terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Wednesday, July 3, 2013

soalan tahun 1 kssr

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
MODUL
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK
TAHUN 1
Terbitan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
2010 Cetakan Pertama 2010
© Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara
apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. ISI KANDUNGAN
Kandungan Muka surat
Kandungan
Pendahuluan
Penjelasan dan Penggunaan Modul
iii
v
vii
Menyatakan kuantiti secara intuitif 1 - 9
Menama dan menentukan nilai 10 - 26
Menulis nombor 27 - 34
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 35 - 47
Menentukan nilai tempat bagi nombor 48 - 55
Menganggar 56 - 61
Membundarkan nombor bulat 62 - 68
Melengkapkan pola nombor 69 - 77
Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu
nombor yang berkaitan
78 - 86
Mengenal simbol 87 - 91
Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 92 - 120
Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi tambah dan tolak
121 - 125
Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat 126 - 133
Mengenal pasti ringgit dan sen 134 - 150
Tambah dan tolak melibatkan wang 151 - 167
Menamakan hari dan bulan dan menerang aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
168 - 185
Menyebut dan menulis waktu 186 - 195
Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang 196 - 201
Menggunakan unit relatif untuk timbangan 202 - 208
Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair 209 - 213
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi 214 - 221
Mengenal pasti bentuk dua dimensi 222 - 236
Penyumbang Pembangunan Modul dan Panel Pemurnian 237 - 239
iii PENDAHULUAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan
unggul selaras dengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar
Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan murid yang seimbang serta
berkembang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta
menyediakan mereka untuk menghadapi arus globalisasi serta ekonomi
berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.
Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran teras asas
yang menegaskan kepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep,
penguasaan kemahiran mengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan
masalah serta penerapan nilai-nilai murni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan
teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) perlu diterapkan melalui konteks yang
sesuai bagi setiap standard pembelajaran.
Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran
ini disediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR
melalui pendidikan matematik. Keberkesanaan pelaksanaan KSSR memerlukan
guru menghayati kehendak dan semangat pendidikan matematik seperti mana
yang tersurat dalam dokumen KSSR Matematik dan melalui modul ini. Adalah
diharapkan modul ini dapat membantu guru melaksanakan kurikulum matematik
yang dihasratkan dapat menyediakan murid yang lebih berdaya saing,
membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbang kepada keharmonian
serta kesejahteraan negara.
Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard
pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini
boleh diguna pakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh
mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.
Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik
Tahun 1, banyak pihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah
memberi sumbangan kepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini,
Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih.
v PENJELASAN MODUL
Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia
merupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian boleh
dilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini
dibangunkan berdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
 PENGUNAAN MODUL
 Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid.
 Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan.
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
Merupakan pemeringkatan
pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan elemen kreativiti
dan inovasi.
Merupakan contoh pengajaran, guru
boleh mengubahsuai berdasarkan
situasi dan aktiviti tambahan yang
difikir perlu bagi mencapai standard
pembelajaran
Merupakan cadangan bentuk
soalan atau pertanyaan yang
dikemukakan.
vii NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
1
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor bulat hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menyatakan kuantiti secara intuitif.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau
sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau
kurang secara:
(a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek,
(b) Membanding dua kumpulan secara padanan,
(c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan
objek.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap dua kumpulan buah
rambutan yang diletakkan di atas
meja.
i. Lihat kumpulan rambutan
mana yang banyak?
ii. Kumpulan rambutan mana
yang sedikit?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
2
b. Perkukuhkan aktiviti dengan
meminta murid membuat
pemerhatian terhadap sejumlah
guli yang diberikan(guli
mempunyai dua warna iaitu
merah dan biru).
c. Minta murid mengasing dan
menyusun guli mengikut warna
seperti yang ditunjukkan.
Merah Biru i. Kumpulan mana yang
banyak?
ii. Kenapa?
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis Idea
a. Bawa murid keluar dari bilik
darjah dan murid diminta
membentuk dua bulatan, satu
bulatan kecil dan satu bulatan
besar.
b. Minta murid mengutip daun kering
dalam masa 30 saat.
Murid diminta mengumpul hasil
kutipan mengikut kumpulan
masing-masing.
i. Bulatan mana yang
mempunyai bilangan murid
yang banyak?
ii. Kenapa?
i. Kumpulan mana yang
mendapat daun yang paling
banyak?
ii. Kumpulan mana yang
mendapat daun sedikit?
iii. Mana kamu tahu kumpulan
daunnya banyak, dan mana
daunnya sedikit?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
3
Terapkan sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan
Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
i. Minta murid membentuk:
a. Kumpulan banyak dan
kumpulan sedikit,
b. kumpulan sama banyak dan
tidak sama banyak, dan
c. kumpulan lebih dan kumpulan
kurang, berdasarkan objek
yang ada di sekeliling murid.
ii. Minta murid menjelaskan
bagaimana pembentukan
kumpulan i hingga iii dilakukan.
iii. Paparkan kepada murid kad
gambar seperti contoh di bawah:
a. Jelaskan bagaimana kamu
menghasilkan kumpulan lebih
dan kumpulan kurang.
i. Bentuk mana yang paling
banyak?
ii. Bentuk mana yang paling
sedikit?
iii. Bentuk mana yang sama
banyak?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
4
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
i. Edarkan kertas majong dan pen
marker kepada setiap kumpulan
murid. Minta murid melukiskan
gambar bagi menunjukkan
kumpulan:
a. banyak atau sedikit.
b. Sama banyak atau tidak
sama banyak.
c. Lebih atau kurang.
ii. Edarkan lembaran kerja 1
kepada setiap murid.
iii. Edarkan Lembaran Kerja 2
kepada setiap murid.
iv. Edarkan Lembaran Kerja 3
kepada setiap murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
a. Nyatakan sebab kamu
menyatakan „banyak‟ bagi
setiap kumpulan objek secara
lisan.
a. Bincangkan dengan rakan:
Kenapa kamu katakan
objek
itu lebih.
Kenapa kamu katakan
objek
itu sama banyak.
a. Lengkapkan gambarajah di
bawah dengan melukis
bilangan objek mengikut
arahan.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
5
Lembaran Kerja 1
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.
1.
Kenapa (lisan): ___________________________________________________
2.
Kenapa (lisan): ___________________________________________________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
6
3.
Kenapa (lisan): ___________________________________________________
4.
Kenapa (lisan): ___________________________________________________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
7
Lembaran Kerja 2
B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan
warnakan biru bagi objek yang sama banyak.
Secara lisan:
1. Kenapa kamu katakan lebih?
2. Kenapa kamu katakan sama banyak?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
8
.
Lembaran Kerja 3
c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan
objek mengikut arahan.
Contoh:
1.
2.
banyak
Sama banyak
sedikit
banyak sedikitNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
9
3
4.
5.
banyak
Sama banyak
sedikit
banyak sedikitNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
10
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor Bulat hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama dan menentukan nilai.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menamakan nombor hingga 100:
(a) Membilang objek dalam kumpulan
(b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai
mewakili kuantiti.
(c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan
kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.
(d) Menamakan angka.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan
Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap
bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas.
b. Minta murid membuat pengiraan bilangan
gula-gula yang itunjukkan.
c. Galakkan murid mengeluarkan idea dan
menunjukkan cara membilang yang
dilakukan.
d. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas.
(Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta
Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang
dikira.
e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti
contoh di bawah.
i. Apakah yang anda
dapat lihat di dalam
bekas ini?
i. Berapa bilangan
bola kecil yang ada
di dalam bekas ini?
i. Berapakah bilangan
kumpulan yang
ditunjukkan?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
11
i. Minta murid membuat pemerhatian
terhadap bilangan kumpulan pensel
warna yang ditunjukkan.
ii. Murid membuat perbandingan bilangan
pensel warna bagi setiap kumpulan.
f. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti
guli,biji saga, kacang tanah atau benda lain
yang sesuai.
g. Tunjukkan beberapa keping kad.
i. Berapakah bilangan
pensel warna yang ditunjukkan di
dalam setiap
kumpulan?
i. Ini nombor apa?
2. Imaginasi
Penjanaan idea
Sintesis idea
a. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.
i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad
gambar.
ii. Ketua kumpulan diminta menyatakan
nilai pada kad gambar yang diterima.
ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti
antara dua kumpulan.
b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai
bagi mengukuhkan kefahaman murid.
Lihat lampiran A
i. Berapakah bilangan
kereta yang
terdapat pada kad
gambar kamu?
ii. Kumpulan manakah
yang lebih banyak?
iii. Berapakah
perbezaan antara
dua kumpulan ini?
14 15NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
12
c. Paparkan kad nombor kepada murid dan
minta murid wakilkan nombor yang dilihat
dengan objek yang ada di sekeliling mereka.
Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.
i. Apakah nombor ini?
ii. Wakilkan nombor ini
dengan objek yang
berhampiran kamu.
3. Perkembangan
Membuat
penambahbaikan
untuk
mengembangkan
idea.
Menilai
a. Paparkan kad imbasan seperti contoh di
bawah:
Kad A
Kad B
b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana
proses membilang dilakukan pada:
i. Rakan.
ii. Kumpulan.
iii. Kelas.
i. Berapakah bilangan
buah-buahan pada
kad A?
ii. Berapakah bilangan
buah-buahan pada
kad B?
iii. Kad yang manakah
mempunyai buahbuahan yang lebih
banyak?
i. Nyatakan cara
membilang yang
kamu lakukan.
4. Tindakan
Pelaksanaan
a. Paparkan kad petak seratus yang tercatat
nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.
b. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan
dan edarkan kepada setiap kumpulan blok
asas.
i. Sa (bilangan 10)
ii. Puluh (bilangan 10)
iii. Ratus ( bilangan 1)NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
13
Amalan
Berterusan
c. Tunjukkan satu nombor pada kad petak
seratus contoh 25, minta murid wakilkan nilai
dengan menggunakan blok asas. Bincangkan
hasil kerja yang dilakukan oleh murid.
d. Edarkan Lembaran Kerja 4.
Minta murid menjawab soalan yang
diberikan. Bincangkan hasil kerja murid.
e. Minta murid mengetahui bilangan barangan
kepunyaan mereka seperti jumlah batang
pensel, pensel warna, buku tulis dan bahan
lain serta memastikan bilangan barang
kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti
yang sentiasa mencukupi.
Pentaksiran:
Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standard
pembelajaran secara langsung atau tidak langsung.
Nilai dan sikap:
Kerjasama, berdisiplin, tolong-menolong, bertanggungjawab, yakin diri.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
14
LAMPIRAN ANOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
15NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
16
.
Lembaran Kerja 4
A. Kira dan tuliskan nombor yang betul
1. 2.
3. 4.
B. Tuliskan nombor dalam angka
1. 2.
3. 4.
Lima belas
Tiga puluh
dua
Dua puluh
Tujuh puluh
limaNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
17
5. 6.
C. Bandingkan dan tulis ‘lebih daripada’ atau ‘kurang daripada’
di dalam petak kosong.
1.
2.
3.
4.
Lapan
puluh tiga
SepuluhNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
18
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor bulat hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
menama dan menentukan nilai.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk :
ii. menentukan nilai nombor hingga 100.
(a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan
menggunakan objek sebenar, gambar, garis nombor dan
abakus 4 : 1
(b) memadankan kumpulan objek dengan nombor .
(c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan
hubungannya “lebih daripada” dan “kurang daripada”.
(d) menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka
mengikut tertib menaik dan menurun.
(e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang
mengandungi sepuluh batang dalam satu
ikatan.
i. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim
dalam satu ikatan.
Tunjukkan dua ikatan batang
aiskrim dan tiga batang di luar
ikatan. Minta murid membilang
jumlah batang ais krim semuanya.
Bimbing murid untuk menyebut
jumlah batang aiskrim yang
ditunjukkan iaitu dua puluh tiga.
Ulang aktiviti dengan
menggunakan bilangan jumlah ais
krim yang lain.
i. Berapakah bilangan
batang aiskrim dalam
satu ikatan?
ii. Berapakah bilangan
ikatan ini?
iii. Berapakah bilangan
batang aiskrim yang tidak
diikat?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
19
b. Paparkan sekeping gambar seperti
contoh di bawah:
i. Minta murid menyebut nilai nombor
berdasarkan gambar objek yang
ditunjukkan.
ii. Paparkan kad gambar lain yang
menunjukkan bilangan tertentu di
antara 40 hingga 100 dan minta murid
menyebutkan bilangannya, juga minta
murid menceritakan bagaimana ia
tahu bilangan nombor tersebut.
c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan
garis nombor seperti di bawah:
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i.
ii.
Minta murid menyebut nombor yang
dipaparkan pada garis nombor.
iii.
d. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid
untuk menyebut nombor menggunakan
abakus. Contohnya 20.
Berapakah bilangan objek
tersebut?
Sebutkan nilai nombor ini.
Sebutkan nilai nombor
berdasarkan abakus yang
ditunjukkan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
20
Teruskan dengan menunjukkan nilai yang
diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100.
e. Edarkan lembaran kerja 5.
i. Bincangkan hasil kerja murid.
ii. Bimbing murid membilang objek.
f. Edarkan Lembaran kerja 6.
i. Bincangkan hasil kerja murid.
ii. Bimbing murid membanding nilai dua
nombor dan menyatakan sama ada
“lebih daripada” atau “kurang
daripada”.
i. Edarkan Lembaran Kerja 7.
i. Minta murid menyusun objek dalam
tertib menaik.
ii. Minta juga murid menyusun objek
dalam tertib menurun.
ii. Edarkan Lembaran Kerja 8.
Minta murid membuat perbandingan dua
nombor dan menyatakan nombor yang
terletak di antaranya.
Contoh :
i. Bilang objek dan padankan
gambar dengan nombor.
i. Nyatakan sama ada “lebih
daripada” atau “kurang
daripada”
i. Susun gambar mengikut
tertib menaik.
ii. Susun gambar mengikut
tertib menurun.
i. Nyatakan nombor di antara
dua nombor.
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang
telah diikat dan minta murid menyatakan
nilainya.
b. Edarkan kad nombor kepada setiap murid
dan boleh lakukan antara dengan meminta
murid:
i. Menyebut nombor pada kad tersebut.
ii. Menyusun nombor dengan nombor
yang ada pada rakan secara tertib
menaik dan tertib menurun.
iii. Buat perbandingan antara dua nombor
dan minta murid mencari dua
perbandingan , mana „lebih daripada‟
dan „kurang daripada‟.
iv. Cari nombor di antara nombor yang
Berapakah jumlah batang
aiskrim tersebut?
Sebutkan nombor yang
dipegang
Bandingkan dua nombor dan
nyatakan sama ada „lebih
daripada” atau "
45 47NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
21
dipegang oleh rakan.
Terapkan sikap bekerjasama dan bantu
membantu bagi memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh
murid sewaktu perbincangan.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Letakkan sebilangan kad nombor secara
rawak di hadapan kelas.
Contoh:
i. Minta seorang murid menyebut semua
nombor tersebut.
ii. Minta murid lain menyusun nombor
tersebut dalam tertib menaik.
iii. Minta murid lain menyusun nombor
dalam tertib menurun.
b. Ulang aktiviti a (i), (ii) dan (iii) dengan
menggunakan nombor lain dalam
lingkungan 100.
i. Sebutkan nombor ini.
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan Berterusan
a. Minta seorang murid menyebut satu
nombor dalam lingkungan 100.
Contoh:
i. Minta seorang murid menyebut satu
nombor lebih daripada 28.
ii. Minta seorang murid lain menyebut
satu nombor kurang daripada 28.
iii. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menaik.
iv. Minta seorang murid lain menyebut
bermula nombor 28, tiga nombor lain
supaya terbentuk rangkaian nombor
dalam tertib menurun.
i. Sebutkan satu nombor.
33
36
37
39
35 38 34
28NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
22
b. Ulang aktiviti a (i), (ii), (iii), (iv) dengan
nombor lain sehingga semua murid dalam
kelas terlibat.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5
hingga Lembaran Kerja 8.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
23
Lembaran Kerja 5
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Suaikan.
1.
2.
3.
52
14
36NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
24
Lembaran Kerja 6
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.
1.
2.
3.
4.
5.
34 44
54 27
63 74
92 29
89 90NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
25
Lembaran Kerja 7
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.
B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.
26 28 25 27
72 70 73 71NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
26
Lembaran Kerja 8
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Isikan tempat kosong
1.
2.
3.
4.
5.
34 36
55 53
67 65
86 88
98 100NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
27
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
1.3 Menulis nombor
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Menulis nombor hingga 100 dalam:
(a) Angka
(b) Perkataan
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan kad imbasan angka
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satu
demi satu.
Minta murid menyebut apa
yang dilihat.
b. Minta murid membentuk
angka-angka yang dipaparkan
di udara, pasir dan tanah liat.
i. Bagaimanakah cara kamu
menulis nombor.
ii. Apakah nombor yang
kamu lihat?
iii. Sebutkan nombor yang saya
tunjukkan.
iv. Eja nombor-nombor yang
kamu lihat dengan betul.
v. Aktiviti menulis nombor
yang manakah kamu
suka?
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
28
c. Tunjukkan cara menulis angka
dengan teknik yang betul.
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis
Idea
Aktiviti luar bilik darjah.
a. Agihkan murid kepada dua
kumpulan. Minta kumpulan
murid membentuk nombor yang
disebut.
b. Kumpulan yang paling
sempurna pembentukan
nombornya diberi pujian atau
hadiah.
c. Teruskan hingga semua angka
0 hingga 9 selesai dibentuk.
d. Tekankan juga murid supaya
murid boleh menulis nombor
dalam perkataan.
i. 0 hingga 10
0 - Sifar
i. Tuliskan nombor yang
kamu lihat itu dalam
bentuk angka.
ii. Tuliskan nombor yang
kamu lihat itu dalam
perkataan.
iii. Nyatakan nombor yang
kamu tulis itu.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
29
e. Minta murid menulis
nombor dalam angka dan
perkataan secara rawak di
dalam kumpulan bagi 11
hingga 100
11, 12, 13, 14………….20
21, 22, 23, 24………….30
31. 32, 33, 34………….40
41, 42, 43, 44………….50
51, 52, 53, 54………….60
61, 62, 63, 64………….70
71, 72, 73, 74………….80
81, 82, 83, 84………….90
91, 92, 93, 94…………100
1 - Satu
2 - dua
3 - tiga
4 - empat
5 - lima
6 - enam
7 - tujuh
8 - lapan
9 - sembilan
10 - sepuluh
16 - Enam belas
24 - dua puluh empat
37 - tiga puluh tujuh
48 - empat puluh lapan
51 - lima puluh satu
63 - enam puluh tiga
72 - tujuh puluh dua
85 - lapan puluh lima
90 - sembilan puluh
100 - satu ratus
i. Tuliskan nombor yang
kamu lihat itu dalam
bentuk angka.
ii. Tuliskan nombor yang
kamu lihat itu dalam
perkataan.
iii. Nyatakan nombor yang
kamu tulis itu.
2. Perkembangan
Penambahbaikan
a. Paparkan kepada murid
beberapa keping kad gambar
seperti contoh di bawah:
i. Berapa jumlah kereta yang
terdapat pada kad
tersebut?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
30
Menilai
b. Minta murid menulis nombor
dalam bentuk angka dan
perkataan berdasarkan gambar
yang diberi.
ii. Nyatakan bilangan kereta
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan kereta
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan kereta
tersebut dalam perkataan.
i. Berapa jumlah buah yang
kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan buah
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan buah
tersebut dalam perkataan.
i. Berapa jumlah telur yang
kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan telur
tersebut.
iii. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam angka.
iv. Tuliskan bilangan telur
tersebut dalam perkataan.
7 : tujuh
________ : _______________
________ : ______________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
31
i. Berapa jumlah gula-gula
yang kamu lihat?
ii. Nyatakan bilangan gula
gula tersebut.
iii. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam
bentuk angka.
iv. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam
perkataan.
3. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 7, 8
dan 10 kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Aktiviti Tambahan.
a. Masukkan sebilangan objek ke
dalam satu bekas. Minta
seorang murid menyatakan
berapakah bilangan objek di
dalam bekas dan bilangannya
ditulis dalam angka dan
perkataan.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
i. Berapakah bilangannya?
Tuliskan nilainya dalam
angka dan perkataan.
4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 9, 10 dan Lembaran Kerja 11.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
di bilik darjah.
________ : ______________
________ : _______________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
32
Lembaran Kerja 9
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan
tuliskan dalam perkataan nombornya.
contoh:
TujuhNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
33
Lembaran Kerja 10
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
C. Tuliskan nombor dalam perkataan.
1
_________________________________________________
2
_________________________________________________
3.
_________________________________________________
4.
_________________________________________________
5.
_________________________________________________
6.
_________________________________________________
7.
_________________________________________________
56
89
74
55
93
62
99NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
34
Lembaran Kerja 11
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
B. Padankan gambar dengan nombor.
38
42
13
tiga puluh lapan 40
empat puluh dua
empat puluh
tiga belasNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
35
Bidang: Nombor dan operasi.
Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Melengkap sebarang rangkaian nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara:
(a) satu-satu
(b) dua-dua
(c) lima-lima
(d) sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek
dan garis nombor.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis.
a. Murid membuat pemerhatian terhadap
kek cawan yang diletakkan di atas
meja.
b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan
bilang.
i. Apa yang dapat kamu
lihat di atas meja?
Ceritakan.
a. Bilang kek cawan satu
persatu sampai habis.
Ada berapa kek cawan
kesemuanya?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Bilang kek cawan dari
banyak kepada sedikit.
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
36
c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan
garis nombor seperti di bawah:
i. membilang satu-satu
1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
ii. membilang dua-dua
2 2 2 2
0 2 4 6 8 10
iii. membilang lima-lima
5 5 5 5
0 5 10 15 20 25 30 35
iv. membilang sepuluh-sepuluh
10 10 10 10 10
0 10 20 30 40 50 60 70 80
d. Perkukuhkan aktiviti (i), (ii), (iii), dan (iv)
dengan meminta murid membilang
nombor dalam lingkungan 100 yang
melibatkan membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.
i. Sebutkan nombor yang
terbentuk di atas garis
nombor.
ii. Bincangkan dengan
murid.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
37
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
a. Paparkan kad nombor dan minta murid
menyebut nombor yang dipaparkan.
b. Minta murid menyusun nombor
mengikut urutan menaik dan menurun.
c. Bincangkan aktiviti dengan murid:
i. Bagaimana proses menyusun
nombor mengikut tertib menaik
dilakukan?
ii. Bagaimana proses menyusun
nombor mengikut tertib menurun
dilakukan?
i. Susun kad mengikut
tertib
menaik.
ii. Susun kad mengikut
tertib menurun.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
a. Bahagikan murid kepada empat
kumpulan.
b. Sediakan empat stesen yang mewakili
kumpulan nombor berikut dalam
bentuk pusingan jam.
i. Kad-kad nombor bilang satu-satu.
Susun nombor secara
turutan menaik .
Susun nombor secara
turutan menurun.
Perbetulkan kesilapan
serta merta yang dilakukan
oleh murid.
1
0
1
5
5
5
5
2
6
3
4
6
5
9
1
8
1
7
1
4
4
7
7
7
5 10 3
9
Stesen i
Stesen iv Stesen ii
Stesen iii
11 15 12
10 14 13
16 17NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
38
Menilai
ii. kad nombor bilang dua-dua
iii. Kad nombor bilang lima-lima.
iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh
c. Satu kumpulan murid akan berada di
satu stesen.
i. Setiap kumpulan di minta
menyusun kad nombor dalam tertib
menaik.
ii. Setelah siap tugasan yang dibuat
oleh kumpulan, guru akan
menyemak sama ada betul atau
tidak.
iii. Setelah selesai setiap kumpulan
menyusun dalam tertib menaik
dengan betul. Semua kumpulan
akan bergerak mengikut putaran
jam hingga setiap kumpulan
selesai menjawab dengan betul,
keempat-empat stesen.
36
20 24 22 28
26 30 34
40 32 38
70
40 50 45 60
75 80 55
85 65
100
70 80 90 30
50 10 60
40 20NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
39
d. Aktiviti boleh diteruskan dengan
melakukan aktiviti menyusun nombor
dalam tertib menurun.
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan Berterusan
c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan
Lembaran Kerja 10 kepada setiap
murid. Bincangkan hasil kerja murid.
d. Minta seorang murid menyatakan satu
nombor. Contohnya
i. Minta murid lain menyatakan dua
nombor selepas nombor ini dan
dua nombor sebelum nombor ini.
ii. Minta seorang murid lain
membilang:
Satu-satu.
Dua-dua.
Lima-lima.
Sepuluh-sepuluh.
Bermula dari nombor yang
dinyatakan.
Lengkapkan nombor dalam
petak nombor.
Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran
kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam
kumpulan.
6NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
40
Lembaran Kerja 12
Nama :__________________________
Kelas:___________
Isi tempat kosong dengan urutan menaik.
1 2 4
1.
2. 2
3.
4
4.
8
5.
4 8 16
80 100
13 15 16
20 35 40
1.
2.
3.
2.
4.
5.
6.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
41
Lembaran Kerja13
Nama :__________________________
Kelas:___________
Isi tempat kosong dengan urutan menurun.
10 8 6
6.
20
7.
18
8.
12
9.
16 8 4
100 70 60
19 17 15
35 25 15
1.
2.
3.
2.
4.
5.
6.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
42
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan
100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh
Tertib menaik dan menurun
Masa: 60 minit ( 2 waktu )
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan
Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan
pensel yang dipegang oleh guru.
Minta murid menyatakan apa yang dilihat.
ii. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid
membilang satu-satu dari:
a. 5 hingga 10.
b. 11 hingga 20.
c. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100.
iii. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis
nombor seperti di bawah:
0 2 4 6 8 10 12
i. Cerita apa yang
kamu lihat pada
tangan cikgu?
ii. Murid membilang
pensel secara
satu-satu.
1, 2, 3, 4
iii. Sebutkan nombor
secara dua-dua
yang terbentuk di
atas garis nombor.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
43
iv. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan
dengan aktiviti membilang ini.
v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan
contoh lain seperti:
a. 20, 22, 24, 26, 28, 30.
b. 31, 33, 35, 36, 37, 39, 44, 43
c. 62, 64, 66, 68, 70.
vi. Bincangkan
dengan guru.
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
i. Paparkan rangkaian nombor secara tertib
menaik dengan menggunakan garis nombor.
a. Secara lima-lima
0 5 10 15 20
Bincangkan.
b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan
rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
46, 51, 56, 61, 66, 71, 76
c. Secara sepuluh-sepuluh
0 10 20 30 40
Bincangkan.
d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan
rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
23, 33, 43, 53, 63, 73, 83
6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76
ii. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib
menurun seperti contoh di bawah:
i. Lihat garis
nombor ini. Cuba
kamu ceritakan.
ii. Bincangkan.
iii. Berapa nilai bagi
setiap langkau?
iv. Murid menolak
nilai secara lisan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
44
a. Secara lima-lima
45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5
Bincangkan.
b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan
rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35
95, 90, 85, 80, 75, 70, 65
87, 82, 77, 72, 67, 62, 57
c. Secara sepuluh-sepuluh
90, 80, 70, 60, 50
Bincangkan.
d. Ulang aktiviti c dengan menggunakan
rangkaian nombor lain seperti contoh berikut:
100, 90, 80, 70, 60, 50
72, 62, 52, 42, 32, 22, 12
88, 78, 68, 58, 48, 38, 28
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
Aktiviti luar bilik darjah.
i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor
seperti berikut:
ii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di
atas dengan menggunakan daun.
iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan
rangkaian nombor:
a. Dua-dua
b. Lima-lima
c. Sepuluh-sepuluh.
Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu
bagi memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
i. Bincangkan hasil
kerja yang kamu
lakukan?
1 2 3 4 5NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
45
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran
Kerja 15 kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
a. Selesaikan
tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja
14 dan Lembaran Kerja 15.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
46
Lembaran Kerja 14
Nama :__________________________
Kelas:__________________
D. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik.
1.
1 2 4 5
2.
3 5 7 11
3.
15 20 25 35
4.
27 57 67
5.
16 18 20 22NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
47
Lembaran Kerja 15
Nama :__________________________
Kelas:__________________
B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100
secara menurun.
1.
6 5 3 2
2.
16 14 12 8
3.
90 85 80 70
4.
100 70 60
5.
83 73 53NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
48
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga
100.
ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga
100.
iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan abakus 4:1.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
3. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Bahagikan 15 orang murid
kepada 2 kumpulan.
Kumpulan 1 : 10 orang
Kumpulan 2 : 5 orang
b. Wakilkan nilai murid dengan
menggunakan dekak-dekak.
c. Minta murid wakilkan 15 ke
dalam ruangan nilai tempat
yang disediakan.
i. Berapa orang murid
semuanya?
ii. Berapa kumpulan yang
mempunyai 10 orang
murid?
iii. Berapa orang dalam
kumpulan yang kedua?
i. Berapa nilai yang
ditunjukkan oleh blok
asas?
ratus puluh saNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
49
d. Ulang aktiviti b dan c dengan
nilai nombor yang lain sepeti
74, 85, 68 dan 59.
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika
bersesuaian)
a. Minta murid menyebut dan
mencatatkan dua nombor
yang terletak di nilai puluh
dan sa, contohnya
BFT 2211
Murid sebut sebelas dan
catatkan di buku catatan 11.
b. Minta murid mecatatkan 10
nombor daripada 10
kenderaan yang melalui
kawasan persekolahan.
c. Kemudian paparkan kad nilai
tempat di atas tanah. Minta
seorang murid mencatatkan
nombor pertama kenderaan
yang diambil dari kenderaan
yang lalu di kad nilai tempat
dan teruskan aktiviti
sehingga semua nombor
yang dicatat tadi habis.
Puluh saNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
50
3. Perkembangan a. Minta murid menunjukkan
nombor 24 dengan
menggunakan blok asas.
Contoh:
b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16,
32, 48 juga dengan
menggunakan blok asas.
c. Minta murid menunjukkan
nombor-nombor yang
dibincangkan a dan b bagi
nilai tempat dan nilai digit
menggunakan dekak-dekak.
d. Murid memindahkan
maklumat nombor yang
dibincang menggunakan
dekak-dekak.
i. Sebutkan nombornya?
i. M
urid menyebut nilai tempat,
(sa, puluh, ratus)
ratus puluh sa
ratus puluh saNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
51
d. Tegaskan
e. Minta murid mengeluarkan
abakus masing-masing.
f. Tunjukkan kad imbasan
nombor dan meminta murid
menyatakan menggunakan
abakus.
Contoh:
Contoh :
i. 27
i. A
pakah nilai tempat bagi
digit 2 dan 4?
ii. A
pakah nilai digit bagi digit 2
dan 4?
i. Gerakkan manik di tiang
puluh dahulu.
ii. Kemudian,gerakkan manik
di tiang sa.
24 nilai tempat: sa
nilai digit: 4
nilai tempat: puluh
nilai digit: 20
27 83
40 56
Pu SaNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
52
Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 16,
Lembaran Kerja 17 dan
Lembaran Kerja 18 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
ii. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 16, Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
luar bilik darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
53
Lembaran Kerja 16
Nama :__________________________
Kelas:__________________
E. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.
1.
2.
3.
4.
5.
Pu Sa
Pu SaNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
54
Lembaran Kerja 17
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.
Nilai tempat Nilia digit
1.
2.
3.
4.
5.
4 9
81
17
25
6 0
puluh sa
puluh sa
puluh sa
puluh sa
puluh sa
4
9
8
1
1
7
2
5
6
0NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
55
Lembaran Kerja 18
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.
1. 38 = ___________ 2. 49 = _________
___________ _________
3. 70 = ____________ 4. 10 = _________
___________ _________
5. 66 =____________ 6. 92 = __________
___________ _________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
56
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
1.6 Menganggar
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:
(a) Menyatakan kuantiti
(b) Menggunakan perkataan “lebih daripada” dan “kurang
daripada”.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Letakkan 3 bekas berlainan
saiz (kecil,sederhana, dan
besar). Isikan bekas A dengan
guli. Minta murid buat
pemerhatian.
ii. Ada berapa biji guli di dalam
bekas A?
iii. Cuba teka ada berapa biji guli
dalam bekas B dan C
iv. Bekas mana yang paling
banyak?
bekas A
bekas B
bekas CNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
57
b. Gunakan 2 bekas yang
berlainan saiz. Sediakan guli
dan murid masukkan guli ke
dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada?
ii. Bekas mana banyak isi banyak
guli?
iii. Mengapa?
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Permainan menekan bilangan
objek:
Tunjukkan satu bekas penuh
berisi gulu
Ulang dengan menggunakan
objek yang berlainan
i. Cuba teka bilangan guli di dalam
bekas itu?
ii. Bekas yang sama digunakan.
iii. Berapa banyak bola ping pong
yang boleh diisi?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
58
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Tunjukkan gambar dan buat
perbandingan kuantiti.
b. Murid menggunakan perkataan
„lebih daripada‟ dan „kurang
dariapa‟ berdasarkan gambar
yang berlainan
i. Ada berapa penumpang di dalam
sebuah kereta.
ii. Mana lebih ramai anatara
penumpang kereta dengan bas?
Kenapa?
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 19 dan
lembaran kerja 20 kepada
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid
i. Selesaikan tugasan yang
diedarkan.
Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid
dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid
melakukan aktiviti.
Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri
2. Memupuk sifat ingin tahu
3. BerdikariNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
59
Lembaran Kerja 19
Nama : …………………………..
Kelas : …………………
Tandakan ( ⁄ ) yang mana lebih banyak.
1.
2.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
60
Tandakan ( ⁄ ) pada yang kurang
3.
4.
52 15
5.
7 13NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
61
5 7
18 23
55 50
62 59
52 32
80 90
Lembaran Kerja 20
Nama : …………………………..
Kelas : …………………
Gariskan jawapan yang betul.
1. (lebih daripada , kurang daripada)
2. ( lebih daripada , kurang daripada)
3. (lebih daripada , kurang daripada)
4. (lebih daripada , kurang daripada)
5 . (lebih daripada , kurang daripada)
6 . (lebih daripada , kurangNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
62
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Membundar nombor bulat
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan
menggunakan:
(a) Bahan konkrit,
(b) Kad soalan
(c) Dekak-dekak
(d) Garis nombor,
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan
Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Murid membuat pemerhatian terhadap
bilangan murid yang berdiri
di hadapan kelas.
b. Murid yand berdiri menyebut nombor
masing-masing bermula dari kiri.
A B C
c. Minta murid menjawab soalan secara
lisan untuk pemahaman konsep dekat
atau hampir.
i. Apa yang kamu
lihat?
ii. Berapa orang yang
berada di tengahtengah A dan C?
iii. Berapa orang yang
berada di tengahtengah A dan B?
iv. Siapa yang paling
dekat dengan C. A
atau B?
v. Siapa yang paling
dekat dengan A. B
atau C? NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
63
d. Gunakan dekak-dekak.
Contoh:
e. Ubah kedudukan butang kuning dan
mempelbagaikan soalan seperti di
atas.
Nota :
Guru memberi penjelasan mengenai
butang yang berada di tengah-tengah
yang mewakili nombor 5.
f. Menunjukkan garis nombor seperti di
bawah:
Nota:
Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam
angka
g. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan)
Contoh soalan pada kad:
Nombor 4 lebih dekat kepada 0
atau kepada 10.
i. Butang kuning lebih
dekat kepada
butang hijau atau
butang biru?
i. Sebutkan nombor
yang terbentuk
pada garis nombor
ii. Perbincangan
dengan rakan
dengan
menggunakan kad
yang disediakan.
i. Nombor 28 lebih
dekat kepada
nombor 20 atau
30?
+ + + + + + + + + +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
64
h. Bersoal jawab dengan murid
mengenai garis nombor dua digit dan
gandaan 10.
Contoh:
Nota:
Guru boleh pelbagai nombor pada garis
nombor sehingga 100 termasuk gandaan
10
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan
melakukan aktiviti seperti contoh di
bawah:
i. Bawa murid keluar dari bilik darjah
ii. Minta murid memerhati bahan
konkrit yang berada di dalam satu
barisan
Contoh:
Pokok bunga,kereta guru, tiang,
tingkap bangunan dan anak tangga
Terapkan sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan
i. Bentukkan
kumpulan mengikut
bahan konkrit yang
hendak dibincang
ii. Bincangkan hasil
kerja yang kamu
lakukan.
Perbetulkan kesilapan
serta merta yang
dilakukan oleh murid
sewaktu
perbincangan.
+ + + + + + + + + +
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
65
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid satu contoh
garis nombor bersama soalan
Contoh:
Nota:
Guru memaparkan beberapa garis nombor
lain.
i. 51 hampir kepada
_______
ii. 55 hampir
kepada_______
iii. 58 hampir
kepada_______
.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan
Lembaran Kerja 22 kepada setiap
murid.
Contoh: Lembaran Kerja 21
Bulatkan nombor-nombor yang hampir
dengan nombor yang digaris
i. 10 1 , 3 , ,
ii. 20 14 , , ,
Contoh: Lembaran Kerja 22
Padankan nombor dalam kotak B yang
hampir dengan kotak A
i. Selesaikan tugasan
yang diberi
+ + + + + + + + + +
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
5
5
8
15 17 22NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
66
A B
b. Bincangkan hasil kerja murid
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu
melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.
20
30
60
50
40
34
15
28
61
48NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
67
Lembaran Kerja 21
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang
berada di dalam bulatan.
1. 2 , 4 , 6 , 9
2. 12 , 14 , 15 , 18
3. 23 , 25 , 27 , 29
4. 31 , 34 , 34 , 38
5. 41 , 44 , 46 , 49
6. 51 , 54 , 55 , 58
7. 63 , 65 , 66 , 69
8. 71 , 73 , 75 , 78
9. 83 , 85 , 87 , 89
10. 92 , 94 , 95 , 97
10
40
20
30
50
90
60
70
100
80NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
68
Lembaran Kerja 22
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan
nombor dalam kotak B.
A B
B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.
1. ______ , _____ 2. _____, _____
3. _______ , ______ 4. _____,______
20
30
60
50
40
34
15
28
61
48
10
40 90
70NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
69
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Nombor bulat hingga 100
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Melengkapkan pola nombor
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.
ii. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
3. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid membuat pemerhatian terhadap
bilangan bongkah kecil yang diletakkan di
atas meja.
b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat
yang berbeza ketinggian.
i. Perhatikan objek-objek
tersebut.
Apa yang kamu
lihat? Bincangkan.
i. Apakah yang anda
lihat daripada
susunan objek ini?
ii. Berapa bilangan
objek bagi setiap
tingkat?
iii. Bincangkan
pemahaman kamu.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
70
c. Paparkan beberapa keping gambar dengan
bilangan yang berbeza seperti contoh di
bawah:
d. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis
nombor seperti di bawah:
2 2 2 2 2
50 52 54 56 58 60
10 10 10 10 10
40 50 60 70 80 90
i. Minta murid menerangkan hasil
perbincangan dengan rakan.
ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima
dan sepuluh-sepuluh.
Guru membimbing murid, corak nombor yang
terhasil disebut sebagai pola.
iv. i. Berpandukan gambar,
tentukan corak
bilangan objek pada
setiap gambar?
i. Sebutkan corak
nombor yang
terbentuk di atas
garis nombor.
ii. Bincangkan dengan
rakan.
20 30 40 50NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
71
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan
melakukan aktiviti berkumpulan mengikut
pelbagai aras pengetahuan.
b. Setiap kumpulan dibekalkan:
i. petak seratus(Saiz A4).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
ii. Kad soalan.
Contoh:
Contoh jawapan:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
i. Bagaimana
menghasilkan pola
lima-lima tersebut?
Bincangkan.
Setiap kumpulan
diberikan soalan dengan
pola yang berbeza.
Arahan: (K1)
Warnakan nombor
mengikut pola lima-lima
bermula dari nombor 31.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
72
Contoh kad soalan:
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti
contoh di bawah:
Murid memberi jawapan secara lisan.
Guru menekankan konsep pola yang
digunakan.
ii. Bagi jawapan yang kurang tepat, guru
membimbing murid memahami pola pada
setiap soalan.
i. Bagaimana kamu
dapat
mengenalpasti
jawapan?
ii. Apakah pola yang
digunakan?
iii. Bagaimana anda
membuktikan
bahawa jawapan
yang diberi adalah
tepat?
iv. Semak dan
bincangkan.
a)
c)
b)
Arahan: (K2)
Warnakan nombor
mengikut pola duadua bermula dari
nombor 55.
Arahan: (K3)
Warnakan nombor
mengikut pola
sepuluh-sepuluh
bermula dari
nombor 6.
Arahan: (K4)
Warnakan nombor
mengikut pola limalima bermula dari
nombor 13.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
73
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 23, Lembaran
Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran
Kerja 26 kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
c. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang
masih sukar menentukan pola soalan.
d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid
cerdas dengan gabungan pola yang lebih
mencabar, seperti contoh di bawah:
1 2 4 5 7 8 10
iii. Selesaikan tugasan
yang diberikan.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja
23, Lembaran Kerja 24, Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan
aktiviti kumpulan pelbagai aras.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
74
Lembaran Kerja 23
Nama :____________________________________
Kelas:______________________________________
A. Padankan mengikut pola.
1.
2.
3.
4.
Lima-lima
Sepuluhsepuluh
Satu-satu
Dua-dua
47 48 49 50NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
75
Lembaran Kerja 24
Nama :____________________________________
Kelas:______________________________________
B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.
1)
2)
3)
4)
46
48
52
64 66
63NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
76
Lembaran Kerja 25
Nama :_____________________________________
Kelas:______________________________________
C. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.
1.
2.
3.
4.
5.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
77
Lembaran Kerja 25
Nama :_____________________________________
Kelas:______________________________________
D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola
nombor di bawah.
1) Pola satu-satu
2) Pola dua-dua
3) Pola lima-lima
4) Pola sepuluh-sepuluhNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
78
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk
satu nombor yang berkaitan.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang
diberi.
ii. Menyebut jumlah nombor.
iii. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang
diberi.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan sejumlah gula-gula.
Minta murid membuat pemerhatian
gula-gula yang ada di dalam dan di
luar bekas. Bincang dalam
kumpulan, kemudian minta murid
menerangkan apa yang dilihat.
i. Ceritakan apa yang dapat
kamu lihat.
b. Tunjukkan dua kumpulan pensel.
Murid mengira bilangan pensel
dalam kumpulan A dan kumpulan
B.
i. Berapakah bilangan pensel
di dalam kumpulan A dan
kumpulan B?
ii. Berapakah jumlah pensel
dalam kedua-dua
kumpulan?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
79
Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan.
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Perkukuhkan kemahiran murid dengan
melakukan aktiviti dalam kumpulan
seperti:
a. Menggunakan blok berwarna biru
dan kuning.
Contoh:
5 blok kuning dan 4 blok biru
= 9 blok
5 + 4 = 9
b. Perjelaskan pasangan nombor bagi
9 ialah 5 dan 4.
c. Gunakan 8 blok, bentukkan
pasangan nombor yang
diwakilinya.
Contoh:
8 = 3 + 5
8 = 4 + 4
8 = 2 + 6
i. Nyatakan bilangan blok
yang berwarna kuning dan
biru
i. Bentukkan pasangan
nombor daripada blok
yang diberi. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
80
d. Gunakan beberapa blok warna,
bentukkan pasangannya supaya
menjadi 8.
Terapkan sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
Contoh:
8 = 12 – 4
8 = 10 – 2
8 = 15 – 7
Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh
murid sewaktu perbincangan.
Perkembangan
Penambahbaikan
Tunjukkan kad gambar seperti di
bawah:
Contoh 1:
+ =
Contoh 2:
+ =
Contoh 3:
= +
i. Nyatakan pasangan
nombor bagi setiap
gambarajah yang diberi.
6 2 8
7 12
PENTING
Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga
murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan.
11NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
81
Contoh 4:
- =
Contoh 5:
- - =
Contoh 6:
= -
Tindakan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga
Lembaran Kerja 30 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
a. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
5 9
11
10 2 8
PENTING
Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehingga
murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
82
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
83
Lembaran Kerja 27
Nama :__________________________
Kelas:__________________
1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.
a)
+ =
b)
= +
c)
+ =
8 4
13 7
10NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
84
Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________
Kelas:__________________
2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.
a.
- =
b.
c.
- = - =
5
7 6NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
85
Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.
Contoh:
= 4 + 2
= 0 + 6
= 3 + 3
= 5 + 1
= 1 + 5
= ______________
= ______________
1. = ______________
= ________________
= ________________
= ______________
= ______________
2. = ______________
= ________________
= ________________
6
9
7NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
86
Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.
Contoh:
= 4 – 2
= 9 – 7
= 3 – 1
= 5 – 2
= 6 – 4
= ______________
= ______________
1. = ______________
= ________________
= ________________
= ______________
= ______________
2. = ______________
= ________________
= ________________
2
4
3NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
87
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.2 Mengenal simbol.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.
ii. Memperkenalkan simbol bagi tambah, tolak dan sama
dengan.
iii. Menggunakan simbol tambah, tolak dan sama dengan
bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang
sebenar.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan dua kumpulan buah
oren. Minta murid memerhatikan
apa yang dilakukan oleh cikgu.
Mula-mula masukkan lima biji
oren kedalam satu bekas.
Kemudian masukkan tiga biji oren
lagi.
b. Terima perkataan-perkataan
murid yang membawa maksud
tambah.
Contoh:
i. Lima biji oren bubuh lagi dua
biji jadi tujuh biji.
ii. Lima biji oren masukkan dua
biji oren semuanya tujuh biji.
i. Ceritakan apa yang cikgu
lakukan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
88
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Paparkan kad perkataan kepada
murid seperti yang telah
dibincangkan di „persediaan‟.
Contoh:
b. Minta murid mengantikan
perkataan „bubuh‟ dan „semua‟
supaya ia mengujudkan satu ayat
yang membawa maksud tambah.
c. Ulang aktiviti di persediaan dan
imaginasi a dan b, dengan
melakukan aktiviti lain
menggunakan objek dan murid
membentuk ayat-ayat yang
sesuai membawa maksud
tambah.
Gantikan perkataan bubuh dan
semua dengan perkataan lain
supaya ayatnya lengkap
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kad perkataan yang
membentuk ayat yang membawa
maksud tambah.
b. Gantikan perkataan yang
membawa maksud tambah
dengan perkataan „tambah‟ dan
„sama dengan.
Contoh:
Lima biji oren bubuh dua biji oren
semua tujuh biji oren.
Lima biji oren tambah dua biji
oren sama dengan tujuh biji
oren.
5 + 2 = 7
c. Bimbing murid sehingga
kesemua murid memahami
perkataan yang membawa
maksud tambah dan sama
dengan.
lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji
orenNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
89
d. Ulang aktiviti a hingga c dengan
menggunakan kad perkataan
yang lain.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 31 dan
Lembaran Kerja 32 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
a. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Murid perlu betul kesemua soalan yang
diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.
PENTING
Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tambah,
simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
90
Lembaran Kerja 31
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan
sama dengan.
1. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli.
Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.
2. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola.
Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.
3. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji.
Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.
4. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji.
Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.
5. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji.
Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
91
Lembaran Kerja 32
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai.
1. 2 _____ 3 ______ 5 7. 9 ______ 6 ______ 3
2. 5 _____ 1 ______ 6 8. 4 ______ 2 ______ 6
3. 3 _____ 1 ______ 2 9. 8 ______ 0 ______ 8
4. 0 _____ 3 ______ 3 10. 1 ______ 1 ______ 2
5. 5 _____ 1 ______ 4 11. 5 ______ 2 ______ 3
6. 7 _____ 0 ______ 7 12. 8 ______ 4 _______ 4NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
92
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan kad imbasan
bergambar.
b. Murid membuat pemerhatian
bilangan bola pada kad
tersebut.
c. Murid menyatakan jumlah bola
pada kedua-dua kad tersebut.
Contoh 1.
i. Berapakah bilangan bola pada
kad pertama?
ii. Berapakah bilangan bola pada
kad kedua?
iii. Berapakah jumlah bola
kesemuanya?
iv. Bagaimanakah cara kamu
mendapatkan jumlah yang
betul?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
93
Contoh 2.
b. Murid membuat kombinasi fakta
asas tambah melibatkan dua
nombor satu digit secara lisan.
i. Berapakah bilangan baldi
pada kad pertama?
ii. Berapakah bilangan baldi
pada kad kedua?
iii. Berapakah jumlah baldi
kesemuanya?
iv. Bagaimanakah cara kamu
mendapatkan jumlah yang
betul?
Imaginasi
Penjanaan Idea
Menilai
a. Paparkan kepada murid beberapa
keping kad gambar seperti contoh
di bawah:
b. Minta murid menjelaskan apa
yang dilihat pada gambar.
i. Berapa jumlah kereta yang
terdapat pada kad tersebut?
ii. Berapa jumlah buah yang
terdapat pada kad tersebut?
.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
94
iii. Berapa jumlah telur yang
terdapat pada kad tersebut?
iv Berapa jumlah gula-gula
yang terdapat pada kad
tersebut?
.
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
mengulang fakta asas tambah
secara spontan kombinasi dua
nombor satu digit pada kad
imbasan.
b. Murid menyatakan fakta asas
tambah secara lisan dengan
suara yang kuat dan jelas.
i. Bagaimanakah cara kamu
mengira fakta asas tambah?
ii. Berapakah hasil tambah
8 + 5, 7 + 4, 6 + 6.
iii. Nyatakan fakta asas
tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
dan 9.
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
8 + 5 = 13
7 + 4 = 11
6 + 6 = 12NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
95
c. Tekankan teknik latih tubi fakta
asas tambah secara spontan
i. Fakta asas tambah
d. Guru melatih tubi murid-murid
menyatakan fakta asas tambah
secara lisan.
iii. Nyatakan fakta asas
tambah;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9.
iv. Cuba nyatakan fakta asas
tambah yang kamu hafal?
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.
1 + 4 2 + 5 3 + 6
4 + 6 5 + 7 6 + 8
7 + 9 8 + 1 9 + 2
9 + 6 8 + 7 7 + 5
6 + 6 7 + 7 5 + 5NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
96
Lembaran Kerja 33
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.
1.
2.
3.
4.
+ =
+ =
+ =
+ =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
97
Lembaran Kerja 34
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
A. Nyatakan fakta asas tambah.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4 + 8 =
6 + 9 =
7 + 3 =
2 + 5 =
8 + 1 =
7 + 3 =
4 + 9 =
5 + 8 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
98
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Tunjukkan kad imbasan
bergambar.
b. Murid membuat pemerhatian
bilangan bola pada kad
tersebut.
c. Murid menyatakan jumlah bola
yang dikeluarkan.
Contoh 1.
i. Berapakah bilangan bola pada
mulanya?
ii. Berapakah bilangan bola yang
dikeluarkan?
iii. Berapakah jumlah bola yang
tinggal?
iv. Bagaimanakah cara kamu
mendapatkan jumlah yang
betul?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
99
Contoh 2.
b. Murid membuat kombinasi fakta
asas tolak melibatkan dua
nombor satu digit secara lisan.
i. Berapakah bilangan baldi
pada mulanya?
ii. Berapakah bilangan baldi
yang dikeluarkan?
iii. Berapakah jumlah baldi
tinggal?
iv. Bagaimanakah cara kamu
mendapatkan jumlah yang
betul?
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Paparkan kepada murid beberapa
keping kad gambar seperti contoh
di bawah:
b. Minta murid menyatakan fakta
asas tolak.
i. Berapa bilangan kereta yang
dikeluarkan?
ii. Berapakah jumlah kereta
yang tinggal?
i. Berapa bilangan buah yang
dikeluarkan?
Ii . Berapakah jumlah buah
yang tinggal?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
100
i. Berapakah bilangan telur
yang dikeluarkan?
ii Berapa jumlah telur yang
tinggal?
.
i. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan?
ii Berapa jumlah gula-gula
yang tinggal?
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
mengulang fakta asas tolak
secara spontan kombinasi dua
nombor.
b. Murid menyatakan fakta asas
tolak secara lisan dengan
suara yang kuat dan jelas.
c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak
secara spontan
i. Bagaimanakah cara kamu
mengira fakta asas tolak?
ii. Berapakah hasil tolak
18 - 9, 17 - 8, 16 - 9.
iii. Nyatakan fakta asas
tolak hingga 18 – 9.
18 – 9 =
17 – 8 =
16 – 9 =
15 – 6 =
14 – 7 =
11 – 9 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
101
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
102
Lembaran Kerja 35
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
A. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.
1.
2.
3.
4.
- =
- =
- =
- =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
103
Lembaran Kerja 36
Nama :__________________________
Kelas :__________________________
A. Nyatakan fakta asas tolak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15 - 8 =
16 - 7 =
17 - 8 =
12 - 6 =
18 - 9 =
11 - 3 =
10 - 2 =
9 - 5 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
104
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
(e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan
pengiraan tambah dan tolak.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap bilangan bola yang
diletakkan di dalam bakul.
b. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul.
2 1
i. Berapakah biji bola
dalam bakul?
ii. Berapa biji bola
kesemuanya ?
Bincangkan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
105
c. Menggunakan garis nombor untuk membuat
pengiraan tambah:
2 1
d. Menunjukkan pergerakan manik
dan murid menyebut nilainya.
e. Ulangi dengan soalan baru
seperti:
3 1
2 2
1 2
iii. Sebutkan nombor
yang terbentuk di
atas garis nombor.
iv. Berapa langkah dari
nombor 4 kepada 6.
v. Ulang dengan
nombor-nombor yang
lain
i. Apakah nombor yang
diwakili?
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Menunjukkan kad ayat matematik.
b. Bimbing,murid mereka situasi dari ayat
matematik.
c. Bina ayat matematik
i. Gunakan ayat
matematik yang
dibina dan selesaikan
dengan abakus.
a) 2 1
b) 3 1
c) 2 2
d) 1 3
e) 1 2
f) 1 5.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
naik 2
naik 1
3 + 4 = 7NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
106
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Menggunakan abakus untuk membuat
pengiraan:
i. 2 2.
ii. 1 3.
iii. 1 2.
iv. 1 5.
v. 3 1.
3 1 4
(naik 3, tambah 1 jadi 4)
2 2 4
11 3 = 14
21
12 33
Wujudkan soalan untuk
merangsangkan murid
membina kefahaman.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
107
b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan
kepada murid dan tunjukkan jawapan di
abakus.
Nota :
Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi
tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi
5, kombinasi 10 dan gabungan kombinasi.
Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk
kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran
Kerja 41 kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Galakkan murid
selesaikan soalan
secara perbincangan.
Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41.
Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi
murid yang melakukan kesilapan.
Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke
standard pembelajaran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
108
2
Lembaran kerja 37
Nama : __________________________
Kelas: ______________________
A. Tambah dengan menggunakan Abakus.
a)
b)
c)
d)
e)
f)NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
109
Lembaran Kerja 38
Nama : __________________________
Kelas: ______________________
B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?
a)
1) 1 + 1 =
2) 2 + 1 =
3) 2 + 2 =
4) 4 + 5 =
5) 3 + 1 =
6) 4 + 5 =
7) 6 + 2 =
8) 7 + 1 =
9) 8 + 1 =
10) 6 + 3 =
b)
1) 96 + 2 =
2) 42 + 6 =
3) 85 + 3 =
4) 32 + 12 =
5) 45 + 53 =
6) 61 + 13 =
7) 72 + 26 =
8) 24 + 25 =
9) 43 + 55 =
10) 51 + 23 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
110
Lembaran kerja 39
Nama : __________________________
Kelas: ______________________
C. KOMBINASI 5
a)
1) 4 + 1 =
2) 3 + 2 =
3) 4 + 2 =
4) 2 + 3 =
5) 3 + 3 =
6) 4 + 3 =
7) 1 + 4 =
8) 2 + 4 =
9) 3 + 4 =
10) 4 + 4 =
b)
1) 14 + 1 =
2) 13 + 14 =
3) 12 + 13 =
4) 23 + 12 =
5) 21 + 14 =
6) 34 + 11 =
7) 33 + 12 =
8) 31 + 14 =
9) 22 + 23 =
10) 11 + 24 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
111
Lembaran kerja 40
Nama : __________________________
Kelas: ______________________
D. KOMBINASI 10
a)
1) 1 + 9 =
2) 2 + 8 =
3) 3 + 7 =
4) 4 + 6 =
5) 5 + 5 =
6) 6 + 4 =
7) 7 + 3 =
8) 8 + 2 =
9) 9 + 1 =
10) 11 + 9 =
b)
1) 76 + 14 =
2) 42 + 18 =
3) 65 + 15 =
4) 32 + 18 =
5) 47 + 53 =
6) 64 + 16 =
7) 62 + 28 =
8) 54 + 26 =
9) 35 + 55 =
10) 51 + 29 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
112
Lembaran kerja 41
Nama : __________________________
Kelas: ______________________
E. GABUNGAN KOMBINASI
a)
1) 5 + 6 =
2) 6 + 7 =
3) 7 + 8 =
4) 8 + 6 =
5) 9 + 5 =
6) 17 + 7 =
7) 35 + 8 =
8) 15 + 9 =
9) 16 + 8 =
10) 27 + 7 =
b)
1) 26 + 17 =
2) 46 + 18 =
3) 75 + 26 =
4) 32 + 38 =
5) 47 + 57 =
6) 67 + 16 =
7) 78 + 26 =
8) 28 + 26 =
9) 45 + 59 =
10) 55 + 29 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
113
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
(e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas:
a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan
tambah dan tolak.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid membuat pemerhatian bilangan
buah epal di atas meja.
Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg
kertas
b. Minta murid melakukan aktiviti yang
sama menggunakan pensel atau objek
lain.
i. Apa yang kamu lihat di
atas meja?
ii. Berapa biji epal yang
ada?
iii. Berapa biji epal
dimasukkan ke dalam
beg kertasNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
114
c. Menggunakan abakus untuk membuat
pengiraan.
i.
}
Naik 3 tolak 1 tinggal 2
ii.
— =
iii. Ulangi dengan soalan lain seperti
berikut :
 7 — 5 =
 8 — 2 =
 6 — 1 =
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan
melakukan aktiviti seperti berikut :
Sebut dan murid mengira menggunakan
abakus
i. Tolakkan dengan
menggunakan abakus
a) 4 — 1 =
b) 4 — 2 =
c) 6 — 1 =
d) 9 — 3 =
e) 7 — 2 =
f) 8 — 3 =
3
–1
= 2
6 1 5NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
115
b. Murid dibahagikan kepada kumpulan
berempat. Setiap kumpulan dibekalkan
dengan beberapa keping gambar.
ii. Bincangkan hasil kerja
yang kamu lakukan ?
Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh
murid sewaktu
perbincangan.
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Menggunakan abakus untuk membuat
pengiraan:
i. 3 — 2 =
ii. 4 — 3 =
iii. 6 — 1 =
iv. 8 — 5 =
v. 9 — 4 =
Contoh pengiraan dua digit :-
28 — 13 = 15
89 — 62 = 27
99 — 79 = 20NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
116
b. Berikan beberapa soalan lain secara
spontan kepada murid dan tunjukkan
jawapan di abakus.
Nota:
Kemahiran penggunaan abakus bagi
operasi tolak juga melibatkan kemahiran
kombinasi 5, kombinasi 10 dan gabungan
kombinasi.
Kemahiran ini boleh diperolehi dengan
merujuk kepada modul Abakus dan
Aritmetik Mental.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Galakan murid
selesaikan soalan
secara perbincangan.
Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja
murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan
kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran
sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik
darjah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
117
9
22
2
2
2
2
2
2
2
7
22
2
2
8
2
2
2
2
3
2
2
2
2 2
2
2
2
6 2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
17
22
2
2
2
2
2
2
2
29
22
2
2
8
2
27
22
2
2
22
Lembaran Kerja 42
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Tolak dengan menggunakan Abakus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
118
Lembaran Kerja 43
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus?
a.
1) 2 1 =
2) 3 1 =
3) 4 2 =
4) 4 3 =
5) 3 1 =
6) 4 1 =
7) 6 1 =
8) 7 5 =
9) 8 3 =
10) 6 5 =
b.
1) 18 2 =
2) 12 2 =
3) 15 5 =
4) 32 12 =
5) 46 31 =
6) 61 11 =
7) 72 21 =
8) 24 22 =
9) 48 15 =
10) 89 23 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
119
Lembaran Kerja 44
Nama :__________________________
Kelas:__________________
B. KOMBINASI 5
a)
1) 5 1 =
2) 5 2 =
3) 6 2 =
4) 5 3 =
5) 6 3 =
6) 7 3 =
7) 5 4 =
8) 6 4 =
9) 7 4 =
10) 8 4 =
b)
1) 15 2 =
2) 16 4 =
3) 17 13 =
4) 27 14 =
5) 28 14 =
6) 36 12 =
7) 36 22 =
8) 38 34 =
9) 47 23 =
10) 66 42 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
120
Lembaran Kerja 45
Nama :__________________________
Kelas:__________________
C. KOMBINASI 10
a)
1) 11 9 =
2) 12 8 =
3) 13 5 =
4) 14 5 =
5) 15 6 =
6) 16 7 =
7) 17 8 =
8) 18 9 =
9) 17 9 =
10) 21 9 =
b)
1) 96 17 =
2) 42 13 =
3) 85 16 =
4) 32 13 =
5) 47 38 =
6) 64 45 =
7) 72 28 =
8) 54 25 =
9) 45 58 =
10) 51 29 =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
121
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan
situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam
lingkungan100.
ii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi
atau model situasi.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap belon yang disediakan
oleh guru.
b. Dua orang murid diminta
ke hadapan kelas. Murid A
diberi belon hijau, murid B
diberi belon biru.
Murid A menyerahkan belon
hijau kepada murid B.
Murid membina ayat
matematik berdasarkan
i. Berapa bilangan belon
berwarna hijau?
ii. Berapa bilangan belon
berwarna biru?
iii. Berapakah bilangan semua
belon?
iv. Berapa bilangan belon pada
murid A?
v. Berapa bilangan belon pada
murid B?
vi. Berapakah bilangan semua
belon yang dipunyai oleh murid
B?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
122
situasi di atas.
Aktiviti di atas boleh dijalankan
dengan menggunakan objek yang
lain seperti gula-gula, epal, guli dan
lain-lain.
Ayat matematik
3 + 5 = 8
Imaginasi
Penjanaan idea
Sintesis Idea
a. Murid menjalankan aktiviti lakonan
mengikut panduan guru
i. 6 orang murid ini diminta
melakonkan watak burung
sedang makan padi.
ii. 4 orang murid lagi melakonkan
watak burung dan terbang ke
dalam kumpulan lain yang
sedang makan padi.
b. Membina ayat matematik:
c. Bimbing murid mereka cerita
dengan situasi lain yang
melibatkan operasi tambah.
i. Ada berapa ekor burung
yang sedang makan padi?
ii. Ada berapa ekor burung
yang datang?
iii. Berapa ekor kesemuanya?
iv. Ceritakan satu situasi
berdasarkan ayat matematik
yang ditunjukkan.
Perkembangan a. Tunjukkan kad gambar kepada
murid.
Contoh 1
i. Ceritakan apa yang kamu lihat
di dalam gambar?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
123
Contoh 2
b. Membina ayat matematik
berdasarkan gambar yang
ditunjukkan.
c. Murid mereka cerita berdasarkan
gambar
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
Berterusan
a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan
Lembaran Kerja 47 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Jawab soalan yang diberikan.
ii. Bincangkan hasil jawapan
dengan rakan dalam
kumpulan.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja
46 dan Lembaran Kerja 47.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam
kumpulan.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
124
Lembaran Kerja 46
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan.
1. 5 + 4 = 9
_____ekor ayam ada di dalam reban. Masuk _____ ekor
ayam lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya.
2. 6 + 2 = 8
_____ batang pensel. Tambah _____ batang lagi. Jumlah
pensel ada ______ batang.
3. 7 + 3 = 10
Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____
ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______
4. 3 + 4 = 7NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
125
Lembaran Kerja 47
Nama :______________________________
Tahun:_____________________________________
Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar
yang diberikan.
1.
______ + _____ = ________
2.
______ + _____ = ________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
126
Bidang : Nombor dan Operasi
Tajuk: Pecahan
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
3.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan
menggunakan perkataan “setengah”, “separuh‟ dan “suku”
dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan
kertas.
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas
1. Persediaan a. Tunjukkan sebiji epal
b. Murid mengambil epal dan
bahagikan kepada dua
bahagian yang sama besar.
penghasilkan “separuh” atau
“setengah”
c. Mengeluarkan sekeping pizza
dan menunjukkan kepada
murid-murid
i. Kamu suka makan epal ?
ii. Apa jenis epal yang kamu
suka ?
iii. Apakah bentuk buah epal ini?
iv. Cuba tunjukkan bagaimana
kamu potong kek ini supaya
menjadi sama besar ?
v. Satu bahagian yang dipotong
disebut apa ?
Pizza perasa apa yang muridmurid suka?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
127
d. Murid memotong
pizza kepada 4 bahagian
yang sama besar.
i. Sekarang apa terjadi pada
pizza itu?
Satu bahagian pizza yang dipotong
empat tadi dinamakan “suku” atau
satu perempat
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Murid membahagi dua bahagian
yang sama besar bagi
menunjukkan “setengah” atau
“separuh”dengan menggunakan
bentuk yang di lukis di papan
hitam.
Contoh :
b. Murid melakarkan beberapa
bentuk yang boleh dibahagi
kepada 4 bahagian yang mana
satu bahagian dari empat
bahagian itu dinamakan “suku”
Contoh :
i. Ada berapa bahagian yang
kamu dapat.
ii. Adakah kedua-dua bentuk
sama besar atau sama bentuk?
Lukiskan bentuk-bentuk lain yang
boleh dipecahkan kepada 4
bahagian dan bolehkah kamu
warnakan “suku” dari bahagian itu?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
128
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Murid membuat lipatan kertas
menunjukkan “setengah” atau
“separuh” daripada pelbagai
bentuk.
b. Murid membuat lipatan kertas
dan mewarnakan nilai “suku”
dari pelbagai bentuk.
c. Ulang dengan menggunakan
objek di bilik darjah.
Contoh
Papan hitam, jam, kad, papan
kenyataan dan lain-lain.
Bolehkah kamu lukiskan garisan
pada lipatan kertas tadi dan
warnakan separuh bahagian
bentuk itu ?
Bolehkah kamu gariskan garisan
lipatan pada bentuk itu dan
warnakan “suku” bahagian bentuk
itu ?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
129
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan Berterusan
Murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid perlu betul kesemua soalan yang
diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.
Nilai dan sikap Ketelitian dan cermatNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
130
Lembaran Kerja 48
Nama :______________________________
Tahun:_____________________________________
1. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut :
a. c.
b. d.
2. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut .
a. C.
b. d. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
131
Lembaran Kerja 49
Nama :______________________________
Tahun:_____________________________________
A. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang
menunjukkan separuh.
1.
2.
3.
4.
5.
XNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
132
B. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang
menunjukkan suku.
1.
2.
3.
4. D
5. E
XNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
133
C. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan
1.
2.
3.
4.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
134
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Wang hingga RM10
Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti ringgit dan sen.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;
(i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
syiling dan wang kertas.
Masa : 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
a. Minta murid mengeluarkan
wang saku yang dibawa dan
meletakkan di atas meja.
b. Tunjukkan beberapa keping
wang negara asing dalam
bentuk sebenar atau gambar.
i. Ada berapa jenis nilai wang
yang terdapat di atas meja?
ii. Adakah wang ini laku untuk
diniagakan di Malaysia?
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Minta ketua kumpulan mengambil
sampul yang mengandungi
pelbagai jenis nilai wang kertas
dan duit syiling daripada pelbagai
negara.
Ambil sampul ini dan buka, cuba
cari mata wang Malaysia dalam
bentuk wang kertas dan duit
syiling.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
Guru mengedarkan lembaran kerja
50 pelbagai jenis mata wang untuk
murid mewarnakannya dalam
kumpulan.
Kamu perlu mewarnakan contoh
wang kertas dan duit syiling
Malaysia.
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
Guru mengedarkan lembaran kerja
51 untuk murid menampal wang
yang telah diwarnakan .
Kamu pilih yang betul kemudian
tampal dalam lembaran kerja.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
135
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih, mewarna dan
menampal wang dengan tepat, menunjukkan keupayaan dan
kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk
wang kertas dan duit syiling,
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
136
Lembaran Kerja 51
Kumpulan :__________________________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
137
Lembaran Kerja 52
Kumpulan :__________________________
Kelas:____________________________
F. Mengenal pasti wang Malaysia
Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya
Duit Syiling Wang KertasNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
138
Bidang: Nombor dan operasi
Tajuk: Wang Hingga RM10
Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti
ringgit dan sen.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) sen hingga RM1
Masa : 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
Tunjukkan gula-gula, pensel,
pemadam, buku tulis, dan lain-lain
kepada murid
Di manakah kamu melihat
benda-benda ini ?
Bagaimana cara hendak
mendapatkannya?
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Murid menyatakan harga untuk
barangan yang ditunjukkan tadi.
Menanyakan harga bagi barangan
tersebut
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
Dengan menggunakan contoh
wang, murid menyatukan wang
berdasarkan harga barangan.
Kumpulkan wang mengikut nilai
harga setiap jenis barangan.
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan Berterusan
Edarkan lembaran kerja 52. Murid
menampalkan nilai duit syiling
mengikut harga barang .
Kamu perlu menampalkan wang
mengikut nilai harga baranganNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
139
Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan
dengan betul, bermakna murid dapat menguasai kemahiran.
Nilai dan Sikap Bekerjasama, jimat cermat dan telitiNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
140
Lembaran Kerja 52
Nama:__________________________
Kelas:____________________________
Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.
Barang Nilai Wang
80 sen
75 sen
35 sen
90 senNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
141
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Wang hingga RM10
Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti
ringgit dan sen.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan
abakus 4 : 1
Masa : 60 minit (2 waktu)
Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
Tunjukkan abakus kepada murid. Di manakah kamu melihat alat ini?
Bagaimana cara
menggunakannya?
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Murid menyatakan bahagianbahagian abakus.
Namakan bahagian-bahagian
abakus.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Murid diperkenalkan
perwakilan nilai duit syiling 5
sen, 10 sen, 50 sen.
b. Murid diperkenalkan dengan
perwakilan nilai wang RM 1,
RM 2, RM 5 dan RM 10
Pastikan nilai perwakilan duit
syiling adalah diletakkan selepas
titik.
Pastikan nilai perwakilan nilai
wang RM 1, RM2. RM 5 dan
RM 10NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
142
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
Murid secara individu
menunjukkan kedudukan manik
abakus berdasarkan nilai wang
yang disebut oleh guru.
Tunjukkan perwakilan nilai duit
syiling 5 sen, 10 sen,. 20 sen,
30 sen, 40 sen, 50 sen, 60 sen,
70 sen, 80 sen dan 90 sen di
abakus besar.
Tunjukkan perwakilan nilai wang
RM 1, RM 2, RM 3, RM 4, RM 5,
RM 10 di abakus besar.
Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul,
bermakna murid dapat menguasai kemahiran.
Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
143
Lampiran B
Bahagian asas abakus 4 : 1
Mewakili nilai 5
1 manik mewakili nilai 1
tiang manik bawah
bingkai
palang pemisah
manik atasNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
144
Pergerakan Manik
Hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan
manik.
Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik
bawah menghala ke palang pemisah.
Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang
pemisah.
Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh
daripada palang pemisah.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
145
A. Perwakilan nilai wang:
1)
2)
3)
4)
5 sen
10 sen
20 sen
30 senNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
146
5)
B. Perwakilan nilai wang
1.
2.
40 sen
RM 1
RM 2NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
147
4)
5)
6)
RM 3.50
RM 4.15
RM 10NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
148
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Wang hingga RM10
Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti ringgit dan sen.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk;
(iv) Menukar wang ;
a) Syiling hingga RM1
b) Ringgit hingga 10
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
Murid mengeluarkan sebuah buku
latihan dan pensel serta diletakkan
di atas meja
Letakkan buku dan pensil di atas
meja.
Berapakah harga setiap
barangan?
Adakah sama harga buku dan
pensil ?
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
Minta murid keluarkan (wang
saku) duit syiling yang dibawa.
Siapa boleh menukarkan wang
kertas RM1 atau duit syiling
50 sen pada cikgu, dengan duit
syiling yang sama nilainya?
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilaia
a. Pilih 4 orang murid untuk
menjadi juruwang.
b. Murid dibahagi kepada
kumpulan kecil.
c. Ketua kumpulan mengambil
lembaran kerja.
d. Murid berbincang bagi
mendapatkan nilai yang sama
dari juru wang.
Murid ini bertugas sebagai
juruwang, dan tugas mereka ialah
memberi wang yang diperlukan.
Lantik ketua kumpulan .
Bincangkan dalam kumpulan
untuk mencari nilai wang yang
sama nilai di dalam lembaran
kerja.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
149
e. Murid diberi kebebasan untuk
membuat nilaian wang.
Ketua kumpulan dapatkan nilai
duit dari juru wang.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
Murid menyurih nilai wang yang
diambil berdasarkan lembaran
kerja 53 secara kumpulan
Kamu perlu menyurih wang
mengikut nilai duit syiling yang
diambil.
Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja ,
murid telah dapat menguasai kemahiran.
Nilai dan Sikap Bekerjasama, menghormati pandangan orang lain dan teliti.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
150
Lembaran Kerja 53
Kumpulan :__________________________
Kelas:____________________________
Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.
80 sen
35 sen
90 sen
70 sen
65 senNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
151
Bidang : NOMBOR DAN OPERASI
Tajuk : WANG HINGGA RM10
Standard Kandungan :4.2 Murid dibimbing untuk;
Tambah melibatkan wang.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk;
(i) Tambah :
(a) sen hingga RM1,
(b) ringgit hingga RM10,
(ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan
abakus.
Masa : 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
2. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Minta murid membuat
pemerhatian terhadap jenis-jenis
duit yang dipamer.
i. Nyatakan jumlah duit syiling.
ii. Nyatakan jumlah wang kertas.
iii. Berapakah beza duit syiling dan
wang kertas?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
152
b. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping duit syiling
setiap orang.
c. Dua orang murid diminta
mengambil sekeping wang kertas
setiap orang.
i. Ambil sekeping duit syiling
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai duit itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah duit
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?
i. Ambil sekeping wang kertas
setiap seorang.
ii. Nyatakan nilai wang itu kepada
kawan kamu.
iii. Berapakah jumlah wang
mereka?
iv. Bagaimanakah kamu tahu?
d. Edarkan contoh duit syiling.
e. Murid menambah duit syiling
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
f. Murid berbincang kaedah
menyatukan nilai wang.
v. Ambil 2 keping syiling 50 sen,
5 keping syiling 20 sen,
10 keping syiling 10 sen dan
20 keping syiling 5 sen.
vi. Tunjukkan kombinasi wang
syiling seperti kad imbasan di
papan tulis.
vii. Bincangkan kombinasi duit
syiling lain yang bersamaan.
Pelajar A Pelajar B
Pelajar A Pelajar B
60 sen + 30 sen NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
153
g. Mengedarkan contoh duit kertas.
h. Murid menambah duit kertas
berpandukan contoh duit yang
telah diedarkan.
i. Murid bincang kombinasi nilai duit
yang sama dengan hasil tambah
sebelum ini.
viii.Ambil 1 keping wang kertas
RM10, 2 keping wang kertas
RM5 dan 10 keping wang kertas
RM1
ix. Tunjukkan kombinasi wang
kertas seperti kad imbasan di
papan tulis.
x. Bincangkan kombinasi wang
kertas lain yang bersamaan.
Imaginasi
Penjanaan idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti seperti
contoh di bawah:
b. Gunakan kad arahan dan wang
contoh.
c. Bawa murid keluar dari bilik darjah
ke kedai sekolah
i. Minta murid menggunakan
wang contoh melakukan
aktiviti jual beli berdasarkan
kad arahan.
Contoh kad arahan:
Wujudkan semangat keusahawanan
dan terapkan sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
i. Murid dibahagikan kepada 5
kumpulan
ii. Ketua kumpulan ambil satu
kad arahan dan wang contoh.
iii. Bincangkan.
iv. Setiap kumpulan perlu mengira
wang yang perlu di bayar ?
v. Berapakah jumlah wang yang
perlu kamu bayar?
vi. Bincangkan hasil kerja yang
kamu lakukan?
Perbetulkan kesilapan serta merta
yang dilakukan oleh murid sewaktu
aktiviti jual beli.
RM5 + RM4=
Beli 2 batang pensel
Beli sebuah buku dan
2 batang penselNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
154
Perkembangan
Penambahbaika
n
Menilai
a. Murid diberi RM1 seorang dan
masih dalam kumpulan.
b. Senaraikan barangan yang boleh
dibeli di kedai sekolah dengan
jumlah wang yang mereka ada
c. Murid membeli barangan yang
disenaraikan.
d. Minta murid mengira
menggunakan abakus 4:1
Contoh soalan:
35 sen + 40 sen =
i. Berapakah jumlah wang yang
kamu ada?
ii. Berapakah jumlah barang yang
dapat dibeli?
iii. Berapakah jumlah harga
barangan itu?
iv. Adakah wang kamu cukup
untuk membeli semua
barangan yang disenaraikan?
v. Tunjukkan nilai wang (guna
wang contoh ).
i. Tiga puluh lima
( naik 3 di rumah puluh,
naik 5 di rumah sa)
ii. Naik 5 turun 1 pada rumah
puluh ( Kawan kecil)
iii. Jawapan : 75
(7 di rumah puluh,
5 di rumah sa)
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga
lembaran kerja 56 kepada setiap
murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
155
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja
54 hingga lembaran kerja 56.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran
berikutnya.
Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
156
Lembaran Kerja 54
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah.
(Gunakan gambar wang di lampiran C)
1. 50 sen + 30 sen =
2. 35 sen + 20 sen =
3. 50 sen + 50 sen =
4. 60 sen + 30 sen =
5. 20 sen + 25 sen =
6. 15 sen + 5 sen =NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
157
Lembaran Kerja 55
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Jumlah dan suaikan.
1.
2.
3.
4
5.
RM4
RM 5
RM 9
RM 9
RM 9NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
158
Lembaran Kerja 56
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Selesaikan.
1. 75 sen + 10 sen = _____________
2. 15 sen + 20 sen = _____________
3. 40 sen + 50 sen = _____________
4. 20 sen + 65 sen = _____________
5. 10 sen + 45 sen = _____________
6. RM5 + RM3 = _____________
7. RM6 + RM1 = _____________
8. RM1 + RM9 = _____________
9. RM2 + RM3 = _____________
10. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
159
Lampiran CNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
160
Bidang: Nombor dan operasi
Tajuk: Wang hingga RM10
Standard Kandungan: 4.2 Murid dibimbing untuk;
Tolak melibatkan wang
Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk:
Tolak :
(a) sen hingga RM1,
(b) ringgit hingga RM10,
(iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan
abakus.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap nilai wang yang
ditunjukkan.
b. Seorang murid diminta
mengambil dua keping duit
syiling.
i. Berapakah jumlah wang semuanya?
ii. Apakah nilai wang yang dapat kamu
lihat?
iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan
wang kertas?
i. Ambil dua keping duit syiling.
ii. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan
kamu.
iii. Berikan sekeping daripada duit syiling
itu kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang dia ada sekarang?
(Kemukakan soalan kepada kelas)
v. Bagaimana kamu tahu?NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
161
c. Seorang murid diminta
mengambil dua keping wang
kertas.
i. Ambil dua keping wang kertas.
ii. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan
kamu.
iii. Berikan sekeping daripada wang itu
kepada kawan kamu.
iv. Berapakah wang yang dia ada
sekarang?
v. Bagaimana kamu tahu?
d. Mengedarkan contoh duit
syiling.
e. Murid menolak duit syiling
berpandukan contoh duit
yang telah diedarkan.
f. Bincangkan kaedah menolak
nilai wang yang sama
dengan hasil tolak sebelum
ini.
g. Mengedarkan contoh wang
kertas.
h. Murid menolak wang kertas
berpandukan contoh duit
yang telah diedarkan.
i. Bincangkan kaedah menolak
nilai wang yang sama
dengan hasil tolak sebelum
ini..
i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen,
5 keping duit syiling 20 sen,
10 keping duit syiling 10 sen dan
20 keping duit syiling 5 sen.
ii. Tunjukkan kombinasi duit syiling
seperti kad imbasan di papan tulis.
iii. Bincangkan dengan kawan kombinasi
wang syiling yang lain yang
bersamaan dengan hasil tolak tadi.
iv. Ambil 1 keping wang kertas RM10, 2
keping wang kertas RM5 dan 10
keping wang kertas RM1
v. Tunjukkan kombinasi wang kertas
seperti kad imbasan di papan tulis.
vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi
wang kertas yang lain yang
bersamaan dengan hasil tolak tadi.
70 sen - 40 senNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
162
Imaginasi
Penjanaan idea
a. Perkukuhkan kemahiran
murid dengan melakukan
aktiviti seperti contoh
sebelumnya.
b. Gunakan kad arahan dan
wang contoh.
i. Murid dibahagikan kepada 5
kumpulan
ii. Ketua kumpulan ambil satu
kad arahan dan wang contoh.
c. Bawa murid keluar dari bilik
darjah ke kedai sekolah
i. Minta murid
menggunakan wang
contoh melakukan sesi
membeli berdasarkan
kad arahan.
Contoh kad arahan:
Wujudkan semangat
keusahawanan dan terapkan
sikap berkerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
i. Bincangkan.
ii. Setiap kumpulan perlu mengira wang
yang perlu dibayar ?
iii. Berapakah jumlah wang yang perlu
kamu bayar?
iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu
lakukan?
Perbetulkan kesilapan serta merta yang
dilakukan oleh murid sewaktu
perbincangan.
RM9 - RM4 =
Beli 2 batang pensel
Beli sebuah buku dan
2 batang penselNOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
163
Perkembangan
Pelaksanaan
Menilai
a. Murid diberi RM1 seorang
dan masih dalam kumpulan.
b. Murid menyenaraikan
barangan yang boleh dibeli
di kedai sekolah dengan
kuantiti wang yang mereka
ada
c. Murid membeli barangan
yang disenaraikan.
d. Murid mengira menggunakan
abakus 4:1
Contoh soalan:
90 sen - 45 sen =
i. Berapakah jumlah wang yang kamu
ada?
ii. Berapakah jenis barang yang dapat
dibeli?
iii. Berapakah jumlah harga barangan
itu?
iv. Adakah wang kamu cukup untuk
membeli semua barangan yang
disenaraikan?
v. Berapakah lebihnya wang kamu?
vi. Tunjukkan nilai wang (guna wang
contoh ).
vii. Tunjukkan dalam bentuk operasi.
i. Sembilan puluh lima
(naik 4 manik bawah, naik 5
manik atas di rumah puluh)
ii. tolak 5 pada rumah sa tapi
tak cukup manik pada manik
bawah maka guna kawan
kecil iaitu naik 5 pada rumah
sa dan turun 1 pada rumah
puluh.
iii. Tolak 4 di rumah puluh tapi
manik bawah tidak cukup
maka guna kawan kecil iaitu
naik 5 pada manik atas dan
naik 1 pada manik bawah. NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
164
iii. Jawapan : 45 sen
( 4 di rumah puluh dan 5
dirumah sa)
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 57
hingga lembaran kerja 59
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja
murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59.
Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan, berjimat cermat dan berkerjasama.NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
165
Nama : _________________________
Tahun : _________________________
Lengkapkan
1. – =
2. . – =
3. . – =
. – =
4.
Lembaran kerja 57NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
166
Nama : _______________________
Tahun : _______________________
Berapakah wang lebih?
Duit ada Barang beli Duit lebih
50 sen
RM5
50 sen
RM1 70 sen
RM6
RM3
30 sen
30 sen RM1
Lembaran kerja 58NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 1
167
Nama : _______________________
Tahun : _______________________
Selesaikan.
1. 70 sen - 20 sen = ________ 2. RM3 – RM1 = ________
3. RM6 – RM4 = ________ 4. 85 sen – 15 sen = _____
5. RM10 – RM3 = ________ 6. 100 sen – 50 sen = ____
Tolakkan.
1. 5 5 sen 2. 6 0 sen 3. RM 8
- 2 0 sen - 3 0 sen - RM 3
4. 9 5 sen 5. RM 9 6. RM 1 0
- 2 0 sen - RM 2 - RM 2
Selesaikan.
1. 45 sen – 10 sen= 2. RM 7 – RM 1= 3. RM 5 – RM 5 =
Lembaran kerja 59SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
168
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menyatakan waktu dalam sehari
.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid menyatakan waktu
berdasar gambar yang
ditunjukkan.
i. Apa yang kamu lihat dalam
gambar?
ii. Bilakah kamu melihat aktiviti
tersebut dilakukan?
Gambar 1
iii. Gambar 2
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
169
b. Murid menyatakan masa aktiviti
yang mereka lakukan setiap
hari
Gambar 3
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi. Gambar 4
xxii.
xxiii.
xxiv. Bincangkan.
Bila kamu….
i. Bangun pagi
ii. Rehat
iii. Bermain
iv. Makan
v. Belajar
vi. Menonton
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Murid menyatakan aktiviti yang
mungkin dilakukan berdasar
kad “masa” yang ditunjukkan.
Apakah yang kamu lakukan pada
masa berikut:
6.30 pagi
10.00 pagi
12.00 tengahari
h
5.00 petang
9.00 malamSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
170
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
i. Paparkan kepada murid satu
persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:
ii. Murid memadan dengan kad
masa. 6.30 pagi
10.00 pagi
12.00 tengahari
h
5.00 petang
9.00 malam
4.00 pagi
7.00 malam
12.00 tengah malam
3.00 petang
10.00 malamSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
171
Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 60
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 60.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan
aktiviti yang penting.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
172
Lembaran Kerja 60
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Bila?
1.
2.
3.
4.
Pagi
Pagi
Tengahari
Petang
Malam
Awal pagi
Pagi
Malam
Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)
Kenapa?
(Nyatakan
secara lisan)SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
173
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari
(pada hari persekolahan sahaja)
.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid menyatakan peristiwa
yang berlaku disekeliling mereka
setiap hari
i. Apa aktiviti yang kamu
lakukan setiap hari.
Pagi
Tengahari
Petang
Malam
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Murid menyatakan aktiviti
mengikut urutan yang mungkin
dilakukan berdasar kad yang
ditunjukkan.
Apakah yang kamu lakukan pada
masa berikut:
Bangun pagi
Mandi
Sarapan
BelajarSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
174
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
Masa Subjek
7.45 – 8.15 PJ
8.15 – 9.15 BM
9.15 – 10.15 MT
10.15 – 10.45 Rehat
10.45 – 11.15 Muzik
11.15 – 12.15 BI
12.15 – 12.45 Agama Islam
Masa Subjek
1.30 Makan
Tengahari
2.30 Kerja sekolah
4.00 Menonton
5.00 Bermain
6.30 Mandi
7.30 Makan Malam
8.30 Menonton
10.00 Tidur
i. Apakah subjek yang
pertama?
ii. Pukul berapakah waktu
rehat?
iii. Kenapa PJ tidak diajar
selepas waktu rehat?
iv. Pukul berapakah masa
persekolahan berakhir?
i. Bilakah masa tidur?
ii. Adakah pukul 5.00
petang sesuai untuk
bermain?
iii. Apakah rancangan tv
pada pukul 8.30 malam?
iv. Bilakah lagi masa yang
sesuai untuk membuat
kerja sekolah?
Tindakan c. Edarkan lembaran kerja 61
setiap murid.
d. Bincangkan hasil kerja murid.
ii. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Rehat
Solat
Bermain
Pendidikan JasmaniSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
175
Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
176
Lembaran Kerja 61
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Susun gambar di bawah mengikut turutan
( Hari persekolahan )
. 4
8
6
3
7
2
9
5
1SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
177
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan
.
Masa: 30 minit (1 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Minta murid memerhatikan abjad
yang dipaparkan dan kemudian
menyusun semula huruf supaya
menjadi nama hari yang betul
i. Hari ini hari apa ?
ii. Semalam hari apa ?
iii. Esok hari apa ?
iv. Nama hari hendaklah ditulis
bermula dengan huruf besar.
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Minta murid menyusun nama
hari persekolahan mengikut
urutan dengan berpandukan
jadual waktu kelas.
i. Apakah hari pertama kamu
kesekolah ?
ii. Apakah hari terakhir kamu
kesekolah ?
iii. Berapa hari dalam satu
minggu kamu bersekolah ?
iv. Hari apa ada subjek PJ ?
slaesa Selasa
ubar Rabu SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
178
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
Murid menyusun nama hari
mengikut urutan bermula dari Ahad
hingga Sabtu
i. Apakah hari sebelum hari Isnin?
ii. Hari apakah selepas hari
Jumaat?
iii. Ada berapa hari dalam
seminggu?
iv. Apakah rancangan tv?
v. Hari apakah orang Islam
beramai-ramai bersembahyang
di masjid?
vi. Hari apakah orang kristian pergi
ke gereja?
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 62
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 62.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang
penting.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
179
Lembaran Kerja 62
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A Susun hari persekolahan dengan betul
B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan
Rabu Isnin Selasa Jumaat Khamis SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
180
C Susun hari dalam seminggu dengan betul
Jumaat
Sabtu
Ahad
Rabu
Isnin Selasa
Khamis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
181
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
iv Menamakan bulan dalam setahun
.
Masa: 30 minit (1 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Murid menyatakan peristiwa
yang berlaku dalam setahun.
i. Apakah peristiwa yang pernah
kamu alami atau kamu lihat
dalam setahun?
ii. Bilakah kamu melihat atau
kamu alami peristiwa tersebut?
(Nyatakan bulan)
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
c. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang berlaku
pada bulan………
Mei
Oktober
Ogos
September
dan seterusnya.
Puasa
Hari Raya
Hari Guru
Sukan SekolahSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
182
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Murid menyatakan nama
bulan dalam setahun
i. Bulan apakah bulan
pertama
ii. Bulan apakah bulan
kedua
iii. Bulan apakah bulan
ketiga
iv. Bulan apakah bulan
keempat
v. Bulan apakah bulan
kelima
vi. Bulan apakah bulan
keenam
vii. Bulan apakah bulan
ketujuh
viii. Bulan apakah bulan
kelapan
ix. Bulan apakah bulan
kesembilan
x. Bulan apakah bulan
kesepuluh
xi. Bulan apakah bulan
kesebelas
xii. Bulan apakah bulan
kedua belas
Hari Jadi
Hari Kebangsaan
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
DisemberSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
183
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 63
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 63.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti
yang penting.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
184
Lembaran Kerja 63
Nama :__________________________
Kelas:__________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
185
7.
8.
9.
10.
11.
12.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
186
Bidang: Sukatan dan geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: 5.2 Murid dibimbing untuk:
Menyebut dan menulis waktu.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. mengenal pasti dan menyatakan “ setengah “ dan „
satu perempat “ berdasarkan muka jam.
Masa:60 minit (2 waktu)
Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Murid membuat pemerhatian terhadap
muka jam yang diberi.
b. Menyatakan waktu setengah pada
muka jam.
i. Pegang dan perhatikan
muka jam yang diberi.
ii. Setengah menunjukkan
jarum panjang berada
pada nombor berapa?
Bincangkan.
iii. Satu perempat
menunjukkan jarum
panjang berada pada
nombor berapa?SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
187
c. Menyatakan waktu satu perempat
pada
muka jam.
iv. Satu perempat jam sama
dengan suku jam
d. Paparkan muka jam menunjukkan
setengah dan satu perempat.
i. Lihatmuka jam, dan
bincangkanapa yang
dapatkamulihat?
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan berbincang dan bersoaljawab
mengenai aktiviti harian murid.
b. Tunjukkan gambar aktiviti dan
berbincang.
Tunjukkan gambar – gambar
aktiviti muridSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
188
Murid menampal gambar
aktiviti harian meraka.
i. Bincangkan hasil kerja
yang kamu lakukan?
Perbetulkan kesilapan
sertamerta yang dilakukan
oleh murid sewaktu
perbincangan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
189
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid muka jam
yang menunjukkan setengah dan satu
perempat / suku.
i. Nyatakan waktu yang di
tunjukkan pada muka jam.
ii. Sebutkan aktiviti yang
sesuai dilakukan pada
masa yang ditunjukkan.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 64 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 64.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak
kekemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Bertanggung jawab.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
190
Lembaran Kerja 64
Nama :__________________________
Kelas:__________________
1. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.
2. Lukiskan jarum jam.
3 suku 1 setengah 11 suku
8 setengah 7 suku 5 setengahSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
191
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menyebut dan menulis waktu.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam
sahaja dengan menggunakan jam analog.
Masa:60 minit (2waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
2. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Murid menyebut waktu dalam
jam
b. Murid menyebut waktu dalam
setengah jam
c. Menulis waktu dalam jam
i. Pelbagaikan aktiviti dengan
menunjukkan pelbagai waktu.
Murid menulis waktu yang
ditunjukkan oleh guruSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
192
c. Menulis waktu dalam setengah
jam
3. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Tunjukkan muka jam yang
berada pada waktu dalam jam
dan setengah jam
Sebutkan.
Perbetulkan kesilapan serta
merta yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.
Pukul enam
6.00
pukul lima setengah
5.30SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
193
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
i. Paparkan kepada murid muka
jam yang menunjukkan waktu
dalam jam dansetengah jam
iii. Murid menyebut dan menulis
waktu dalam jam dan
setengah jam
Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 65
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 65.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak
kekemahiran berikutnya.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
194
NilaidanSikap Bertanggung jawab.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
195
Lembaran Kerja 65
Nama :__________________________
Kelas:__________________
1. Tuliswaktupada jam dibawah.
2. Lukisjarum jam
10.30 4.30 12.30
6.30 3.30 1.30SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
196
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Panjang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
(i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan
piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan
unit bukan piawai.
(iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata ukuran panjang dalam konteks.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid diminta mengeluarkan
sebatang pensel dan
pemadam, kemudian letakkan
di atas meja.
Contoh 1:
i. Apa yang dapat kamu
lihat ?
ii. Ceritakan secara lebih
lanjut tentang pensel dan
pemadam kamu?
iii. Letakkan pemadam selari
kedudukannya dengan
pensel seperti contoh 1.
Bincangkan hasil
pemerhatian.
iv. Bagaimanakah kamu
hendak menjadikan
pemadam sama
panjang dengan pensel?SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
197
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis Idea
a. Murid diminta menganggarkan
jumlah pemadam yang
diperlukan supaya sama
panjang dengan pensel.
Guru menerangkan sebab
hasil jawapan yang berbeza
i. Bagaimana anda boleh tahu
panjang pensel ini?
ii. Cuba anggarkan berapa
banyak pemadam yang
diperlukan supaya sama
panjang dengan pensel?
iii. Mengapakah kamu
menggunakan cara tersebut?
iv. Mengapa jawapan kamu
berbeza dengan kawan kamu?
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Murid mendengar penerangan
daripada guru mengenai istilah
pengukur.
b. Murid ditunjukkan cara
mengukur objek dengan betul.
c. Bahagikan murid kepada
kumpulan kecil. Setiap
kumpulan diberikan 3 objek.
Ukur panjang objek
menggunakan pemadam.
Contoh:
Buku teks, buku latihan dan
kotak pensel.
i. Mengapa kita perlu mengukur
bermula dari hujung pensel?
ii. Gunakan 3 objek yang diberi.
Ukur dan bandingkan
jawapan dengan rakan
kamu.
1 2 3SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
198
d. Murid diminta mengukur
panjang objek yang sama
menggunakan batang
mancis sebagai pengukur.
iii. Rekodkan hasil jawapan
dalam jadual.
iv. Mengapa jawapan kamu
berbeza?
v. Pada pendapat kamu objek
manakah paling panjang dan
paling pendek?
vi. Cuba kamu susunkan objek
mengikut turutan:
a. a. Pendek ke panjang
b. b. Panjang ke pendek.
4. Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 66 dan
lembaran kerja 67 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara
mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul.
b. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur
objek yang berlainan.
c. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk
mengukur objek yang sama.
Nilai dan Sikap 1. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan.
2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
199
Lembaran Kerja 66
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Arahan:
Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis
sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.
Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang
mancis
1. Buku latihan
2. Buku teksSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
200
3. Kotak pensel
Berdasarkan Jadual di atas, jawab soalan di bawah.
1. Objek paling panjang ialah _____________________
2. Objek paling pendek ialah ______________________
3. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang.
___________________ , _________________, ________________
4. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek.
___________________ , _________________, ________________SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
201
Lembaran Kerja 67
Nama: ________________________
Kelas: _________________________
Arahan:
1. Panjang sudip sama dengan , klip kertas.
2. Panjang sudu sama dengan , klip kertas.
3. Panjang garpu sama dengan , klip kertas.
4. Sudu , daripada sudip.
5. Sudip , daripada garpu.
6. Sudu , dengan garpu.
7. Objek paling panjang ialah .
Berdasarkan gambar, pilih dan warnakan jawapan yang betul.
6 8
4 5
4 5
lebih pendek
sama panjang
lebih pendek lebih panjang
lebih pendek
lebih panjang
sudip suduSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
202
Bidang: Sukatan dan Goemetri
Tajuk: Timbangan
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menggunakan unit relatif untuk timbangan.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan
unit bukan piawai.
ii. Membanding dua atau lebih timbangan objek
menggunakan unit bukan piawai.
iii. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan
kata timbangan dalam konteks.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
2. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap sebiji pengorek yang
diletakkan di atas pembaris.
b. Guru meletakkan beberapa klip
kertas di kiri pembaris tersebut.
c. Murid membuat pemerhatian 2
rakan yang berbeza saiz.
i. Berdasarkan pemerhatian
kamu apakah yang dapat
kamu lihat?
ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.
iii. Apa yang kamu lihat
sekiranya beberapa klip
kertas diletakkan di kiri
pembaris.
iv. Berdasarkan pemerhatian,
bincangkan bersama rakan
apa yang dapat kamu lihat?SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
203
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Murid diminta menganggarkan
berat beberapa objek lain dengan
menggunakan pemberat yang
sama.
Contoh objek yang dicadangkan:
pemadam, pensel dan pen.
Gunakan pemberat yang sesuai
seperti guli sekiranya objek yang
dianggarkan lebih berat.
b. Bahagikan murid kepada kumpulan
kecil. Setiap kumpulan diberi dua
objek berlainan. Anggarkan berat
tersebut dengan menggunakan
pemberat yang berbeza.
Contoh:
Objek Pengukur Berat
Buku teks Buku rampaian
Kotak
pensel
Kapur
Pensel
warna
Duit syiling 20 sen
Guru menerangkan mengapa objek
tersebut perlu menggunakan
pemberat yang sesuai.
c. Bahagikan murid kepada
kumpulan kecil. Setiap kumpulan
diberi dua objek berlainan. (contoh
2 biji bola)
i. Bagaimanakah kedudukan
objek di atas pembaris itu?
ii. Apakah yang dapat anda
lihat sekiranya lebih
pemberat ditambah?
iii. Anggarkan berapakah
bilangan klip kertas yang
digunakan supaya
pembaris itu seimbang.
i. Apakah pemberat yang
sesuai digunakan untuk
objek ini?
ii. Berapakah bilangan
pemberat yang
diperlukan?
iii. Bincangkan
bersama rakan.
i. Apakah yang kamu rasa ?
ii. Terangkan pendapat kamu
ituSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
204
Murid anggarkan berat tersebut
dengan menggunakan kedua dua
belah tapak tanggan
3. Perkembangan
Pelaksanaan
Menilai
a. Bahagikan murid kepada kumpulan
kecil.
Setiap kumpulan diberi pilihan
memilih beberapa objek dengan
bentuk yang berlainan.
Murid menjalankan aktiviti
meletakkan dua objek yang
berbeza beratnya di atas pemberat:
i. Meletakkan dua objek yang
sama berat
ii. Meletakkan dua objek yang
berbeza beratnya
Guru memperkenalkan istilah berat
dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan
sebelum ini. Contoh istilah:
Berat, lebih berat, sama berat, kurang
berat, lebih berat.
i. Pilih dua objek yang kamu
rasa sama berat .
ii. Pilih dua objek yang kamu
rasa berbeza berat.
iii. Lihat apa yang berlaku pada
pemberat itu.
iv. Objek manakah yang lebih
berat?
v. Bincangkan bersama rakan
kamuSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
205
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran
kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan
mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat
sesuatu objek tersebut.
Nilai dan Sikap Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
206
Lembaran Kerja 68
Nama :__________________________
Kelas:__________________
Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.
1.
Pengorek Buku Rampaian
2.
Buku Teks Pensil
3.
Gunting Klip KertasSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
207
Gariskan jawapan yang betul.
1.
Bekas pensel (lebih berat / lebih
ringan)daripada bola ping pong
2.
Klip kertas (lebih berat / lebih
ringan)daripada pemadam.
3.
Sebiji limau (sama berat / lebih
ringan) daripada sebiji epal.
4.
Sebiji belon (lebih ringan / lebih
berat) daripada sebiji bola.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
208
Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan
kepada yang lebih berat.
Sebuah buku teks Sebiji strawberi
Klip kertas 1 Dua buah buku tulis
Sepasang kasut Seekor gajahSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
209
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Isipadu Cecair
Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair.
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit
bukan piawai.
Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata
isipadu cecair dalam konteks.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap botol-botol air yang
berlainan saiz di atas meja.
b. Menyusun botol-botol mengikut
urutan dari besar ke kecil atau
sebaliknya.
i. Berapa bilangan botol
semuanya?
ii. Adakah botol-botol itu sama
saiz?
iii. Botol manakah yang dapat
mengisi air paling banyak?
Kenapa?
Bincangkan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
210
iv. Letakkan sebiji botol dan sebiji
cawan di atas meja.
v. Teruskan aktiviti dengan
menggunakan bekas yang lain
seperti gelas, cawan dan
sebagainya.
ii. Pada pendapat anda bekas
manakah dapat mengisi lebih
banyak air.
iii. Bagaimana kita dapat menyukat
air tersebut?
iv. Cuba anda susun bekas-bekas
itu mengikut urutan dari kecil
kepada besar.
v. Ulang aktiviti dengan
membanding dua bekas yang
belainan.
2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Gunakan gambar-gambar tangki
air, tong, bekas air panas dan
botol minyak pelincir.
i. Pernahkah anda melihat
gambar ini? Di mana?
ii. Apakah kegunaannya?
Bincangkan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
211
c. Bawa murid keluar dari bilik
darjah.
i. Bawa murid melihat tangki
air sekolah.
i. Apakah nama nya?
ii. Apa gunanya?
iii. Kenapa ianya sangat besar?
Bincangkan.
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai a. Paparkan kepada murid satu
persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:
i. Apakah gambar yang kamu
lihat?
ii. Gambar manakah dapat
menyimpan air paling banyak?
iii. Gambar manakah dapat
menyimpan air paling sedikit?
iv. Jika anda ingin menyimpan air,
bekas mana kah yang anda
gunakan? Kenapa?SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
212
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan
berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 69.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 69.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar
bilik darjah.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
213
Lembaran Kerja 69
Nama :_________________________________________
Kelas:__________________
A. .Tandakan ⁄ pada bekas yang lebih besar
1.
2.
3SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
214
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: RuangG
Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D)
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i. Menamakan bentuk kuboid, kubus, kon, piramid tapak
segiempat sama, silinder dan sfera.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap objek tiga dimensi
yang diletakkan di atas meja.
b. Guru berbincang tentang
bentuk objek dan bersoal jawab
dengan murid
c. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan
mengaitkannya dengan objek
dalam aktiviti (a).
i. Pernahkah kamu melihat
bentuk-bentuk ini?
ii. Berikan contoh-contoh objek
yang berbentuk kuboid yang
pernah murid lihat di persekitaran
mereka.
i. Bentuk ini dinamakan kuboid
ii Ini bentuk kubus, kon,
sfera,piramid tapak segiempat
sama,,sfera dan silinder.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
215
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah:
b. Bentuk kan murid kepada
beberapa kumpulan.
c. Edarkan 6 keping gambar bentuk
3D dan sekeping kad manila
yang tercatat nama
bentuk-bentuk seperti
di bawah kepada setiap
kumpulan .
i. Setiap ahli kumpulan diminta
melekatkan gambar bentuk
tiga dimensi mengikut
namanya.
ii. Kumpulan yang dapat
melekatkan gambar dengan
betul dalam masa yang
paling singkat dianggap
sebagai pemenang.
iii. Bincangkan hasil kerja
murid sebagai pengukuhan
dan pamerkan hasil kerja
Kumpulan murid
Lekatkan bentuk-bentuk 3D
yang disenaraikan di bawah
1. kubus
2. kuboid
3. sfera
4. silinder
5. kon
6. piramid SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
216
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid
pelbagai kumpulan objek tiga
dimensi seperti contoh di bawah
dan lakukan aktiviti lisan.
i. Ada berapa bentuk yang dapat
kamu lihat?
ii. Namakan bentuk-bentuk itu.
iii.Nyatakan bilangan bagi setiap
bentuk yang terdapat dalam
gambar rajah .
Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 70
kepada setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran
kerja 70.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Bekerjasama SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
217
Lembaran Kerja 70
Nama :__________________________
Kelas:__________________
B. Suaikan bentuk bentuk di bawah
1. Kubus
2
3.
4.
5.
6.
Silinder
Sfera
Kuboid
Kon
Piramid tapak
segiempat samaSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
218
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Ruang
Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk:
Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D)
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
ii. Memperihalkan permukaan ,sisi, dan bucu bagi bentuk tiga
dimensi (3D).
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
3. Persediaan
Pemerhatian
dan analisis
a. Minta murid menyentuh bucu,
permukaan dan tepi kubus yang
diberi kepada setiap kumpulan
dan minta kumpulan mengira
bilangan bucu,tepi dan juga
permukaan.
b. Tunjukkan sisi, bucu bagi
bentuk kubus di atas dan
ada perbincangan dengan murid
.
c. Aktiviti yang sama diulang bagi
bentuk pyramid, kuboid,
silinder, kon dan sfera.
i. Ada berapa bucu bagi
kubus?
ii. Berapakah bilangan tepi
bagi sebuah kubus?
iii. Berapa permukaan bagi
kubus?
Bucu
Permukaan
sisiSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
219
2. Imaginasi
Penjanaan Idea
Menjana Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
berikut dalam kumpulan:
Bekalkan juga bentuk 3D
kepada setiap kumpulan.
Bentuk Bilangan
permukaan
Bilangan
bucu
Bilangan
sisi
Kuboid
Kubus
Kon
Silinder
Sfera
Piramid
Lengkapkan jadual yang
diberi.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid satu
persatu kad gambar seperti
contoh di bawah:
b. Minta murid mengingat
kembali bucu,permukaan dan
tepi setiap bentuk yang
ditunjukkan.
i. Nyatakan bentuk yang
ditunjukkan.
ii. Nyatakan bilangan
(a)bucu
(b)permukaan
(c)tepiSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
220
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 71
kepada semua murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
lembaran kerja 71.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih
ke kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Bekerjasama SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
221
mbaran Kerja 71
Nama : ___________________________
Tahun : ___________________________
Labelkan bentuk-bentuk di bawah
3
BUCU PERMUKAAN
TEPI
1
2
4
5
6SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
222
Bidang: Sukatan Dan Geometri
Tajuk: Ruang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
(i) Menamakan bentuk segiempat sama, segiempat
tepat, segitiga dan bulatan.
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap gambar yang
dipaparkan.
i. Namakan benda yang telah
dipaparkan?
ii. Nyatakan sifat benda tersebut.
iii. Namakan benda-benda lain
yang serupa dengan benda
tersebut?
iv. Mengapa?
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan lagi kemahiran
dengan menggunakan gambar
bagi bentuk yang lain
i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
223
ii. Segiempat tepat
iii. Segi tiga
ii. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.
iii. Lukiskan bentuk di sebelah
tetapi saiznya berlainan.
Bandingkan hasil kerja dengan
rakan. Bincang.
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Paparkan kepada murid satu
persatu kad bentuk seperti
contoh di bawah:
i. Cari perbezaan di antara
bentuk-bentuk yang di
paparkan di papan hitam.
ii. Cari pula perbezaan antara
dua kad bentuk yang
dipaparkan ini.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
224
ii. Murid memadankan nama
bentuk mengikut ciri yang
dinyatakan
iii. Padankan nama-nama bentuk
mengikut ciri yang telah
dinyatakan
iv. Sebut bersama-sama
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 1 dan
Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di
dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba.
Bulatan
Segitiga
Segiempat
sama
Segiempat
tepatSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
225
Lembaran Kerja 72
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Padankan dengan jawapan yang sesuai.
1.
2.
3.
4.
Segiempat tepat
Bulatan
Segitiga
Segiempat samaSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
226
Lembaran kerja 73
B. Namakan bentuk-bentuk di bawah.
1.
2.
3.
4.
Segiempat sama
Segitiga
Bulatan
Segiempat tepatSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
227
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Ruang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
Memperihalkan garis lurus, sisi, bucu dan lengkungan bagi
bentuk 2D
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian dan
Analisis
a. Murid membuat pemerhatian
terhadap gambar basikal yang
ditunjukkan
b. Murid memberi respon kepada
soalan yang diajukan.
i. Lihat gambar basikal ini.
Pernahkah anda melihat
basikal seperti ini ?
ii. Nyatakan ciri-ciri fizikal
basikal ini.
iii. Apakah kelainan basikal ini
berbanding dengan basikal
yang lain?
iv. Apakah bentuk roda basikal
itu?
2. Imaginasi
Penjanaan
Idea
Sintesis Idea
a. Tampal gambar roda basikal
berbentuk segi empat sama.
b. Ulang aktiviti ini dengan
menukar gambar basikal
menggunakan roda berbentuk
2D yang lain pula.(segi empat
tepat dan bulatan)
i. Bayangkan apakah yang
terjadi jika anda
menunggang basikal
seperti ini.
ii. Mengapa?
iii. Bayangkan pula jika anda
menunggang basikal yang
mempunyai roda berbentuk
ini pula. ( segi tiga ) SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
228
iv. Apakah yang akan berlaku?
Mengapa?
3. Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
a. Bahagikan murid kepada
kumpulan.
b. Setiap kumpulan diedarkan
lakaran bentuk-bentuk 2D.
c. Minta murid dikehendaki
berbincang dalam kumpulan
bagi mengenalpasti ciri-ciri
setiap bentuk 2D.
sisi / garis lurus
bucu
segi tiga 3 sisi
3 garis lurus
3 bucu
sisi / garis lurus
bucu
segi empat sama 4 sisi
4 garis
lurus
4 bucu
sisi / garis
lurus
bucu
segi empat tepat 4 sisi
4 garis
lurus
4 bucu
i. Namakan bentuk-bentuk
yang telah diberikan itu tadi.
ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan
setiap ciri-ciri yang ada
pada bentuk-bentuk 2D itu.
ii. Bincangkan hasil kerja yang
telah kamu lakukan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
229
sisi / garis
lengkung
bulatan 1 sisi
1 garis
lengkung
d. Murid membentangkan hasil
perbincangan mengikut
kumpulan masing-masing.
Terapkan sikap bekerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
Tindakan
Pelaksanaan
Amalan berterusan
a. Edarkan lembaran kerja 1 dan
Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang
diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti
berkumpulan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
230
Lembaran kerja 74
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.
1.
2.
3.
bucu
garis lurus
sisi
lengkunganSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
231
lembaran kerja 75
B. Lengkapkan jadual di bawah.
Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus LengkungSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
232
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Ruang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D)
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola
iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D
Masa: 60 minit (2 waktu)
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi
1. Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D
mengikut susunan di papan
hitam.
b. Murid membuat pemerhatian
terhadap bentuk-bentuk yang
telah ditunjukkan itu tadi.
c. Adakan soal-jawab dengan
murid-murid.
d. Ulang aktiviti ini dengan
menyusun bentuk 2D
menggunakan pola yang
berlainan.
i. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan
di papan hitam.
ii. Bagaimanakah bentuk-bentuk
ini disusun?
iii. Apakah bentuk yang
seterusnya.
2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid
dengan melakukan aktiviti
seperti contoh di bawah ini:
b. Sediakan beberapa set lakaran
bentuk-bentuk 2D .SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
233
c. Murid dibahagikan kepada
beberapa kumpulan.
d. Edarkan beberapa set lakaran
bentuk-bentuk 2D pada setiap
kumpulan.
e. Minta murid membentuk-bentuk
2D berikut mengikut pola
mereka sendiri.
f. Wakil kumpulan menunjukkan
hasil kerja mereka di hadapan
kelas.
Terapkan sikap bekerjasama
dan bantu membantu bagi
memastikan tugasan yang
diberi dapat disempurnakan.
i. Bina pola anda sendiri .
ii. Bincangkan hasil kerja yang
telah kamu lakukan.
Perbetulkan kesilapan serta merta
yang dilakukan oleh murid
sewaktu perbincangan.
3. Perkembangan
Pelaksanaan
Menilai
a. Paparkan kepada murid satu
contoh gambar yang
menggunakan lakaran bentukbentuk 2D.
i. Lihat gambar ini. Sebutkan
bentuk-bentuk yang ada pada
gambar tersebut.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
234
b. Murid membuat pemerhatian
terhadap gambar yang
ditunjukkan dan menyebut
bentuk-bentuk 2D yang ada
pada gambar itu tadi.
c. Edarkan kertas lukisan
kepada murid dan minta
murid menghasilkan satu
corak daripada bentuk 2D
mengikut kreativiti masingmasing.
d. Murid mempamerkan hasil
idea kreativiti mereka dalam
menghasilkan corak daripada
bentuk 2D masing-masing
di hadapan.
ii. Lukiskan satu corak dengan
menggunakan bentuk-bentuk
2D mengikut idea anda
sendiri.
Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan
Lembaran Kerja 2 kepada
setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran
Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
235
Lembaran Kerja 76
Nama :__________________________
Kelas:__________________
A. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.
1.
2.
3.
4.
5.SUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
236
Lembaran Kerja 77
Nama :__________________________
Kelas:__________________
B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.
Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.
BENTUK 2D BILANGANSUKATAN DAN GEOMETRI: TAHUN 1
237
PENASIHAT
Haji Ali bin Ab. Ghani AMNKuala Lumpur

No comments: