terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Tuesday, August 4, 2009

andak untuk andak

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2009

OBJEKTF

Melaksanakan Kurikulum Kursus Perguruan bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan,.berkesan

TARGET
Semua pensyarah berkopentensi melaksanAkan kurikuluam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan mengikut sukatan yang ditetapkan oleh BPG.

STRATEGI

 Pendedahan Struktur dan pelaksanaan kurikulum PISMP.PPISMP, KPLI, Mejor, Minor,Elektif dan Asas PJ
 Membuat taklimat kurikulum minggu pertama kuliah awal semester.
 Berkemahiran merancang, melakksana perancangan semester bagi matapelajaran diajar zsetiap orang pensyarah
 Menyediakan kemudahan dan peralatan yang mencukupi dan sesuai setiap matapelajaran
 Menyediakan folio yang sentiasa dipantau dan dikemaskini setiap bulan
 Ketua Jabatan melaksana pemantau dan membuat laporan dalam mesyuarat jabatan
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2009


OBJEKTF

Membantu, mewujudkan, menyempurnakan, melaksanakan, dan menghasilkan sistem kualiti, perkhidmatan dan mengusahakan penambahbaikan dalam peningkatan sistem kualiti organisasi jabatan dan dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan.

TARGET
Melaksanakan dan merialisasikan sistem kualiti IPKB dalam tugas dan tanggungjawab dalam pewngurusan serta pengajaran & pembalajaran PJK

STRATEGI

 Kefahaman sistem kualiti dan mekaskanan diperingkat jabatan semasa melaksanakan tugasan harian
 Pensyaran mematuhu prosedur dan stantdard yang ditetapkan dalam sisitem kualiti
 Ketua Jabatan bertugas sebagai pembimbing , pemantau berterusandan membuat laporan mesyuarat jabatan.
 Meningkatkan kopentensi pensyarah dalan bidang ilmu pendidikan jasmani yang terkini
 Menjalakan penilian pelajar kepada pensyarah dan memastikan min jabatan melebihi 3.5 dari stadard BPG.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2009


OBJEKTF


Memastikan penyertaan pencapaian maksimum dalam teori dan amali guru pelatih KPLI, PPISMP dan PISMP dalam semua mata pelajaran yang diajar.

TARGET
Guru pelatih dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran padagogi Pendidikan Jasmani dan berkeupayaan mengailikasi ilmu teori dan amali di sekolah.

STRATEGI
 Meningkatan kemahiran profesionalisme pensyarah mdelalui kursus, seminar dan bangkel.
 Kuliah yang bermutu dan pengunaan ICT dan kemudahan yang canggih di jabatan.
 Guru Pelatih diberi ilmu, bimbingan, pengalaman yang secukup melalui perancangan pengajaran yang sistematik
 Guru pelatih berkeboldehan memperkaya dan mengamaklan ilmu, kemahiran dan pelaksanaan pelbagai aktiviti dalam dan luar IPKB.
 Mendidik dan melatih guru pelatih dalam memperolehi konsep, prinsip, kemahiran asas dan sikap yang membolehkan mereka menjadi guru terlatih yang bersifat profesional

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2009


OBJEKTF


Menyediakan kemudahan Jabatan yang berkualiti dan mencukupi dan memastikan penggunaan dengan maksimum untuk faedah guru pelatih.

TARGET

Kemudahan makmal, sukan, permainan sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan jasmani

STRATEGI

 Membuat perancagan pembangunan kemudahan sukan mengikut keperluan sukatan pelajaran
 Menyediakan peralatan yang berkuliti dan mencukupi keperluan latihan tiori dan amali guru pelatih.
 Bersedia menerima cadangan, dari pensyarah dan guru pelatih tentang menambaibaik kemudahan sedia ada.
 Memastikan kemudahan dan perlatan selamat dan pengunaan yang maksima tampa pembaziran.
 Membuat perancangan pembangunan kemudahan mengikut keperluan kewangan.
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 2009


OBJEKTF


Meningkatkan kemermerlangan akdemik dan sahsiah guru pelatih

TARGET

Guru pelatih cemerlang dalam akademik baik dari segi amali dan tiorinya

STRATEGI
 Mendisiplin dan meningkatkan kometmen tinggi dari segi pengurusan masa, cara berpakaian, hasil keja yang diarahkan oleh jabatan.
 Memastikan kecemerlang akademik guru pelatih dengan kelulusan 100% dan 80% ditahap cemerlang.
 Menjalankan penilain berterusan mengikut spefikasi, ruberit dan prosedur ditetapkan BPG secara berterusan
 Perkembangan ilmu dan kepakaran padagogi PJK dalam dan di luar Institut.

No comments: