terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Tuesday, July 21, 2009

pengurusan dan pengajaran

Photobucket
PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perancangan dan Persediaan Mengajar
1 Pengertian konsep pengajaran
Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah peubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik.
2 Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran
Perancangan perlu dilakukan untuk
• memenuhi masa yang diperuntukan
• menepati kehendak objektif/matlamat
• berkesan sepanjang waktu pengajaran
• menarik perhatian dan tidak membosankan
3 Objektif pengajaran
Objektif boleh dalam bentuk
• Objektif implisit
o melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti :
 memahami
 atau mengetahui
 atau menghargai
sesuatu yang telah diajar
• Objektif eksplisit
o melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti :
 menyenaraikan
 atau menjelaskan
 atau memberikan contoh
 atau menunjukkan cara yang betul
terhadap apa yang telah diajarkan
4 Buku rekod mengajar
Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting :
• Rancangan Pelajaran Tahunan
o Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjararan berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan.
o Butiran yang perlu ada ialah :
 Mata pelajaran
 Tingkatan
 Minggu
 Tajuk/isi
 Objektif
 Kemahiran
 Nilai dan
 bahan bantuan mengajar
• Rancangan Pelajaran Harian
o Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan
o Butiran yang perlu ada ialah :
 Hari dan tarikh
 Mata pelajaran dan tingkatan
 Masa
 Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai
 Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi
Buku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi pihak
• sekolah
• PPD
• JPN
• dan jemaah nazir sekolah
Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Ia juga digunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasi kerja tahunan guru.
Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuaii dengan teknologi semasa. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

Rekod P&P boleh disimpan dalam bentuk data komputer
Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500 - berdasarkan Peraturan 11(b), Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P.U.A.531)

DENDA RM500
Jadual Waktu
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Jadual waktu mestilah ada
• Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid
• Setiap hari persekolahan
• Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar
• Diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua Jabatan
Sukatan Pelajaran
Dokumen yang mengandungi perkara-perkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. Sukatan pelajaran disediakan oleh bahagian PPK , Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yang diberi kuasa seperti Ketua Pendaftar, Jemaah Nazir dan Pengetua. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda.

Aspek-aspek penting dalam perancangan P&P
Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah
1. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
2. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai
3. Merancang pengajarannya
o Set iduksi
o Perkembangan P&P
o Penutup
4. Menentukan strategi P&P
5. Menyediakan bahan bantu pengajaran
6. Menyediakan penilaian

Komponen P&P
Elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah
• Objektif pengajaran
• Strategi pengajaran yang sesuai
• Bahan bantu pengajaran
• Maklum balas pelajar
• Penilaian
Fasa P&P
Fasa P&P terbahagi kepada empat peringkat
I. Pra perancangan
o Guru mempunyai gambaan mental mengenai
 keseluruhan pengajaran
 pelajar - potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lain
 isikandungan pelajaran
 strategi
 bahan yang diperlukan dan boleh digunakan
II. Perancangan aktif
o Guru perlulah
 menulis rancangan mengajar
 menyediakan nota,
 membina transperansi/power point/model
 memastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakan
 menyediakan senarai semak
III. Perancangan semasa
o Guru perlu
 mendapat maklum balas tentang kefahaman pelajar
 mengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasa
 mengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepas
IV. Pasca perancangan
o Guru perlu
 menyedari kelemahan pengajaran
 mengesan kekuatan pengajarannya
 membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan
Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
Sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti
• buku teks
• buku rujukan
• buku latihan
• lampiran nota
• Alat audio visual
o LCD
o komputer
o peta
o gambarajah dan
o TV


Bahan/Alat bantu mengajar menghidupkan suasana pembelajaran
Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Proses P&P
1 Perlaksanaan P&P
I. Set Induksi
o Langkah permulaan dalam proses P&P
o Tujuan - untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat memberi perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku
o Masa - 5 minit / 10% daripada masa pengajaran
o Teknik - soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran lalu, isu semasa yang berkaitan, gambar atau bunyi
II. Perkembangan P&P
o Bahagian kedua
o Penyampaian isi pelajaran
1. Teknik penyampaian guru
 disampaikan berperingkat - dari mudah kepada yang sukar, dari yang konkrit kepada yang abstrak
 suara yang jelas dan terang
 menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi murid
 berfokus kepada apa yang diajar
 mengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep KMSM/KBSR
 Membuat penilian berterusan
2. Teknik Menyoal
 Soalan yang dikemukakan
3. Penggabungjalinan
4. Penyerapan
5. Pengukuhan
 memberikan latih tubi
 memberikan tugasan / kerja rumah
 mengaplikasikan ilmu, nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
6. Pengayaan
 membimbing murid mencari maklumat tambahan
 menyediakan bahan maklumat tambahan
 menggalakkan murid belajar daripada maklum balas
 membimbing murid membuat jangkaan masa depan
7. Pemulihan
 membimbing murid secara individu
 menggunakan pelbagai bahan
 memberi latihan ulangan
 menggunakan pelbagai teknik pengajaran
8. Penilaian
 pemerhatian
 soal jawab
 perbincangan
 kerja bertulis
 kerja rumah
9. Hasil pembelajaran murid
 memastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaran
 melaksanakan pembelajaran arah kendiri (self-directed)
 mengaplikasikan kemahiran mengambil nota
 mempersembahkan hasil aktiviti pembelajaran
 mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber
 mengemukakan pendapat semasa perbincangan
 berdisplin
III. Penutup
o Bahagian terakhir
o Aktiviti yang dijalankan seperti :
 susulan
i. folio
ii. pengayaan
iii. membuat projek
 penilaian objektif pengajaran
. pemerhatian
i. teknik menyoal
ii. memeriksa kerja pelajar
 membuat kesimpulan
 rumusan
. menegaskan isi-isi penting
i. memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahaman
ii. mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu
iii. mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharian
iv. mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaan
 pengubahsuaian pelajaran


Guru yang berkesan ...tidak membosankan

Pengurusan Kelas
1 Tanggungjawab guru menguruskan kelas
Guru (guru kelas) juga bertanggungjawab memastikan pengurusan kelasnya teratur dan baik. Guru bertanggungjawab :
I. menguruskan rutin kelas
o menyedia, mentafsir dan menyimpan rekod pelajar
 Rekod/buku daftar
 Jadual kedatangan kelas
 Rekod/buku/slip kemajuan pelajar
 Kad 001 dan 002
 Rekod kutipan yuran
o menyedia dan melaksanakan rutin kelas
 menanda kedatangan
 memastikan keceriaan kelas
 mengutip yuran
 memastikan maklumat dalam kelas dikemaskini
o menjalankan tugas-tugas lain
 mengurus pinjaman buku teks
 biasiswa
II. mengurus dan memastikan pelajar-pelajar menjalankan tugas harian
III. mengurus dan memastikan pelajar memahami dan mematuhi peraturan kelas
IV. mengurus keadaan fizikal kelas supaya sesuai untuk proses P&P
o Carta organisasi kelas
o Pelan kedudukan pelajar
o Papan kenyataan
o Senarai tugas


Iklim Bilik Darjah
1 Proses P&P yang berlaku di dalam bilik darjah amat bergantung kepada iklim bilik darjah iaitu
• interaksi dan aktiviti antara guru dan pelajarnya.
• suasana yang tenteram
• suhu dan peredaran udara
Sebuah bilik darjah yang baik mengandungi lima ciri iaitu :
2 I. Hubungan yang baik dan saling hormat menghormati guru dan pelajar
II. Kesanggupan pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik yang ditetapkan oleh pihak sekolah
III. Memiliki semangat kekitaan (espirit de corp) . Guru dan pelajar bagaikan sebuah keluarga yang besar, harmonis dan mesra
IV. Wujud minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas dan sukarela dengan sopan
V. Adanya keterbukaan , demokratik, kemesraan dan kebebasan yang menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru mereka.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
A. Pembelajaran secara kontekstual
1 Maksud
Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman hidup harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrit (nyata) yang melibatkan aktiviti 'hands-on' dan 'minds-on'
2 Teori pembelajaran secara kontekstual
• Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka
• Pembelajaran akan lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermaksan kepada murid
• Penekanan perlu diberikan kepada kepelbagian persekitaran pembelajaran seperti bilik darjah, makmal, tempat kerja dan kehidupan harian untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

B. Pembelajaran Masteri
1 Maksud
Pendekatan pembelajaran yang memfokuskan kejayaan pelajar menguasai sesuatu perkara yang diajar. Semua pelajar perlu dipastikan menguasai hasil pembelajaran dalam satu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.
2 Pembelajaran Masteri memerlukan
• masa yang mencukupi
• proses P&P yang berkualiti
• guru menyedari bahawa :
o pelajar mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza
o pelajar perlukan pendekatan yang sesuai
o pelajar perlu pengetahuan , kemahiran dan sikap yang di ajarkan

Pelajar perlu berpengetahuan, memiliki kemahiran asas
sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.
3 Prinsip asas Pembelajaran Masteri
• Pelajar normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru
• Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil
• Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran
• Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas
4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri
• Hasil pembelajaran mestilah ditentukan
• Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit
• Aktiviti P&P mestilah menarik, menyeronokkan dan berkesan

C. Pembelajaran Kolaboratif
1 MaksudD. Pembelajaran Koperatif.
1 Maksud
Pelajar-pelajar bekerjasama, berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran
2 Kriteria
• Semangat saling perlu-memerlukan yang positif
• Akauntabiliti individu
• Penglibatan yang sama
• Penglibatan yang serentak
• Penglibatan yang bersemuka

E. Pembelajaran konstruktivisme
1 Maksud


F. Pembelajaran Melalui Pengalaman
1 Maksud


G. Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya
1 MaksudKaedah Pengajaran
A. Simulasi
1 Maksud
Situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar
2 Jenis simulasi
• Sosiodrama
menggunakan skrip dan mengandungi konflik
• Main peranan
Lakonan spontan tiada skrip diperlukan, tidak menggunakan skrip. Mengandungi keterangan ringkas dan pelajar memikirkan sendiri penyelesaian
3 Persediaan
i. Guru merancang
ii. Guru menjelaskan secara ringkas mengenai situasi , masalah , peranan dan tempoh lakonan
iii. Pilih pelajar yang sesuai untuk melakonkan watak - suara yang jelas
iv. Guru menyediakan skrip lakonan
v. Guru membimbing pelajar membuat keputusan
4 Kelebihan
• Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat
• Kemahiran pertuturan pelajara dapat ditingkatkan
• Pelajar dapat belajar dalam situasi yang menyeronokkan dan menarik
• Pelajar dapat menghayati nilai-nilai yang baik dalam lakonan
• Pelajar dapat menonjol bakat lakonan mereka

B. Tunjuk Cara (Demostrasi)
1 Maksud
Situasi pembelararan dengan guru menunjukkan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih pelajar yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki
2 Langkah-langkah tunjuk cara
• Perancangan
• Perlaksanaan tunjuk cara
• Latihan
• Rumusan
3 Perlaksanaan tunjuk cara
• menyediakan peralatan yang diperlukan
• memandang ke arah pelajar semasa tunjuk cara
• menggunakan teknik untuk menarik perhatian pelajar
o tenik menyoal
i. Soalan mestilah jelas dan mudah difahami
ii. Menyusun aras soalan daripada yang mudah kepada sukar
iii. Soalan dikemukakan dahulu sebelum memanggil nama murid
iv. Berusaha mencungkil jawapan daripada pelajar
v. Memberi masa secukupnya sebelum menjawab
vi. Memeri peluang kepada lebih daripada seorang pelajar untuk menjawab
membuat penegasan kepada bahagian yang penting dalam tunjuk cara

C. SyarahanD. PermainanE. HafazanF. Akhbar Dalam DarjahG. Melawat Sambil Belajar
1 Maksud
Membawa sekumpulan pelajar ke tempat sebenar . Ia adalah aktiviti sokongan pembelajaran
2 Tempat lawatan
• Muzium
• tempat bersejarah
• tempat pengeluaran - kilang dan ladang, pusat kreatif
3. Tujuan lawatan
• membolehkan pelajar mendapat pengalaman sebenar dalam lawatan
• Membolehkan pelajar membandingkan situasi sebenar dengan perkara yang dipelajari di dalam kelas
• Mempelbagaikan aktiviti agar pelajar tidak mudah bosan
• Mengeratkan hubungan pelajar dengan masyarakat
4. Persediaan
• Memilih tempat lawatan yang berkaitan dengan topik pelajaran
• Memohon kebenaran sekolah dan pejabat pendidikan daerah
• Menghubungi dan mendapat kebenaran lawatan daripada pihak yang ingin dilawati
• Menguruskan pengangkutan dan penginapan pelajar untuk lawatan
• Memberi taklimat kepada pelajar mengenai
o tujuan lawatan
o keselamatan diri
o dislplin
o makan dan minum
o peralatan
• Menyediakan peralatan yang diperlukan
• Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil mengikut topik
• Memastikan pelajar terlibat aktif dalam aktiviti kajian
• Memberi bimbingan kepada pelajar yang kurang faham
• Mengadakan sesi perbincangan mengenai aktiviti yang dilakukan semasa lawatan
• Aktiviti susulan seperti membuat model dan melukis rencana atau poster
5. Garis panduan lawatan
Pekeliling SPI Bil 5/2002 (Lawatan pada hari Persekolahan) menggariskan
• Ia tidak melebihi dua kali dalam setahun
• Setiap kali lawatan, ia tidak boleh melebihi empat hari berturut-turut termasuk hari perjalanan
• Bagi sekolah yang kurang pelajar digalakkan bergabung dengan sekolah lain
• Aktiviti pelajar sebelum dan, semasa dan selepas lawatan mesti dirancang terlebih dahulu.
• Laporan lawatan yang dibuat pelajar perlu dikaitkan denngan pembelajaran di dalam kelas


E. Pembelajaran Akses kendiri
1 Maksud
Suatu pendekatan pemelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Pelajar menggunakan dan mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran
2 Keperluan
• Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum
• Terdapat ruang tiada guru yang dapat melakukannya untuk pelajar
• Setiap pelajar mempunyai minat, keperluan, sikap dan tahap kecerdasan dan kebolehan yang berbeza
• Pelajar lebih tepat menentukan sendiri strategi pembelajaran terbaik untuknya
3 Ciri-ciri
• Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor
• Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan
• Bahan PAK dan bahan fasilitator meudah diakses
• Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas
• Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan
• Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar
4 Kelebihan
• Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar
• Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari
• Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri
• Pelejar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri
5 Fungsi Pusat Akses Kendiri
• Menyediaken tempat persekitaran yang selesa dan menarik
• Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran
• Memberi peluang kepada pelajar untuk melalui pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
• Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja pelajar
• Sebagai pusat pengajaran, kemahiran amali dan pembelajaran
6 Jenis-jenis Pusat Akses Kendiri - PAK
i. Bilik khas
o Bilik seni
o Bilik bahasa
ii. Ruang dan sudut pameran
o Papan kenyataan
o Sudut-sudut
iii. Pusat Mudah Alih


TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
A. Teori kecerdasan pelbagai
1 Maksud
• Kebolehan menyelesaikan masalah
• Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan
2 Keperluan
• Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan negara dan keperluan pelajar
• Mempelbagaikan cara penilaian
• Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah
3 Jenis kecerdasan
i. Kecerdasan Verbal Linguistik
o Kebolehan menggunakan kata-kata (bahasa) dengan berkesan
o Kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain, serta bercakap tentang bahasa sendiri
ii. Kecerdasan Logik Matematik
o Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan berhujan
o Kebolehan menjangka
iii. Kecerdasan Visual Ruang
o Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuk
o Kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik
iv. Kecerdasan Kinestetik
o Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalah
o Kebolehan menggunakan kemahiran fizikal seperti koodinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan
v. Kecerdasan Muzik
o Kebolehan mengesan irama dan lagu
o Kebolehan mengenal lagu mudah
o Kebolehan membeza dan mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah
vi. Kecerdasan Interpersonal
o Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.
o Kebolehan bertindak secara berkesan kepada orang lain
vii. Kecerdasan Intrapersonal
o Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan , hasrat dan kehendak.
o Kebolehan menangani perasaan, mengawal kemarahan dan kesedihan diri
o Kebolehan membantu diri lebih berdisplin , beradab dan bersopan.
viii. Kecerdasan Naturalis
o Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan, galian, binatang.
o Kebolehan mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan

B. Teori Behaviourisme
1 Didokongi oleh Thorndike dan Skinner
2 Menyatakan
• Pembelajaran belaku melalui pelaziman/kebiasaan
• Perubahan tingkah laku dapat dikekalkan dengan ransangan yang sesuai
• Pemberian rangsangan mendatangkan kepuasan , kepuasan akan membawa pengulangan tingkah laku tersebut
• Rangsangan yang mendatangkan keadaan tidak selesa akan menyebabkan tingkah laku tersebu diberhentikan
• Ganjaran, insentif dan peneguhan diberikan sebagai rangsangan dalam pembelajaran supaya tingkah laku yang diingini diteruskan dan dikekalkan

C. Teori Konstruktif
1 Disokong oleh Von Glassefel, Piaget dan Vygotsky
2 Menyatakan
• Ilmu pengetahuan terhasil daripada inisiatif seseorang individu itu sendiri
• Ilmu pengetahuan yang dibentuk oleh sesorang itu kerana ingin menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar
• Ilmu pengetahuan terbentuk hasil rasionalisasi pengalaman individu
• Ilmu pengetahuan terbina hasil penglibatan aktif individu yang menghubungkait maklumat baru dengan pengalaman sedia ada
• Seseorang individu tidaklah menerima sesuatu ilmu secara pasif

D. Teori Kognitif
1 Didokong oleh Atkinson, McClelland and Bruner
2 Menyatakan
• Tingkah laku manusia adalah dipengaruhi cara pengamatan seseorang
• Setiap individu berminit mengejar kejayaan
• Terdapat dua jenis dorongan yang bertentangan yang wujud semasa mengejar sesuatu iaitu mengejar kejayaan atau mengelakkan kegagalan
• Kejayaan dan kegagalan seseorang individu adalah bergantung kepada kefahaman terhadap sesuatu institusi dan keperibidaiannya
Guru ceria murid gembira

AsalPhotobucket

Hak Cipta © Muhamad Khairi. 2008
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting

No comments: