terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, July 5, 2009

teknologi dalam pendidikan

KRITERIA DAN STANDARD BAGI PROGRAM-PROGRAM PASCA SISWAZAH DALAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

CRITERIA AND STANDARDS FOR POSTGRADUATE EDUCATIONAL PROGRAMMES IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


PENGANTAR

Kriteria dan standard yang dinyatakan dalam dokumen ini hanya merujuk kepada keperluan khusus program dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang kriteria dan standard, sila rujuk kepada dokumen yang bertajuk “Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA” yang disediakan oleh Bahagian Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Tinggi, edisi Mei 2002. Keperluan khusus program telah dibangunkan oleh suatu panel yang terdiri daripada ahli akademik, profesion dan industri. Senarai ahli panel disertakan dalam Lampiran A.


Kelayakan

Dua kelayakan asas dicadangkan bagi bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Satu kelayakan, Sarjana Muda Sains Komputer (SmSn Komputer), bertujuan menghasilkan saintis komputer dan yang satu lagi, Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Sm TM), bertujuan menghasilkan siswazah yang berupaya mengaplikasi pengetahuan sains komputer dalam pelbagai domain. Bagi kedua-dua kelayakan, terdapat pengkhususan seperti rangkaian, multimedia, keusahawanan, sains maklumat, pengurusan pengetahuan dan sebagainya. Kemasukan nama pengkhususan dalam kelayakan bergantung kepada bilangan kredit dalam subjek yang diambil. Subjek-subjek pengkhususan yang mempunyai kredit kurang daripada 25% jumlah kredit program akan ditulis dalam transkrip akademik sahaja.

OBJEKTIF AM PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


Sarjana Muda Sains Komputer

Bagi menghasilkan siswazah yang memahami sejarah dan evolusi pemprograman dan algoritma, mempunyai asas yang kukuh dalam teori pengkomputeran dan teknologi enjin, berpengetahuan kukuh dalam pemprograman dan perkembangan teknologi, berupaya mengaplikasi pemikiran analatikal/logik dan pendekatan saintifik dalam menyelesaikan masalah, mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam analisis, rekabentuk, pelaksanaan dan penilaian projek berasaskan komputer dan memahami kaitan antara teori dan praktis.

Sarjana Muda Teknologi Maklumat

Bagi menghasilkan siswazah yang bukan hanya berkemahiran dalam menggunakan teknologi tertentu tetapi juga memahami sistem bisnes. Siswazah sepatutnya berupaya mengaplikasi pengetahuan dalam kedua-dua bidang komputer dan bisnes untuk membangunkan system-sistem maklumat bagi meyelesaikan masalah organisasi dan bisnes dan bagi menyokong fungsi pengurusan bisnes (dalam industri sasaran seperti minyak dan gas, multimedia, telekomunikasi, automobil, pengangkutan, bioinformasi, pengurusan).


Keupayaan generik

Bagi kedua-dua jenis kelayakan, siswazah sepatutnya berupaya:
(1) Mengenalpasti masalah sebenar dan menghasilkan penyelesaian yang inovatif yang memenuhi prinsip kejuruteraan perisian.
(2) Bekerja secara efektif dalam satu pasukan untuk menguruskan projek.
(3) Terlibat secara aktif dalam perubahan (penyesuaian).
(4) Membentangkan penyelesaian teknikal kepada pelbagai pendengar (kemahiran komunikasi).
(5) Mengaplikasi kemahiran keusahawanan dalam pembangunan produk dan komersialisasi (berupaya mengubah idea kepada produk dan memperoleh dana/teknousahawan).
(6) Menunjukkan tingkahlaku yang berseuaian etika dan tanggungjawab profesional.

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF KHUSUS

Sarjana Muda Sains Komputer

Pada akhir program, siswazah sepatutnya berupaya untuk mengaplikasi pengetahuan konsep asas arkitektur keseluruhan sistem komputer, konsep, prinsip dan teori penting yang berkaitan sains komputer termasuk aplikasi perisian dan matematik bagi:

• Menulis program komputer pada semua peringkat (termasuk peringkat sistem) dalam sekurang-kurangnya satu bahasa komputer.
• Menyertai satu pasukan dalam membangun (model dan rekabentuk), melaksana dan menguji projek yang melibatkan pemprograman bagi memenuhi keperluan pelanggan.
• Menilai dan mengaplikasi teknologi yang bersesuaian pada peringkat sistem (perisian/hardware/metodologi/praktis)

• Menggunakan kaedah dan peralatan standard dalam menguruskan system yang berasaskan komputer (termasuk pengurusan projek, analisis risiko, keselamatan komputer).

Sarjana Muda Teknologi Maklumat

Pada akhir program, siswazah sepatutnya berupaya mengaplikasi pengetahuan pengkomputeran dan bisnes bagi:

• Menyertai satu pasukan dalam mentransformasi model bisnes kepada satu sistem maklumat berasaskan komputer bagi menyelesaikan masalah organisasi dan bisnes dan bagi menyokong fungsi pengurusan bisnes.
• Menilai dan mengaplikasi teknologi yang bersesuaian, seperti teknologi jaringan bagi membina sistem dan infrastruktur maklumat dalam domain yang tertentu.
• Berkerjasama dengan pihak tertentu dalam menguruskan sistem maklumat, sumber maklumat, strategi maklumat dan keperluan pengguna akhir.


REKABENTUK PROGRAM

Kandungan dan struktur program

• Kandungan kursus yang dirujuk dalam seksyen ini tidak meliputi kursus wajib universiti. Kredit terkumpul daripada kursus universiti adalah tambahan kepada jumlah kredit daripada kursus-kursus berdasarkan kandungan yang dikenal pasti di bawah.
• Kandungan dibahagikan kepada kandungan teras dan pengkhususan. Kandungan teras bagi Sarjana Muda Sains Komputer ialah 40 – 45% dan 45 – 50% bagi Sarjana Muda Teknologi Maklumat.
• Baki kandungan, (55-60%) untuk Sarjana Muda Sains Komputer dan (50-55%) untuk Sarjana Muda Teknologi Maklumat boleh distrukturkan untuk pengkhususan (contohnya jaringan, multimedia dan sebagainya) yang akan ditulis dalam nama ijazah sebagai komponen dalam kurungan.
• Bahagian bukan teras boleh juga digunakan sebagai major kedua (sekurang-kurangnya 40-50%) atau sebagai satu minor (sekurang-kurangnya 25-30%).
• Komunikasi dan kemahiran interpersonal hendaklah merangkumi 5-8% daripada jumlah program.
• Etika dan profesionalisme hendaklah diintegrasikan dalam semua kursus.
• Jangkamasa kursus ialah 4 tahun.

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran

Untuk maklumat terperinci sila rujuk kepada dokumen “Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA” edisi Mei 2002.

Lebih banyak latihan secara "hands-on" dikehendaki kerana kemahiran pemprograman perlu dibangunkan. Latihan industri hendaklah sekurang-kurangnya 6 bulan (minimum 1 semester).

Metodologi pengajaran-pembelajaran mesti disepadukan dengan kaedah yang membangunkan kemahiran generik komunikasi (penulisan, pertutoran), kemahiran interpersonal, bahasa (terutamanya Bahasa Inggeris) dan metodologi penyelidikan.

PENILAIAN PELAJAR

Untuk maklumat terperinci sila rujuk kepada dokumen “Kod Amalan Jaminan Kualiti IPTA” edisi Mei 2002.


Pelbagai kaedah dan peralatan yang sahih mesti digunakan bagi menilai objektif dan kemampuan setiap program seperti komunikasi, penyelesaian masalah, kerja berpasukan dan pembelajaran kendiri.

PELAJAR

Kriteria kemasukan

Sarjana Muda Sains Komputer

Kredit SPM dalam
• Matematik
• Matematik Tambahan
• Satu subjek Sains Tulin

Matrikulasi
• Matematik untuk Sains
• Satu subjek Sains

STPM -minimum 3 prinsipal termasuk:
• Matematik
• Satu subjek Sains


Kelayakan lain : sijil politeknik atau diploma dalam bidang yang berkaitan daripada institusi yang diiktiraf

Sarjana Muda Teknologi Maklumat

Kredit SPM dalam
• Matematik

Matrikulasi
Matematik untuk Sains atau Matematik untuk Perakaunan

STPM
Minimum 3 prinsipal termasuk Matematik


Kelayakan lain : sijil politeknik atau diploma dalam bidang yang berkaitan daripada institusi yang diiktiraf

Pengambilan pelajar

Saiz pengambilan dan ciri-ciri pelajar hendaklah disemak secara perundingan dengan pihak berkepentingan seperti Kementerian Sumber Sumber Manusia, persatuan-persatuan yang berkaitan seperti Persatuan Industri Komputer Malaysia (PIKOM), Persekutuan Komputer Kebangsaan Malaysia, dan industri industri komputer seperti Perbadanan Pembangunan Multimedia, MIMOS, INTEL dan diubahsuai dari masa kesemasa bagi memenuhi keperluan masyarakat dan negara.

STAF AKADEMIK

Pengambilan

Kelayakan minimum ialah ijazah Sarjana. Bagi memulakan program, hendaklah wujud sekurang-kurangnya seorang (1)ahli fakulti dalam bidang teras berikut:

(a) Sains Komputer
(b) Sistem Komputer
(c) Kejuruteraan Perisian
(d) Sistem Maklumat / Teknologi Maklumat
(e) Jaringan

Patut wujud minimum 20% staf akademik dengan ijazah Ph.D.


SUMBER PENDIDIKAN

Kemudahan fizikal

Ratio staf : pelajar sarjana muda
1 : 15 orang pelajar

Tutorial dan makmal (bersemuka) 1 : 15 orang pelajar

Tutorial dan makmal (serentak secara online) 1 : 25-30 orang pelajar

Teknologi maklumat dan komunikasi


Ratio komputer kepada pelajar (aktiviti makmal) 1 : 1 orang pelajar

Ratio keseluruhan komputer kepada pelajar 1 : 5 orang pelajar

Semua pelajar mestilah mempunyai akaun internet

Komputer dan perisian di makmal pelajar hendaklah bersesuaian dengan aplikasi semasa.

Staf Sokongan

1 Programmer : 250 orang pelajar

1 Juruanalisa system : 500 orang pelajar

1 Juruteknik komputer (sijil politeknik) bagi setiap makmal khusus atau bagi setiap bidang atau bagi setiap 30-45 buah komputer.


PREAMBLE

The criteria and standards described in this document pertain only to the specific requirements of programmes in the field of Information and Communication Technology. For more information on criteria and standards, please refer to the document entitled “Quality Assurance of Public Universities in Malaysia : Code of Practice” prepared by the Division of Quality Assurance, Department of Higher Education, May 2002 edition. The specific requirements in this document have been developed by a panel representing academia, the profession and industry. The members of the panel are listed in Appendix A.

Qualifications

Two main qualifications are recommended in the field of Information and Communication Technology. One qualification, Bachelor of Computer Science (B. Computer Science), is aimed at producing computer scientists and the other, Bachelor of Information Technology (B. IT), is aimed at producing graduates who are able to apply computer science knowledge in various domains. For both qualifications, there can be specialisations such as networking, multimedia, entrepreneurship, information science, knowledge management and so on. The inclusion of the specialisation in the name of the qualification will depend on the number of credits in the subjects taken. Subjects in a field of specialisation with credits less than 25% of the total credits will be reflected in the academic transcripts only.

GENERAL OBJECTIVES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION

Bachelor of Computer Science

To produce graduates who understand the history and evolution of programming and algorithms, have sound grounding in computational theory and back end engine, are fundamentally strong in programming and technology development, are capable of applying logical/analytical thinking and scientific approach to problem solving, have gained substantial experience in analysis, design, implementation and evaluation of computer-based projects and who understand the interplay between theory and practice.Bachelor of Information Technology

To produce graduates who are not only skilled in the use of specific technology but who also have an understanding of business systems. Graduates should be able to apply the knowledge of both computing and business to build information systems to solve organisational and business problems and to support management functions of business (in targeted industries, e.g. oil and gas, multimedia, telecommunication, bioinformatics, transportation, automobile, management).


Generic competencies

For both types of qualifications, graduates should be able to:
(1) Identify real-world problems and produce innovative solutions that comply with principles of software engineering.
(2) Work effectively in a team in managing a project.

(3) Actively participate in change (adaptability).
(4) Present technical solutions to a range of audience (communication skills).

(5) Apply entrepreneurial skills in product development and commercialization (able to turn ideas into product, get funding/technopreneur).

(6) Demonstrate behaviours that are consistent with professional ethics and responsibilities.


LEARNING OUTCOMES / SPECIFIC OBJECTIVES

Bachelor of Computer Science

At the end of the programme, graduates should be able to apply knowledge of the basic fundamental concepts of overall computer system architecture, essential concepts, principles and theories relating to computer science including software application and mathematics to:

• write computer programmes at all levels (including system-level) in at least one computer language.

• participate in a team to develop (model and design), implement and test projects that involve programming to meet customer (real world) needs.

• evaluate and apply appropriate technology at the system level (software/hardware/methodology/practice).
• use standard methods and tools in the management of computer-based systems (including project management, risk analysis, computer security).

Bachelor of Information Technology

At the end of the programme, graduates should be able to apply knowledge of computing and business to:

• participate in a team to transform a business model into a computer based information system to solve organisational and business problems and to support management functions of business
• evaluate and apply appropriate technology, such as network technology to build information systems and information infrastructure in specific domains.
• collaborate with relevant people in managing information systems, information resource, information strategy and end user needs.


PROGRAMME DESIGN

Programme Content and Structure

• The content referred to in this section does not cover compulsory university courses. The credits accumulated from the university courses will be additional to the total credits derived from the courses that are based on the content identified below.
• The content is divided into core content and specialization . The core content for Bachelor of Computer Science is 40 – 45% and 45-50% for Bachelor of IT.

• The rest of the content, (55-60%) for Bachelor of Computer Science and (50-55%) for Bachelor of Information Technology can be structured for specialisation (e.g network, multimedia etc) which will appear in the name of the degree as a bracketed component.

• The non-core components can also be used for a second major (at least 40-50%) or a minor (at least 30-40%)


• Communication and interpersonal skills should comprise 5-8% of total programme.
• Ethics and professionalism should be integrated in all courses.
• The duration of the programme is 4 years.

Teaching-learning methods

For more details please refer to the document “Quality Assurance of Public Universities in Malaysia : Code of Practice”, May 2002 edition.

More "hands-on" training is required because programming skills need to be developed. Industrial training should be about 6 months (minimum 1 semester).

The teaching-learning methodology must incorporate methods that develop the generic skills of communication (writing, speaking), interpersonal skills, language (English in particular) and research methodology.


STUDENT ASSESSMENT

For more details please refer to the document “Quality Assurance of Public Universities in Malaysia : Code of Practice”, May 2002 edition.

A variety of valid methods and tools must be used be used to assess each program objectivesive and and abilities such as communication, problem problem-solving, team-work and
self-directed learning.

STUDENTS

Entry criteria

Bachelor of Computer Science

SPM credit in
• Mathematics
• Additional Mathematics
• One other pure science subject

Matriculation
• Mathematics for Science
• One other Science subject

STPM -minimum 3 principals which include:
• Mathematics
• One other Science subject

Other qualifications: polytechnic certificate or diploma in a related field from a recognised institution.

Bachelor of Information Technology

SPM credit in
• Mathematics

Matriculation
Mathematics for Science or Mathematics for Accounting

STPM
Minimum 3 principals including Mathematics

Other qualifications: polytechnic certificate or diploma in a related field from a recognised institution.

Student intake

The size of intake and the characteristics of student should be reviewed in consultation with relevant stakeholders such as Ministry of Human Resources, relevant associations such as Persatuan Industri Komputer Malaysia (PIKOM), Malaysian National Computer Confederation (MNCC), and the computer industry such as Multimedia Development Corporation, MIMOS, INTEL and modified periodically to meet the needs of society and nation.


ACADEMIC STAFF

Recruitment

Minimum qualification is a Masters Degree. To start a programme, there should be at least one (1) faculty member in the following core areas:

(a) Computer science
(b) Computer system
(c) Software engineering
(d) Information system/Information technology
(e) Networking

There should be a minimum of 20% of academic staff with Ph.D degree.


EDUCATIONAL RESOURCES

Physical facilities

Staff to undergraduate student ratio 1 : 15 students

Tutorial and laboratory (face-to-face) 1 : 15 students

Tutorial and laboratory (synchronous on-line) 1 : 25-30 students

Information and communication technology

Student to computer ratio (laboratory activity) 1 : 1 student

Overall computer to students ratio 1 : 5 students

All students must have an internet account


Computers and software in student laboratories should be appropriate for current applications.

Support Staff

1 Programmer : 250 students

1 System analyst : 500 students

1 Computer technician (polytechnic certificate) per specialized laboratory or area or per 30-45 computers.
Jadual 1: Struktur program (4 tahun)
Table 1: Programme Structure (4 years)


Kandungan
Content Sarjana Muda Sains Komputer
Bachelor of Computer Science Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Bachelor of Information Technology
Proporsi program
Proportion of programme Jumlah Teras (Total of core)

(40- 45%) Proporsi program
Proportion of programme Jumlah Teras (Total of core)

(40- 5%)
Prinsip dan Teori Pengkomputeran

Principles and Theory of
Computing 30 - 40% 18 - 20%- 20% - 30% 15 - 20%
Sistem, Alat dan
Kaedah dalam Pengkomputeran

Systems, Tools and
Methods in Computing 30 - 40% 12 - 20% 20% - 30% 10 - 15%
Pembangunan / Aplikasi Sistem

System Development/
Application 20 - 30% 7 -15% 40% -45% 9 - 29%
Prinsip dan Teori Pengurusan Bisnes

Principles & theory of
Business Management 5-10% 2 -5% 15% - 20% 6 - 10%
Komunikasi dan Kemahiran Interpersonal

Communication and Interpersonal skills 5-8% 1 -2% 5-8% 5 - 8%
Etika dan profesionalisme
Ethics and professionalism hendaklah diintegrasi dalam semua kursus
should be integrated in all courses
JUMLAH / TOTAL 100% 40-45% 100% 45-50%Apendiks A
Appendix A

PANEL PENGGUBALAN STANDARD BAGI PROGRAM PENDIDIKAN BIDANG SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PANEL FOR ESTABLISHING STANDARDS IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION
1. Prof. Dr. Norbik Bashah Idris
(penyelaras)
Pengarah,
Pusat Kejuruteraan Perisian Termaju,
Universiti Teknologi Malaysia,
Jalan Semarak, 54100 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 2615 4743
Fax : 03 – 2693 0933
Email : norbik@case.utm.my
norbik@ utmkl.utm.my

2. Prof. Dr. Khairuddin Ab. Hamid,
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan),
Universiti Malaysia Sarawak,
94300 Kota Samarahan, Sarawak
Tel : 082 – 672 502
Fax : 082 – 672 392
Email : khair@cans.unimas.my

3. YM Dr. Raja Malik Raja Mohamed,
Timbalan Pengarah,
Institut Tadbiran Awam Negara,
Kampus Wilayah Tengah,
Jalan Elmu, 59700 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 7966 1437
Fax : 03 – 7957 7616
Email : rmalik@intanelmu.intan.my

4. Dr. Muhammad Ghazie Ismail,
President,
Meitech Development Coorporation Sdn. Bhd.,
1st Floor, Belatuk Block,
Cyberview Garden Office Complex,
63000 Cyberjaya, Selangor
Tel : 03 – 8318 8188
Fax : 03 – 8318 8988
Email : ghazie@meitech.com.my

5. Mr. Harres Tan,
President,
HT Consulting Asia Sdn. Bhd.,
5th Floor, Kelana Park View Tower,
Jalan SS 6/2, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor
Tel : 03 – 7804 3922
Fax : 03 – 7804 7906
Email : harres@htasia.com.my

6. Prof. Dr. Aziz Deraman,
Dekan,
Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor
Tel : 03 – 8929 6173/8929 6172
Fax : 03 – 8925 6732
Email : a.d@pkrisc.cc.ukm.my

7. Prof. Dr. Zaharin Yusof,
Dekan,
Pusat Pengajian Sains Komputer,
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang
Tel : 04 – 860 3647
Fax : 04 – 657 3335
Email : zarin@cs.usm.my

8. Prof. Dr. Khairuddin Hashim,
Dekan,
Fakulti Teknologi Maklumat,
Universiti Tun Abdul Razak,
No. 18-5, Jalan SS 6/12,
Off Jalan Perbandaran,
47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor
Tel : 03 – 7809 2190
Fax : 03 – 7880 2404
Email : khairuddin@unitar.edu.my

9. Prof. Dr. Mohammad Ishak Desa,
Dekan,
Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia,
Karung Berkunci 1200, Ayer Keroh, Melaka
Tel : 06 – 233 2510
Fax : 06 – 233 2508
Email : mishak@kutkm.edu.my

10. Prof. Madya Dr. Zainab Awang Ngah,
Dekan,
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat,
Universiti Malaya,
50603 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 7967 6300 7957 1431
Fax : 03 – 7957 9249
Email : zainab@fsktm.um.edu.my

11. Prof. Madya Dr. Azim Abdul Ghani,
Dekan,
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang, Selangor
Tel : 03 – 8946 6555
Fax : 03 – 8946 6576
Email : azim@fsktm.upm.edu.my

12. Prof. Madya Dr. Zulkhairi Md Dahalin,
Dekan,
Sekolah Teknologi Maklumat,
Universiti Utara Malaysia
Sintok, 06010 Jitra, Kedah
Tel : 04 – 928 4701/4700
Fax : 04 – 928 4753
Email : zul@uum.edu.my

13. Prof. Madya. Azizi Ngah Tasir,
Dekan,
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif,
Universiti Teknologi Mara,
40450 Shah Alam, Selangor
Tel : 03 – 5543 5329
Fax : 03 – 5543 5501
Email : azizi@tmsk.itm.edu.my

14. Prof. Madya Dr. Sazali Yaacob,
Dekan
Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat,
Universiti Malaysia Sabah,
Kampus Tetap, Teluk Sepanggar, Beg Berkunci 2073,
88999 Kota Kinabalu, Sabah
Tel : 088 – 320 346
Fax : 088 – 320 348
Email : sazali@ums.edu.my


15. Prof. Madya Dr. Mohamad Ibrahim
Dekan,
Fakulti Sains dan Teknologi,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjung Malim, Perak
Tel : 05 – 458 1951
Fax : 05 – 458 3616
Email : mohamad@upsi.edu.my 16. Dr. Ewe Hong Tat,
Dekan,
Fakulti Teknologi Maklumat,
Universiti Multimedia,
Jalan Multimedia,
63100 Cyberjaya, Selangor
Tel : 03 – 8312 5010
Fax : 03 – 8312 5264
Email : htewe@mmu.edu.my

17. Dr. Adam Suhaimi
Dekan,
Kulliyyah Informasi dan Teknologi Komunikasi,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia,
Jalan Gombak, 53100 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 2056 5152
Fax : 03 – 2056 5179
Email : adam@iiu.edu.my

18. Encik Awang Asri Awang Ibrahim,
Pemangku Dekan,
Sekolah Sains Informasi,
Kampus Antarabangsa Labuan,
Universiti Malaysia Sabah,
Labuan, Peti Surat 80594,
87015 Wilayah Persekutuan Labuan
Tel : 087 – 460 468
Fax : 087 – 465 155
Email : awgasri@ums.edu.my

19. Prof. Madya Dr. Md Yazid Mohd Saman,
Timbalan Dekan,
Fakulti Sains dan Teknologi,
Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia,
21030 Mengabang, Telipot,
Kuala Terengganu, Terengganu
Tel : 09 – 668 3159
Fax : 09 – 669 4660
Email : yazid@kustem.edu.my

20. Prof. Madya Dr. Sameem Abdul Kareem,
Timbalan Dekan (Akademik),
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 7967 6301
Fax : 03 – 7967 6339
Email : sameem@fsktm.um.edu.my

21. Mr. Simon Seow,
Managing Director,
Info Spec Sdn. Bhd.,
Suite 1309, Menara Amcorp,
Amcorp Trade Centre,
18, Jalan Persiaran Barat,
46050 Petaling Jaya, Selangor
Tel : 03 – 7968 1306
Fax : 03 – 7968 1304
Email : simon@theanalyst.com

22. Dr. David Wong,
Executive Director,
PIKOM, 1107, Block B,
Phileo Damansara II,
No. 15, Jalan 16/ 11,
46350 Petaling Jaya, Selangor
Tel : 03 – 7955 2922
Fax : 03 – 7955 2933
Email : shwong@pikom.org.my

23. Encik Mohd Arshad Seeron,
Pengarah,
Pusat Teknologi Maklumat,
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn,
Beg Berkunci 101, 86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor
Tel : 07 – 453 6624
Fax : 07 – 453 6929
Email : arshad@domino.kuittho.edu.my

24. Dr. Normaziah Abdul Aziz,
Manager,
Technology Research Group,
MIMOS Berhad,
Technology Park Malaysia,
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03 – 8657 7030
Fax : 03 – 8996 0254
Email : naa@mimos.my

25. Dr. Zainuddin Hassan,
Ketua Jabatan Sains Komputer dan Teknologi,
Kolej Kejuruteraan,
Universiti Tenaga Nasional,
Km 7, Jalan Kajang-Puchong,
43009 Kajang, Selangor
Tel : 03 – 8928 7221
Fax : 03 – 8926 3506
Email : zainuddin@uniten.edu.my


26. Encik Nazri Yusof,
Pengurus,
Jabatan Teknologi Maklumat dan Media,
Universiti Teknologi Petronas,
Bandar Seri Iskandar,
31750 Tronoh, Perak
Tel : 05 – 372 1388
Fax : 05 – 365 4084
Email : naziriy@petronas.com.my

27. Prof. Zamri Mohamed,
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat,
Universiti Teknologi Malaysia,
Jalan Semarak, 54100 Kuala Lump
Tel : 012 – 2688 362
Fax : 03 – 2693 0933
Email : zamri@fsksm.utm.my

28. Prof. Madya Dr. Abdul Hanan Abdullah,
Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Skudai, Johor
Tel : 07 – 550 3502
Fax : 07 – 556 5044
Email : hanan@fsksm.utm.my

29. Encik Shaifulbahrim Saleh,
Adviser,
Persatuan Industri Komputer Malaysia (PIKOM),
Tel : 012 – 2018 092
Fax : 03– 7874 4704
Email : sshaifu@po.jaring.my


30. Dr. Syed Sheikh Almashoor,
Lembaga Akreditasi Negara,
Tingkat 14, Blok B,
Menara PKNS – PJ,
No. 17, Jalan Yong Shook Lin,
46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel : 03 – 7968 7002
Fax : 03 – 7956 9496
Email : ssheikh@lan.gov.myPANDUAN KRITERIA DAN STANDARD BAGI PROGRAM BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

GUIDELINES ON CRITERIA AND STANDARDS FOR PROGRAMMES IN THE FIELD OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

BAHAGIAN JAMINAN KUALITI
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI
NOVEMBER 2002

No comments: