi menjawab persoalan yang
dikemukakan. Sebagai contoh, perkaitan ini ditunjukkan dalam
Rajah 1.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 15
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
Murid melakukan eksperimen**
berikut, secara
stesyen, dalam beberapa
kumpulan kecil:
Melakukan tindakbalas
antara asid dan alkali
dengan bahan berikut:-
- Logam (serta bukan
logam)
- sebatian karbonat
(serta bukan sebatian
karbonat).
Rajah 1: Perkaitan Antara Objektif-Isi Pelajaran-Aktiviti Guru / Murid
Objektif Tingkahlaku Isi Pelajaran Aktiviti Guru-Murid
Dengan menggunakan
ana-logi ** berikut,
guru mem-bincangkan
konsep mol:
1 dozen = 12 benda
1 kodi = 20 benda
1 gross = 144 benda
dan sebagainya.
(** : Kaedah yang
digunakan).
Berpandukan analogi di
atas, guru membincangkan
konsep mol bagi
unsur (atom dan molekul)
dan sebatian (molekul
dan ion).
b. Di akhir pengajaran,
murid dapat membezakan*
sifatkimia
asid dan alkali.
Perbezaan sifat kimia
asid dan alkali
adalah+ ................
(Nyatakan fakta perbezaan
sifat kimia antara
asid dengan alkali;
mungkin ditulis dalam
bentuk jadual atau
susunan tertentu).
Di akhir pengajaran,
murid dapat mentakrifkan
* konsep mol.
(* : Persoalan )
a. Mol adalah+ satu
unit kuantiti yang
m e n g a n d u n g i
bilangan sebanyak
6.023x 1023
Misalnya, dalam 1
mol unsur Sodium
(atau 23g), terdapat
sebanyak 6.023 x 10 23
atom Sodium.
(+ : Jawapan)
16 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dalam bahagian aktiviti guru-murid, guru perlu menilai pencapaian
objektif pengajaran; sama ada secara tingkahlaku tanpa bahasa
(misalnya, dengan melihat semasa murid melakukan eksperimen)
atau melalui soal-jawab (lisan atau tulisan). Setelah guru yakin
objektif tersebut dapat dicapai atau dikuasai murid, langkah
berikutnya guru memikirkan isi pelajaran yang berkaitan dengan
objektif kedua serta merancang aktiviti yang sesuai. Perlu diingat,
prosedur eksperimen bukan merupakan isi pelajaran. Prosedur
eksperimen hanya akan menjadi isi pelajaran jika objektif yang perlu
dicapai adalah “murid boleh melakukan eksperimen mudah di dalam
makmal untuk menyediakan sampel tulen suatu garam (yang
dinamakan)”.
Mengikut format persediaan mengajar UTM, guru pelatih perlu menulis
dua jenis maklumat: Pertama, maklumat pengenai murid dan perkara
yang akan diajar; dan kedua, maklumat mengenai aktiviti guru-murid
di dalam proses pengajaran-pembelajaran.
Maklumat yang berkaitan dengan murid dan perkara yang akan diajar
termasuk:
• Nama mata pelajaran
• Tingkatan
• Kedatangan
• Tarikh
• Masa: Bermula .......... hingga ...........
• Tajuk (tajuk besar dan sub tajuk), dan
• Tempat.
Meskipun maklumat pertama kurang penting tetapi ia perlu
dinyatakan dalam perse-diaan mengajar sebagai rekod untuk rujukan
pada masa akan datang.
Maklumat kedua yang perlu ditulis dalam persediaan mengajar
merangkumi:
• Objektif,
• Bahan bantu mengajar (BBM),
• Pengetahuan sedia ada,
• Perlaksanaan pengajaran:
+ Pengenalan,
+ Penyampaian:
- Isi pelajaran,
- Kefahaman,
- Kemahiran,
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 17
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
- Aktiviti guru / murid, dan
- Catatan.
+ Penutup pengajaran.
• Tugasan,
· • Refleksi kendiri, dan
· • Catatan guru pelatih.
Kesemua elemen persediaan ini mengajar dibincangkan dalam
bahagian berikut.
3.2.3.1 Objektif Pengajaran (Hasil Pembelajaran)
Ojektif pengajaran merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran yang
perlu dicapai atau dikuasai murid selepas sesuatu sesi pengajaranpembelajaran.
Objektif pengajaran merupakan komponen terpenting
bagi sesuatu rancangan pengajaran, di mana merupakan asas
pemilihan bahan dan peralatan pengajaran, pengetahuan asas
berkaitan yang diperlukan (iaitu, pengetahuan sedia ada), isi
pelajaran (pernyataan, fakta, konsep, prinsip, dan sebagainya); di
samping mencadangkan aktiviti guru / murid yang sesuai dalam
proses pengajaran-pembelajaran.
Pernyataan objektif pengajaran hendaklah ditulis berasaskan kepada:
i. Hasil yang akan diperolehi murid (iaitu, pemusatan kepada
murid);
ii. Prestasi atau tingkahlaku murid yang boleh dilihat atau diukur,
selepas mengikuti sesuatu sesi pengajaran;
iii. Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkahlaku;
Di samping itu, objektif pengajaran hendaklah melibatkan:
• Perkara yang masih belum dikuasai oleh murid;
• Masa bilakah objektif tersebut hendak dicapai (misalnya,di akhir
pengajaran);
• Kesinambungan dengan pengalaman pelajaran terdahulu;
18 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Maklumat yang dapat menunjukkan sesuatu yang dikehendaki,
dinyatakan dengan jelas (misalnya, apakah kemahiran intelektual
yang harus dilaksanakan).
Objektif yang dipilih hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut:
• mudah (untuk dicapai murid);
• sesuai (dari segi tahap pencapaian murid dan peruntukan masa);
• realistik (boleh atau mampu untuk dilaksanakan);
• jelas (dari segi maksud, dengan menggunakan laras bahasa
yang betul);
• tepat (berkaitan dengan apa yang dikehendaki); serta
• disusun (mengikut urutan yang betul atau sesuai, daripada yang
mudah kepada yang sukar).
Sebagai panduan, beberapa perkataan eksplisit berikut adalah sesuai
digunakan dalam penulisan objektif (tingakah laku) pengajaran; disusun
mengikut aras taksanomi pembelajaran, dari rendah ke peringkat yang tinggi.
Pengetahuan Menamakan
Menerangkan
Mengenal
Mentakrif / Mendefinisi
Menjelaskan
Merakamkan
Menyenaraikan, dan sebagainya.
Pemahaman Menterjemahkan
Menyebut (semula)
Melukis
Mentafsir
Menjelaskan
Membincangkan
Menyatakan
Melaporkan, dan sebagainya.
Penggunaan Mentafsir
Menggunakan
Mendemonstrasi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 19
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
Melukis
Menggambarkan
Melakar
Mensenaraikan, dan sebagainya.
Analisis Membezakan
Mengira
Mencerakin
Menganalisis
Menguji
Membandingkan
Menyelesaikan, dan sebagainya.
Sintesis Merancang
Membentuk
Mengubah
Menyusun
Membuat laporan
Membentuk, dan sebagainya.
Penilaian Membanding
Memilih
Menganggar
Menilai, dan sebagainya.
Bahan bantu adalah sebarang peralatan yang digunakan untuk
membantu guru menyampaikan isi pelajaran secara berkesan, supaya
mudah difahami atau diikuti murid. Penggunaan bahan bantu dalam
sesuatu pengajaran dapat menarik perhatian murid dan
meningkatkan minat mereka untuk mengikuti pengajaran tersebut.
Penggunaan bahan bantu dalam pengajaran adalah penting bagi
membantu murid:
• Mengikuti pengajaran dengan penuh minat.
• Memfokas pemikiran kepada perkara yang diajar.
• Melihat struktur asas sesuatu konsep dengan jelas.
• Memvisualisekan konsep atau gagasan yang abstrak.
• Menyusun serta menggabungkan segala aspek yang dipelajari
secara global; misalnya, melalui peta konsep, dan sebagainya.
3.2.3.2 Bahan Bantu Mengajar
20 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sesuatu bahan bantu yang digunakan guru perlu mempunyai ciri-ciri berikut:
• Sesuai dengan tajuk.
• Berkait dengan objektif pengajaran.
• Selaras dengan kebolehan murid.
• Menarik.
• Dipelbagaikan, sesuai dengan perbezaan murid.
• Tersusun, kemas dan tepat.
• Mudah (iaitu tidak terlalu rencam atau mengelirukan).
• Tulisan jelas dan saiznya sesuai.
Bahan bantu mengajar boleh terdiri daripada benda sebenar (misalnya
bunga, daun dan pokok), sebarang peralatan yang dibuat sendiri (misalnya
carta, poster, filmstrips dan slide) atau peralatan yang dibeli (misalnya model
dan mock-up); yang berkaitan dengan tajuk pengajaran. Bahan bantu yang
digunakan hendaklah sesuai dan ringkas dan dapat berfungsi dengan baik.
Ringkasnya, sesuatu “benda” akan menjadi bahan bantu jika guru berjaya
menggunakanya secara berkesan untuk membantu murid mengikuti
pengajaran dengan lebih mudah. Semakin realistik sesuatu alat atau bahan
yang digunakan, semakin mudah murid mengaitkan konsep atau idea baru
dengan konsep atau idea yang sedia terdapat dalam minda mereka.
Segala peralatan asas yang perlu digunakan untuk sesuatu pengajaran
(misalnya papan tulis dan kapur), atau sebarang peralatan yang diguna untuk
melakukan sesuatu eksperimen, adalah merupakan alat perlu – bukannya
bahan bantu. Tanpa peralatan tersebut, pengajaran atau eksperimen tidak
dapat dijalankan Sebaliknya, tanpa bahan bantu, sesuatu pengajaran masih
boleh dijalankan, cuma keberkesanannya mungkin kurang. Kebanyakan
konsep (sains) yang dipelajari di sekolah adalah berbentuk abstrak. Untuk
mengajar konsep yang abstrak, guru perlu memvisualisekan konsep tersebut
dalam pemikiran murid. Keadaan ini boleh dicapai dengan cara
menggunakan benda yang hampir menyamai konsep abstrak tersebut (atau
dengan menggunakan analogi). Justeru, untuk meningkatkan pemahaman
murid mengenai konsep atom, misalnya, guru perlu menggunakan model
berbentuk tiga dimensi (yang menyamai struktur atom). Dalam konteks
ini, model atom yang digunakan adalah merupakan bahan bantu; manakala,
struktur atom yang dilukis (sama ada di atas kertas manila atau mahjung
yang disalin terus dari buku teks atau rujukan) adalah alat perlu. Guru
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 21
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
perlu melukiskan struktur atom tersebut bagi membincangkan apakah
yang dimaksudkan dengan atom. Tanpa ‘lukisan’ tersebut, guru tidak
akan dapat menghuraikan atom dengan jelas. Sebalik-nya, dengan
menggunakan ‘model’ atom, pemahaman murid menjadi lebih cepat.
Sebagai analogi, bahan bantu boleh diibaratkan mangkin (yang
membina jalan pintas) dalam sesuatu tindak balas kimia. Tanpa
mangkin, sesuatu tindak balas kimia berlaku dengan lambat;
manakala, dengan menggunakan mangkin tertentu, tindak balas
tersebut menjadi lebih cepat. Misalnya, proses pembekuan getah
(yang mungkin memerlukan satu hari) akan menjadi lebih cepat
dengan menggunakan ‘cuka getah’ (asid formik).
Begitu juga halnya dengan segala peralatan yang perlu untuk
melakukan sesuatu eksperimen adalah merupakan alat perlu,
bukannya alat / bahan bantu mengajar. Persoalannya: Apa rasional
kerja amali, adakah hanya untuk melatih dan meningkatkan
kemahiran manipulatif murid, sebagaimana dalam pengajaran tradisi?
Adakah kaedah pengajaran yang digunakan itu selaras dengan falsafah
pendidikan (sains) ? Sebagaimana yang dinyatakan dalam Sukatan
Pelajaran Sains, untuk menggalakkan pembentukan pemikiran
analitis, kritis dan kreatif murid, strategi pengajaran-pembelajaran
hendaklah berteraskan kepada pembelajaran menerusi pengalaman
dengan memberi keutamaan kepada pendekatan inkuiri. Justeru,
murid perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaranpembelajaran.
Proses pembelajaran sains menuntut murid
memperolehi pengetahuan (dan menguasai kemahiran) melalui
aktiviti penyelidikan, secara terancang dan bersistem. Walau
bagaimanapun, pengkelasan sama ada sesuatu alat yang digunakan
dalam sesuatu pengajaran sebagai alat perlu atau bahan bantu
mengajar, bergantung pada cara penggunaannya. Kapur warna, yang
seringkali dikelaskan sebagai bahan bantu, akan berfungsi sebagai
alat perlu jika guru menggunakan kapur tersebut hanya untuk menulis
(nota) di papan tulis, di sepanjang sesi pengajaran-pembelajaran.
32.3.3 Pengetahuan Sedia Ada
Semasa merancang sesuatu pengajaran, guru perlu sedar dan sensitif
dengan tingkahlaku kemasukan murid. Pengetahuan sedia ada
merupakan pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang telah sedia
dikuasai murid yang berkaitan dengan tajuk yang akan diajar.
Perkaitan antara pengetahuan sedia ada dengan tajuk adalah penting
untuk memastikan kesinambungan proses pembelajaran.
Pembelajaran akan menjadi berkesan jika murid berhadapan dengan
tugasan yang telah biasa ditemui; termasuk tujuan, keinginan,
kepercayaan, emosi, dan sebagainya.
22 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pengetahuan sedia ada merupakan kemahiran tara-bawah (subordinate
skills) terhadap kemahiran baru yang lebih rencam yang
akan dipelajari. Sebelum mempelajari tajuk asid, misalnya, murid
perlu menguasai beberapa konsep asas seperti proton, menderma,
larutan berair, dan sebagainya. Tanpa pengetahuan konsep tarabawah
akan menghalang murid untuk memahami dan mempelajari
konsep baru (asid) tersebut. Justeru, guru perlu mengkait, menyemak
dan menstrukturkan kembali pengetahuan sedia ada pelajar dengan
tajukl yang akan diajar. Melalui perkaitan ini, murid menyedari
titik mula pembelajaran mereka, di samping membantu guru
merancang strategi pengajaran yang sesuai.
3.2.3.4 Perlaksanaan Pengajaran
Setiap proses pengajaran-pembelajaran melibatkan tiga peringkat:
Pengenalan, penyampaian dan penutup. Setiap episod pengajaran
ini perlu jalankan secara terancang dan tersusun, supaya minat serta
penglibatan murid dapat dikekalkan di sepanjang proses pengajaranpembelajaran.
Tumpuan utama dalam setiap peringkat ini adalah
mengarah kepada pencapaian objektif yang dirancang.
3.2.3.4.1 Pengenalan
Pengenalan berperanan sebagai montaj (montage) dalam sesuatu
persembahan (sama ada secara audio atau visual). Manarik atau
tidaknya sesuatu pengajaran bergantung kepada cara guru
menggunakan (kira-kira) 5 minit pertama pengajarannya.
Bahagian pengenalan memainkan peranan penting untuk menarik
dan mengekalkan minat serta mewujudkan motivasi murid, seterusnya
mengambil bahagian secara aktif dalam proses pengajaranpembelajaran.
Sebelum menyampaikan konsep atau fakta, guru perlu
melibatkan fikiran atau menarik minat murid terlebih dahulu.
Pengajaran berbentuk stereotaip, di mana guru terus menulis tajuk
dan mengajar apabila masuk ke dalam bilik darjah, biasanya
membosankan kerana murid masih belum bersedia untuk mengikuti
pelajaran dan tidak jelas kepentingan tajuk yang akan dipelajari.
Berbagai pendekatan boleh diguna guru untuk melibatkan fikiran
dan menarik minat murid terhadap pelajaran yang akan diajar.
Misalnya, guru boleh memulakan pengajaran dengan membuat cerita
ringkas atau membincang isu semasa yang berkaitan. Sebagai contoh,
bagi mengajar tajuk Pertandingan di kalangan unsur (mata pelajaran
kimia), guru boleh memulakan pengajaran dengan mengaitkan
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 23
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
kedudukan pasukan bola sepak dalam Piala Liga Malaysia, seterusnya
membuat ramalan jika pasukan bola yang terletak di atas carta
bertanding dengan pasukan yang terletak di bahagian bawah carta:
Pasukan manakah yang akan menang ? Begitu juga halnya, untuk
mengajar tajuk Keseimbangan dinamik, guru boleh memulakan
pelajaran dengan mengaitkan pengalaman harian murid: Sama ada
dengan perbuatan berjalan menyongsang hala pergerakan tangga
bergerak (escalator) bagi murid yang tinggal di bandar, atau aktiviti
mendayung sampan secara menongkah arus bagi murid yang tinggal
di kampong atau berhampiran sungai. Semasa bercerita, guru
hendaklah memastikan semua murid terlibat dan bersedia untuk
belajar melalui sesi soal-jawab. Walau bagaimanapun, guru perlu
mengubah tajuk perbincangan seandaianya bahan yang dibincangkan
tidak dapat mempengaruhi fikiran atau minat murid.
Tegasnya, minat, keperluan dan pengalaman murid boleh diguna
sebagai asas untuk memulakan sesuatu pengajaran. Kemungkinan
guru memulakan pengajarannya dengan mengaitkan pelajaran dengan
pengalaman harian mereka, atau dengan pengetahuan sedia ada murid
(melalui kuiz, soal-jawab atau perbincangan ringkas), mengemukan
isu semasa yang berkaitan dengan tajuk, mengaitkan dengan minat
dan kegunaannya dalam kehidupan harian, menunjukkan tayangan
video, wayang gambar atau filmstrip, atau lain-lain kaedah pendekatan
yang sesuai.
Komponen terpenting yang perlu ada atau dilibatkan dalam bahagian
pengenalan dikenali sebagai INTRO (Interest, Need, Topic, Ratings
and Objective). Sebelum memulakan sesuatu pengajaran, guru perlu
menarik minat murid terlebih dahulu (interest), dengan menyatakan
mengapa mereka perlu belajar perkara tersebut (need), diikuti dengan
pernyataan tajuk (topic) yang akan diajar (tulis di papan hijau) serta
skop atau had bidang yang perlu dipelajari (ratings), dan akhir sekali
menyatakan objektif (objective, sebaik-baiknya ditulis di papan hijau)
apakah yang perlu dipelajari atau dikuasai murid. Melalui kaedah
INTRO ini minat, sikap, pemahaman dan kemahiran murid dapat
dipertingkatkan dengan lebih berkesan.
3.2.3.4.2 Penyampaian
Sebahagian besar masa pengajaran guru tertumpu dalam bahagian
penyampaian; merangkumi segala langkah yang perlu diambil atau
dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran. Penyampaian
merupakan pengajaran sebenar, di mana segala konsep, prinsip, fakta
dan kemahiran yang berkaitan dengan tajuk akan disampaikan kepada
murid. Penyampaian yang berkesan melibatkan usaha guru
24 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
menggunakan segala kemahirannya, melalui peralatan, kaedah,
strategi dan pendekatan tertentu yang sesuai untuk menyampaikan
bahan pengajaran. Semasa proses penyampaian guru perlu
melibatkan murid secara aktif serta memberi bimbingan dan menilai
pembelajaran mereka, selaras dengan objektif pengajaran.
Semasa proses penyampaian ini guru perlu memberi perhatian kepada
perkara berikut:
i. Diajar daripada yang mudah kepada yang sukar atau rencam.
ii. Melibatkan murid secara aktif.
iii. Menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai untuk
membantu memudahkan pemahaman murid.
iv. Menggunakan kaedah dan pendekatan yang paling berkesan.
v Menilai prestasi murid dengan menggunakan teknik
menyoal yang sesuai dan berkesan.
vi. Setiap langkah / isi pelajaran hendaklah difahami dan
dikuasai murid terlebih dahulu, sebelum pindah kepada
langkah / isi pelajaran yang berikutnya.
Sebelum guru membenarkan murid memulakan sesuatu eksperimen,
misalnya, pastikan mereka telah tahu dengan jelas tentang prosedur
melakukan eksperimen tersebut, di samping mengetahui segala
langkah-langkah keselamatan dan langkah-langkah ketelitian yang
perlu diambil. Semasa murid melakukan eksperimen, pemerhatian
yang teliti tentang kebiasaan dan teknik-teknik yang digunakan murid
membantu guru menilai pembelajaran mereka. Guru boleh melihat
kesalahan yang dilakukan murid, sama ada semasa di meja atau di
papan tulis. Dengan cara membetulkan kesalahan mereka, rintangan
untuk mempelajari konsep atau idea utama pelajaran dapat diatasi
secara langsung.
Keperibadian guru: Perawakan (termasuk keceriaan, bersemangat,
sifat kekawanan, dan sebagainya), cara pertuturan, nada suara, bahasa
atau gerak isyarat, memainkan peranan penting untuk menarik dan
mengekalkan minat murid di sepanjang proses penyampaian.
Pertuturan yang terlalu cepat atau tidak jelas, dan penggunaan bahasa
yang tidak sesuai dengan tahap murid akan menghambat
pembelajaran.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 25
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
Bahagian penyampaian sesuatu pelajaran mengandungi lima
komponen penting:
• Isi pelajaran,
• Kefahaman,
• Kemahiran,
• Aktiviti guru / murid, dan
• Catatan.
i. Isi Pelajaran
Isi pelajaran merangkumi segala konsep, prinsip, fakta atau yang
perlu disampaikan dalam sesuatu pengajaran. Guru perlu
menyatakan segala isi pelajaran yang akan disampaikan, selaras
dengan objektif pengajaran. Isi pelajaran yang disediakan perlu
sesuai dengan tajuk dan disusun mengikut tertib perkembangan
pelajaran.
ii. Kefahaman
Kefahaman melibatkan aspek celik akal (insight) yang diperolehi
pelajar mengenai tajuk yang dipelajari di sepanjang proses
pengajaran-pembelajaran. Aspek kefahaman melibatkan domain
kognitif dan afektif. Berbeza dengan objektif pengajaran, kefahaman
memberi tumpuan kepada aspek dalaman (intrinsic), misalnya
memahami, mengetahui, mengingati, menghargai, menyedari, dan
sebagainya; di mana tidak boleh diukur pada masa itu. Aspek
kefahaman yang ditulis hendaklah selaras dengan objektif pengajaran.
iii. Kemahiran
Kemahiran melibatkan kebolehan murid untuk melakukan sesuatu
dengan menggunakan teknik yang betul dan selamat. Aspek
kemahiran melibatkan domain psikomotor. Dalam mata pelajaran
sains, kemahiran merujuk kepada kemahiran saintifik yang perlu
diterap atau dikuasai murid di sepanjang proses pengajaranpembelajaran.
Aspek kemahiran yang ditulis hendaklah selaras
dengan objektif pengajaran.
26 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
iv. Aktiviti Guru / Murid
Aktiviti guru/murid melibatkan sebarang aktiviti yang dilakukan oleh
guru / murid (sama ada berbentuk hands-on atau minds-on) di
sepanjang proses pengajaran-pembelajaran, demi mencapai objektif
pengajaran. Semua aktiviti guru dan murid perlu dirancang dengan
kemas dan tersusun, mengikut urutan objektif dan isi pelajaran. Di
mana perlu, penggunaan bahan bantu mengajar dan soalan (penilaian)
penting hendaklah dicatat. Aktiviti yang dirancang perlu melibatkan
murid secara aktif bagi membolehkan mereka memperolehi
pengetahuan dan kemahiran mengenai tajuk. Elakkan daripada
menulis aktiviti yang berpusatkan kepada guru.
v. Catatan
Catatan merangkumi sebarang ulasan yang dibuat terhadap isi
pelajaran, kefahaman / kemahiran, atau aktiviti guru / murid atau
yang berkaitan dengan strategi pengajaran yang akan dilaksana. Guru
pelatih boleh menggunakan ruangan dalam bahagian ini untuk menulis
aspek afektif (misalnya nilai murni), aspek kemahiran saintifik,
kemahiran berfikir, bentuk penglibatan pelajar (misalnya perbincanan
kumpulan), penggunaan bahan bantu mengajar (misalnya
transperensi), peruntukan masa bagi setiap aktiviti, dan sebagainya;
di sepanjang proses pengajaran-pembelajaran.
3.2.3.4.3 Penutup Pengajaran
Pada peringkat akhir sesuatu pengajaran, guru perlu memberi
pengukuhan terhadap pembelajaran murid, dengan membuat rumusan
atau kesimpulan mengenai apa yang telah diajar. Di samping itu,
bahagian penutup juga bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas
mengenai prestasi murid ke arah pencapaian objektif yang dirancang.
Segala konsep, prinsip, fakta atau kemahiran penting yang telah
dibincang hendaklah dinyatakan kembali. Sebaik-baiknya murid diarah
membuat kesimpulan dengan dibimbing melalui beberapa soalan kunci.
Dari soalan kunci dan gerakbalas murid, guru juga dapat mengukur
atau menilai tahap pencapaian mereka terhadap pencapaian objektif
pengajaran. Terdapat dua jenis penutup pengajaran iaitu Penutup
Kognitif dan Penutup Sosial. Banyak aktiviti yang boleh digunakan
oleh guru sebagai penutup kognitif sesuatu pengajaran, antaranya
termasuk merumus dan mengulang segala fakta penting dengan
menggunakan kaedah pemetaan konsep, melukis gambarajah berkait,
atau dengan melibatkan perkaitan perkataan, mencadangkan aktiviti
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 27
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
28 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
melibatkan perkaitan perkataan, mencadangkan aktiviti susulan,
dan sebagainya.
menjalankan aktiviti pengukuhan dengan mengguna teknik soal-jawab
Sementara penutup sosial ialah menimbulkan perasaan pencapaian
murid-murid, memberi peneguhan positif, mewujudkan perasaan ingin
tahu dan belajar, mengaitkan apa yang telah dipelajari dengan pelajaran
akan datang dan sebagainya.
3.2.3.4.4 Tugasan
Di akhir setiap pelajaran, guru perlu memberikan beberapa soalan atau
kerja rumah - untuk mengukuh, meneguhkan atau memperkayakan
pemahaman murid terhadap tajuk yang dipelajar. Murid boleh diarahkan
untuk membuat laporan eksperimen atau membuat sesuatu projek yang
berkaitan dengan tajuk, sama ada secara individu atau kumpulan; atau
meminta mereka bersedia (membaca atau mencari bahan) untuk pelajaran
akan datang.
Hasil tugasan hendaklah berbentuk penulisan yang boleh
didokumenkan, untuk dinilai. Guru perlu menyatakan dengan jelas
tarikh (bukannya hari) untuk murid menghantar tugasan. Ini penting
bagi membolehkan murid menyiapkan tugasan tersebut dengan
sempurna, dalam jangkamasa yang ditetapkan.
3.2.3.4.5 Refleksi Kendiri
Sebaik sehaja selesai sesuatu pengajaran, guru pelatih dikehendaki
menganalisis serta menilai keberkesanan pengajaran (dari segi kekuatan
dan kelemahan), demi mempertingkatkan profesion mereka. Penilaian
yang dibuat merangkumi aspek perancangan dan penyampaian
pengajaran serta tingkahlaku murid sebagai reaksi terhadap kaedah
pengajaran yang digunakan - terutamanya dari segi pencapaian objektif
dan kemajuan murid. Melalui penilaian kendiri guru dapat mengatasi
segala kelemahan serta dapat meningkat ketrampilan dan dapat
memperkembangkan ‘professional judgement’ mereka. Proses penilaian
reflesi kendiri dapat membantu guru menjadi lebih peka, bersistem dan
kritis terhadap profesion perguruan.
Sebarang masalah yang tidak dapat diatasi di mana mengganggu proses
pengajaran-pembelajaran perlu dicatat. Misalnya, atau guru tidak dapat
mengajar atau mencapai objektif ketiga kerana terpaksa memberi
peruntukan masa yang lebih untuk mempastikan pencapaian objektif
pertama dan kedua. Bagi tujuan peneguhan, catatan yang berbentuk
positif perlu ditulis dalam bahagian ini. Misalnya, ‘dengan
menggunakan model atom (sebagai BBM), objektif kedua (nyatakan)
telah dapat dikuasai murid dengan cepat dan mudah’ atau ‘BBM
yang digunakan telah berjaya menarik minat murid, di samping
menggerakkan perasaan ingin tahu mereka untuk melakukan aktiviti
penyiasatan’..
Sebagai panduan, beberapa persoalan berikut boleh digunakan oleh
guru pelatih untuk membuat refleksi kendiri:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 29
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK
i. Adakah murid terlibat secara aktif di sepanjang proses
pengajaran-pembelajaran?
ii. Adakah bahan pengajaran sesuai dengan aras pencapaian
murid?
iii. Adakah bahan pengajaran mencukupi? Tidak mencukupi?
iv. Adakah guru berjaya menarik minat murid hingga ke akhir
pengajaran? Jika tidak, mengapa?
v. Adakah murid berjaya mencapai semua objektif pengajaran
yang dirancang? Jika tidak, mengapa?
vi. Adakah guru berjaya menyampaikan pengajarannya dalam
masa yang diperuntukkan? Jika tidak, mengapa?
vii. Lain-lain persoalan atau perkara yang difikirkan sesuai.
Segala maklumat dan ulasan mengenai pengajaran yang ditulis
dalam bahagian ini dapat membantu guru pelatih merancang,
seterusnya menyampaikan pelajaran akan datang dengan lebih
berkesan.
Bahagian ini melibatkan aspek pengurusan yang mengganggu
perancangan penga-jaran guru pelatih. Catatan boleh dibuat dalam
berbagai bentuk; misalnya terdapat gangguan pengajaran disebabkan
oleh pihak sekolah mengadakan latihan kebakaran, mesyuarat
(tergempar) guru, gangguan elektrik, dan sebagainya.
Sebagai panduan, beberapa persoalan berikut boleh digunakan oleh
guru pelatih untuk menulis dalam bahagian catatan pelatih:
3.2.3.4.6 Catatan Guru Pelatih
i. Adakah terdapat masalah disiplin ? Jika ada, mengapa ?
ii. Adakah berlaku sebarang gangguan semasa proses
pengajarannya ?
iii. Lain-lain persoalan atau perkara yang difikirkan sesuai.
Segala maklumat dan ulasan yang ditulis dalam aspek pengurusan
ini dapat mem-bantu guru pelatih supaya lebih peka semasa
merancang, seterusnya menyampaikan pelajaran yang akan datang
dengan lebih berkesan.
30 Perancangan Pengajaran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PANDUAN LATIHAN PRAKTIK ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kepentingan persediaan mengajar tidak boleh dipertikaikan bagi setiap
orang guru, terutamanya guru pelatih. Persediaan pengajaran yang
terancang dapat mening-katkan keyakinan guru untuk mengajar, di
samping dapat membantu guru menilai pembelajaran murid di akhir
pengajaran dengan lebih berkesan. Melalui penulisan persediaan
mengajar, kompetensi dan kemitmen guru pelatih dinilai, seterusnya
dibimbing ke arah melahirkan guru yang profesional.
Sebelum mengajar, guru perlu merancang pengajarannya, dengan
mengambilkira segara aspek yang berkaitan - objektif, pengetahuan
sedia, bahan (isi pelajaran dan peralatan), dan aktiviti - yang sesuai
dengan tajuk yang akan diajar serta latar belakang murid. Segala
pengetahuan, kemahiran serta nilai yang perlu dikuasai dan diterap
kepada murid perlu digariskan terlebih dahulu dengan jelas, pada
peringkat awal perancangan. Semasa merancang pengajaran, guru
perlu memberi tumpuan kepada aktiviti yang akan dijalankan murid,
bagi memberi perluang kepada mereka memperolehi pengetahuan dan
kemahiran, melalui pengalaman sebenar, secara hands-on dan mindson.
Aktiviti pengajaran-pembelajran yang dicadang hendaklah
mempunyai perkaitan jelas dengan setiap objektif pengajaran dan isi
pelajaran, berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Bagi membantu
murid mempelajari sesuatu konsep dengan mudah dan berkesan, guru
perlu menggunakan bahan bantu yang sesuai. Di samping itu,
penggunaan analogi yang sesuai dengan pengalaman harian murid
dapat membantu mereka memvilualisekan konsep abstrak, dengan
ini, pemahaman mereka dapat dipertingkat.
Guru perlu menilai pembelajaran murid, sama ada secara langsung
atau tidak langsung, di sepanjang proses pengajaran. Melalui
penilaian yang konsisten dan berterusan, guru dapat mengesan
3.4 Penutup
sebarang masalah pembelajran yang dihadapi murid, seterusnya
mengambil tindakan segera untuk mengatasinya. Di samping menilai
pemahaman murid, guru perlu menganalisis dan menilai keberkesanan
perancangan dan pengajarannya (iaitu, refleksi kendiri), sebaik sahaja
sesuatu pengajaran tamat.
“Jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal”
3.4 Penutup
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Perancangan Pengajaran 31
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PANDUAN LATIHAN PRAKTIK

pengajaran mikro

skip to main | skip to sidebar
HBSS1103 Pengenalan Kajian Sosial
This is a collection of presentations for the OUM SMP students September 2007 intake.
Visitors are welcome to comment. Thank you.


Friday, November 2, 2007
TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO

PENGENALAN

Bagi seorang guru pengajaran mikro dan makro biasa bagi mereka kerana mereka pernah mengalaminya semasa mengikuti kursus perguruan di universiti atau di maktab perguruan. Bagi bakal guru pula mereka akan mengalaminya sebelum mereka keluar membuat latihan mengajar. Melalui pengajaran mikro dan makro anda didedahkan dengan pengajaran seolah-olah di dalam bilik darjah dan anda akan mengetahui kelemahankelemahan dan kekuatan-kekuatan anda melalui komen yang dibuat oleh pensyarah atau pun rakan sekelas anda. Disamping itu anda berpeluang menonton hasil pengajaran anda melalui rakaman yang dibuat di bilik mikro untuk anda sendiri menilai pengajaran anda dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda. Pengajaran mikro amat penting untuk mengesan kelemahan-kelemahan setiap bahagian pengajaran supaya dapat diperbaiki lebih awal.

OBJEKTIF

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. menjelaskan maksud pengajaran mikro dan makro;
2. menerapkan kemahiran-kemahiran dan teknik-teknik pengajaran di dalam pengajaran mikro dan makro;
3. membuat pengajaran mikro dan makro; dan
4. membuat refleksi.

GAMBARAN KESELURUHAN TOPIK

Topik ini menggambarkan tentang bentuk pengajaran yang sesuai dilaksanakan bagi melatih guru pelatih yang akan membuat latihan amali (praktikum) di sekolah. Ia juga dapat menjelaskan situasi sebenar pengajaran mikro dan akan membantu guru pelatih melaksanakan pengajaran makro di dalam bilik darjah. Jika diteliti ia akan banyak membantu memperbaiki kelemahan di dalam bahagian-bahagian tertentu semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Melalui pengajaran mikro, pensyarah, rakan dan pelatih tersebut boleh memberi komen tentang pengajaran tersebut dan seterusnya guru pelatih berkenaan boleh memperbaiki dan mengisi yang “lompang”.
Posted by Azizi Ahmad at 2:55 PM
Labels: Pengenalan Kajian Sains Sosial
1 comments:
Mohd Zairy Firdaus Bin Mohd A'sri said...
terima kasih..

November 4, 2009 11:11 AM
Post a Comment

Newer Post Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom) About Me

Azizi Ahmad
Kuala Lumpur, Malaysia
Assalamualaikum, I'm a Teacher's Trainer. I teach Measurement,Testing and Evaluation (Assessment) and Educational Studies (Pedagogy, Psychology, Philosophy, Sociology and Teacher Professionalism) in IPBA. I am/was a part-time Tutor at UM for PPFD5105 Educational Assessment and PPEX2101 Pentaksiran Pembelajaran and OUM for (UL 10500, LANH 1303, 2033 Malaysian Studies , HBSS 1103 Intro To Social Studies, HBSS 2103 Sejarah Pembangunan Negara, HBEF2303 Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan)and HBEF2503 Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan.
View my complete profile
Blog Archive
▼ 2007 (21)
▼ November (20)
Topik 10 Tutorial
TOPIK 10 REFLEKSI
Topik 9 Tutorial
TOPIK 9 PENYELIDIKAN TINDAKAN
Topik 8 Tutorial
TOPIK 8 PROFESIONALISME GURU
Topik 7 Tutorial
TOPIK 7 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
Topik 6 Tutorial
TOPIK 6 PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO
Topik 5 Tutorial
TOPIK 5 PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BANTUAN ME...
Topik 4 Tutorial
TOPIK 4 PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Topik 3 Tutorial
TOPIK 3 STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN...
Topik 2 Tutorial
TOPIK 2 TEORI KECERDASAN PELBAGAI DAN PENDEKATAN P...
Topik 1 Tutorial
TOPIK 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL
► October (1)
Topik 1 STRUKTUR KURIKULUM KAJIAN SOSIAL
FEEDJIT Live Traffic Feed

METODE MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI

METODE MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI
Dalam pendidikan jasmani ada beberapa macam metode yang digunakan
dalam pembelajarannya antara lain :
1. GAYA KOMANDO
Dalam gaya komando ini guru penjas harus aktif karena
penjelasan, penyampaian materi diberikan oleh guru penjas itu sendiri.
Dalam gaya komando dari pra pertemuan, dalam pertemuan dan pasca
pertemuan keputusan semua diambil oleh guru penjas.
Unsur-Unsur Khas Gaya Komando :
· Semua keputusan dibuat oleh guru
· Menuruti petunjuk dan melaksanakan tugas
merupakan kegiatan utama siswa
· Menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi
· Dapat membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi
· Mengembangkan perilaku disiplin
2. GAYA LATIHAN
Dalam gaya latihan siswa diberikan waktu untuk melaksanakan
tugas secara perorangan dan guru memberi umpan balik kepada semua
siswa secara perorangan.
Peranan Guru Penjas :
· Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sendiri
· Memberi balikan secara individual
· Meningkatkan interaksi kepada individu
· Memberi kesempatan kepada siswa dalam penyesuaian diri
3. GAYA RESIPROKAL
Gaya resiprokal memberikan kesempatan kepada teman sebaya
untuk memberikan umpan balik. Peranan ini memungkinkan:
· Peningkatan interaksi sosial antar siswa
· Umpan balik langsung
Jadi dalam gaya ini antar siswa bisa saling mengoreksi.
4. GAYA CAKUPAN/INKLUSI
Dalam gaya ini guru memberi tingkatan / level kemampuan kepada
siswa, sehingga siswa dapat memilih gerakan sesuai kemampuannya.
5. GAYA KONVERGEN DAN DIVERGEN
Dalam gaya konvergen guru cukup memberikan perintah / intruksi
dalam melakukan teknik gerakan dan siswa melakukan sesuai
sepengetahuannya. Contoh : Bagaimana cara melakukan passing
menggunakan kaki bagian luar dalam sepak bola/lakukan.
Dalam gaya divergen siswa dituntut kreativ karena guru hanya
memberi intruksi / perintah dan siswa melakukan.Contoh : Buatlah bentuk
latihan menggunakan tali untuk meningkatkan kebugaran jasmani.
http://www.bloggaul.com/masian/readblog/78388/metode-mengajarpendidikan-
jasmani.

KERTAS KONSEP GAYA PENGAJARAN MOSSTON AND ASHWORTH

KERTAS KONSEP GAYA PENGAJARAN MOSSTON AND ASHWORTH
Pengenalan
Tiada definisi khusus mengenai Kaedah Pengajaran yang di terima pakai, akan tetapi
secara meluasnya ia dirujuk sebagai satu set kaedah pengajaran (Galton, 1980) atau
format pengajaran (Siedentop, 1991). Di dalam istilah Pendidikan Jasmani, definisinya
adalah sebagai kaedah am yang diwujudkan melalui strategi-strategi yang tertentu .
Selama lebih 30 tahun, penulis-penulis di United Kingdom telah mengenal pasti
beberapa cara atau kaedah mengajar dan menghubungkaitkannya dgn falsafah
pengajaran dan pembelajaran (Bennett, 1978). Bermula dari sini dan hasil penulisan
beberapa penulis lain khususnya dlm bidang Pendidikan Jasmani (Kane, 1974) terdapat
dua penemuan penting telah dibuat. Pertama, integrasi dalam cara pengajaran adalah
berkait rapat dengan penglibatan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Kedua,
walaupun diketahui umum setiap guru mempunyai kaedah dan cara tersendiri dalam
menyampaikan pengajarannya, tetapi ini tidak akan menghasilkan asas yang stabil atau
cekap pengajaran dan pembelajarannya. Pilihan cara atau kaedah pengajaran mestilah
berasaskan logik dan saintifik.
Sehingga kini, analisa lengkap berkenaan kaedah pengajaran dan tingkah laku telah
dihasilkan oleh Mosston (1966) dari Amerika Syarikat. Idea beliau berkenaan interaksi
antara pelajar dan guru telah dikembangkan semenjak hasil penulisan pertama beliau
dan telah memberi satu kerangka kerja dalam konteks pengajaran pendidikan jasmani
di seluruh dunia. Penulisan beliau begitu berpengaruh sehingga di katakan sebagai
“teori yang paling terulung dan terkini dalam bidang pedagogi Pendidikan Jasmani
dalam sejarah” (Nixon & Locke, 1973). Kenapa ia berjaya? Jawapannya terdapat
didalam kerangka kerja pengajaran yang beliau kenalkan sebagai “Spektra Gaya
Pengajaran” (Spectrum of Teaching Styles).
Gaya Pengajaran
“Spektra” mengenengahkan kerangka pilihan atau opsyen dalam hubungan guru dan
pelajar. (Mosston & Ashworth, 1986) dan ini berdasarkan kepada pemilihan penting
dalam mengambil keputusan. Beliau bahagikan ini kepada tiga kategori yang perlu
digunanakan dalam semua pengajaran iaitu sebelum pengajaran, semasa pengajaran
dan selepas pengajaran.
· Sebelum pengajaran
keputusan yang perlu dibuat sebelum pengajaran; persediaan dan pemilihan
topik, objektif, organisasi dan penyampaian.
· Semasa pengajaran
keputusan mengenai pencapaian dan perlaksanaan.
· Selepas pengajaran
penilaian dan maklumbalas daripada pelajar.
Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masingmasing
memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran dan
pembelajaran. Setiap tingkah laku yang disengajakan ialah hasil daripada keputusan
yang telah dibuat sebelumnya. Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan
kepada dua aspek iaitu :
1. Berpusatkan Guru
2. Berpusatkan Pelajar
Gaya Pengajaran
Berpusatkan Guru Berpusatkan Pelajar
Arahan Pembelajaran kendiri
Latihan Daya usaha
Timbal balik Perlaksanaan individu
Semak kendiri Penghasilan mencapah
Inklusif Penemuan terbimbing
Gaya A: Arahan
Dalam gaya ini ,guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukan
serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti itu dijalankan.
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru mengawal keseluruhan
kelas
· Guru membuat semua
keputusan dalam P&P
· Guru memberi arahan satu
persatu
· Guru melakukan
demonstrasi
· Guru memberi komen /
ulasan tentang prestasi
pelajar
· Pelajar perlu beri perhatian
kepada arahan guru
· Pelajar melakukan perlakuan
guru
· Sesuai untuk aktiviti
aras tinggi dan
mengutamakan
keselamatan
· Sesuai untuk masa
P&P yang terhad
· Sesuai untuk
pembelajaran
peringkat awal
· Tanggungjawab
berpusat kepada
guru
· Masa latihan pelajar
adalah terhad.
Fizikal- Kemahiran
Motor
Terjun Papan Anjal:
· Melakukan
aksi pusingan
hadapan
menggunakan
papan anjal.
Gaya B: Latihan
Gaya pengajaran latihan ini adalah kesinambungan daripada gaya pengajaran arahan
dimana semua keputusan adalah di bawah tanggungjawab guru. Dalam P&P guru
memberi tunjuk ajar dan pelajar berpeluang melakukan latihan secara ansur maju dan
berperingkat.
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru memberi penerangan
aktiviti atau melakukan
demonstrasi
· Guru menetukan setiap apa
yang ingin diajar
· Guru melakukan
pemerhatian terhadap
pelajar semasa P&P dan
memberi maklumbalas,
tunjuk ajar dan soal jawab.
· Pelajar melakukan latihan
yang telah ditetapkan oleh
guru.
· Sesuai untuk masa
P&P yang terhad
· Sesuai untuk
pembelajaran
peringkat awal
· Pelajar mempunyai
lebih masa untuk
latihan.
Fizikal-Pembentukan
Kemahiran Motor:
Hoki:
· Melakukan
kemahiran
menggelecek
menggunakan
skitel.
Gaya C: Timbal balik
Gaya pengajaran ini boleh menjadi satu kaedah yang afektif dalam perubahan terhadap
kaedah mengajar di dalam kelas. Perbezaan dalam kaedah ini adalah, setiap pelajar
melakukan latihan secara berpasangan.
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru menentukan apa yang
akan dipelajari
· Guru memberi penerangan
sebelum memulakan aktiviti
· Guru melakukan
demonstrasi lanjut untuk
menguji perlakuan pelajar
· Guru memerhati dan fokus
kepada pelajar melalui
pemerhatian
· Aktiviti dilakukan secara
berpasangan oleh pelajar
· Seorang pelajar menjadi
pemerhati dan seorang lagi
akan melakukan aktiviti.
· Pelajar dinilai berdasarkan
kriteria perlakuan yang telah
· Guru
bertanggungjawab
pada awal P&P
· Aktiviti dilakukan
secara berpasangan
· Pelajar menilai
sendiri perlakuan
yang telah dipelajari
· Guru menyediakan
senarai semak dan
lampiran gambar
kepada pelajar
· Fokus kepada
perhubungan sosial
di samping
mempelajari aktiviti.
Sosial- Kerjasama
Kognitif –
Pemerhatian,
menganalisis
Bola sepak:
· Melakukan
kemahiran
menanduk
bola ke arah
gol secara
berpasangan.
disediakan
Gaya D: Semak kendiri
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru menentukan apa yang
akan dipelajari
· Guru menentukan kriteria
pembelajaran
· Guru memberi penerangan
sebelum memulakan P&P
· Pelajar bertanggungjawab
dalam menilai perlakuan diri
· Sesuai bagi
perlakuan yang
mudah dikenalpasti
· Pelajar bertanggungjawab
di atas
pembelajaran
· Menghadkan
perhubungan sosial
di antara guru
dengan pelajar
Sosial- Menilai
kemampuan kendiri.
Bola Baling:
· Melakukan
kemahiran
menjaring
berdasarkan
kad
bergambar.
Gaya E: Inklusif
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru menentukan apa yang
akan dipelajari
· Guru menentukan kriteria
pembelajaran
· Guru memberi peluang
kepada pelajar untuk memilih
tahap pembelajaran
mengikut kemampuan diri
· Pelajar memilih sendiri tahap
prestasi sebelum melakukan
aktiviti
· Pelajar membuat keputusan
untuk melakukan aktiviti
pada tahap tinggi.
· Memberi peluang
kepada pelajar untuk
merasai kejayaan
· Semua pelajar
berupaya melakukan
aktiviti walaupun
berbeza kebolehan
diri
· Pelajar boleh
membuat keputusan
sendiri.
Sosial-
Memaksimumkan
kemahiran kendiri
Lompat tinggi:
· Melakukan
aksi
lompatan
pada jarak
ketinggian
yang
berbezabeza.
Gaya F: Pembelajaran Kendiri
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru sebagai pemerhati
kepada pelajar
· Pelajar menetapkan apa
yang akan dipelajari
· Pelajar menetapkan
pendekatan sendiri
· Semua perkara
berkaitan dengan
pembelajaran
ditetapkan sendiri
oleh pelajar
· Pelajar boleh
membuat keputusan
sendiri.
Kognitif-
Pemahaman
Hoki:
· Melakukan
kemahiran
menolak
dalam
· Tiada bantuan guru pelbagai
posisi badan.
Gaya G: Penghasilan Mencapah
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru menetapkan tugasan
yang mempunyai pelbagai
jawapan
· Guru mendorong pelajar
untuk menilai setiap
jawapan dan membuat
perbandingan
· Pelajar cuba mencari
perbandingan jawapan
· Pelajar menilai jawapan
untuk menetapkan
keberkesanannya.
· Tugasan disediakan
oleh guru
· Tugasan
mempunyai banyak
cara penyelesaian
· Sesuai untuk aktiviti
pembangunan
pasukan
· Menggalakkan
pelajar berfikir
secara kreatif
· Memupuk sikap
kerjasama di antara
pelajar
Kognitif-
Kemahiran berfikir
Sosial-
Keyakinan
Gimnastik:
· Melakukan
aksi guling dari
titik A ke titik B
tanpa
menggunakan
kaki.
Gaya H: Pembelajaran Individu
Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang,untuk
memahami masalah dan berfikir secara logik dan sistematik. Pelajar menetapkan
sendiri tugasan dan menyelesaikan tugasan mengikut kebolehan individu.
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru hanya membantu
pelajar sebagai penasihat
· Guru memantau proses
pembelajaran
· Pelajar merancang program
atau aktiviti pembelajaran
· Pelajar menetapkan tugasan
serta penyelesaian
· Tugasan dan
masalah ditetapkan
oleh pelajar
Kognitif-
Merancang
Gimrama:
· Merancang
satu rutin
tarian
dalam
persembah
an
menggunak
an
belantan.
Gaya I: Penemuan terbimbing
Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah limitassi. Ia memberi pelajar banyak peluang
untuk meluahkan perasaan,mencuba dan menjadi kreatif tetapi perlakuan dihadkan
dengan tugas yang diberi oleh guru. Kelebihan gaya pengajaran ini ialah membenarkan
penglihatan yang lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran dan mengambil kira
perbezaan di kalangan pelajar serta mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya
sendiri.
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru menetapkan tugasan
dan mempunyai pelbagai
soalan yang hanya menjurus
pada satu jawapan sahaja
· Guru memberi ruang masa
kepada pelajar untuk berfikir
dan bertindak
· Guru mengubah soalan jika
pelajar gagal mencari
jawapan
· Pelajar melakukan tugasan
berdasarkan soalan yang
diberkan guru.
· Pelajar memberi jawapan.
· Guru merancang
P&P dan guru
menyediakan
tugasan.
Kognitif- pelbagai
konsep
Kajian:
· Membuat
perbincang
an dengan
guru
tentang
kajian yang
dijalankan.
Gaya J: Daya usaha
OBJEKTIF IMPLIKASI CONTOH
· Guru memantau proses
pembelajaran
· Pelajar merancang program
atau aktiviti pembelajaran
· Pelajar berusaha sendiri
untuk menetapkan tugasan
· Pelajar memilih gaya
pembelajaran kendiri
· Tugasan ditetapkan
sendiri oleh pelajar
· Gaya pembelajaran
ditetapkan oleh
individu
Kognitif- Aplikasi
Sosial-
Bertanggungjawab
Mengajar:
· Mengaplikasi
kan
kemahiran
mengajar PJ
di sekolah.
Kesimpulan
Dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani, guru bertanggungjawab
dalam menyesuaikan dan meneliti tugasan berdasarkan kepada kemampuan dan
kebolehan serta penerimaan pelajar. Dengan menggunakan pelbagai kaedah
pengajaran yang terdapat dalam kerangka kerja Mosston, guru akandapat mewujudkan
suasana kerja yang optima dan mengekalkan disiplin serta menetapkan satu tahap
pencapaian yang tinggi. Melalui kaedah ini juga, guru dapat memudahkan pemikiran
pelajar dan akan berjaya mencapai pelbagai objektif pembelajaran dalam pendidikan
jasmani.
Rujukan
Wee Eng Hoe (2009). Siri Pendidikan Guru: Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan. Karisman Publications Sdn Bhd. Shah Alam.
Mosston, M., & Ashworth, S. (1994). Teaching physical education (4th ed.).
Columbus, OH: Merrill Publishing Company.
Physical Education Resources: http://physicaleducationresources.com/
teachingstylesmosstonpe. aspx
Sports-media : http://www.sports-media.org/sportapolisnewsletter23newlook.htm
Snowbird : http://www.snowbird.com/imagelib/mtnschool/mspdf/ms_tstyles.pdf