terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Friday, October 31, 2008

muka depan

ISI KANDUNGAN


MUKA SURAT


HALAMAN PENGAKUAN II

BIODATA GURU PELATIH III
PENGHARGAAN IV
PENDAHULUAN 1
SEJARAH RENANG 2-10
SEJARAH RENANG INDAH 11-14
SEJARAH PERKEMBANGAN RENANG DI MALAYSIA 15-17
SEJARAH PERKEMBANGAN RENANG DI INDONESIA 18-23
SEJARAH PERKEMBANGAN RENANG DUNIA 24-28
REFLEKSI 29-31
BIBLIOGRAFI 32-33
BORANG KOLABORASI 34-35
LAMPIRAN 36
SOFT COPY -


HALAMAN PENGAKUAN


“Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nurkilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”.


Tandatangan : ……………………………………………………..............
……………………………………………………………...

Nama Pelajar : KAMARUL AZROL BIN KAMARUZAMAN
(880726-03-5041)

MOHD BULIAMI BIN DOLLAH
(880425 – 03 – 5101)


Tarikh : 03/09/08BIODATA GURU PELATIH
 KAMARUL AZROL BIN KAMARUZAMAN
 880726-03-5041
 014-8044417
 NO. 296 KG RAJA GETTING,16200 TUMPAT,KELANTAN.
 MOHD BULIAMI BIN DOLLAH
 880425 – 03 - 5101
 IPKB/JUL/06/00630
 0139524451
 LOT 823, KAMPUNG TEPUS GUNUNG 16390 BACHOK, KELANTAN.

PENGHARGAAN
Bersyukur kehadrat illahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat juga kami menyiapkan kerja kursus Renang bagi matapelajaran Pendidikan Jasmani ini walaupun telah banyak cabaran yang di hadapi semasa menyiapkan tugasan ini. Di sini kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pensyarah kami kerana tidak jemu - jemu memberi tunjuk ajar dan membimbing kami dalam menyiapkan kerja kursus ini.

Kami juga turut berterima kasih dan memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah- pensyarah lain di Institut Perguruan Kota Bharu yang telah memberi tunjuk ajar dan menyumbang idea kepada kami dalam menyiapkan kerja kursus ini dengan jayanya.

Kami juga ingin mengucapkan berbanyak – banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menyiapkan kerja kursus ini terutama dikalangan guru pelatih PISMP Pendidikan Jasmani 1 kerana sentiasa tolong-menolong dan bekerjasama antara satu sama lain serta bersemangat tinggi dalam usaha untuk menyiapkan kerja kursus Renang bagi matapelajaran Pendidikan Jasmani yang telah diberikan oleh pensyarah.

Diharap segala maklumat yang telah kami perolehi semasa menyiapkan tugasan ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya untuk menghadapi cabaran semasa menjadi guru pelatih atau selepas kami menjadi guru kelak. Sekian.

No comments: