terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Wednesday, June 26, 2013

kecederaan dalam sukan

Pendidikan Jasmani

Tahun 6

7.45 – 8.45
Tajuk :                                            Kebersihan dan keselamatan
                                                       persekitaran

Masa:                                             1 jam

Standard Pembelajaran:             3.0
a)    Keselamatan
b)    Pengiklanan
c)    Keracunan makanan (food dumping)
d)    Barangan dan peralatan kesihatan

Objektif:                     
·         Membolehkan mereka mempraktikkan dirumah
·         Memastikan pengambilan makanan yang sihat dapat dibuat
·         Pengawalan penyediaan makanan di rumah

Aktiviti
·         Simulasi
·         Potongan akhbar
·         Pembentangan
·         Perbincangan dalam kumpulan
·         Mencari bahan di perpustakaan atau internet

EMK:      semangat berpasukan, bertanggungjawab, tolong menolong,
               kepimpinan

BBB:            Kertas A4, Kertas Mahjong, Maker Pen

Penilaian:  Pemerhatian guru

Refleksi:

Matematik

Tahun 1

8.45 – 9.45
Mata Pelajaran dan Kelas    :     Matematik Tahun Satu

Tema / Tajuk                        :     Nombor Hingga 100
Masa                                    :     60 minit
Standard Pembelajaran       :     1.2  Menama dan menentukan    nilai.            
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Menyatakan
i)     Menamakan nombor hingga 100:
       a) Membilang objek dalam kumpulan.
       b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
       d) Menamakan angka.

ii)    Menentukan nilai nombor hingga 100;
       a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek 
           sebenar, gambar, garis nombor dan
       e) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di  antaranya.
 Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
·          Menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis,
           fenomena dapatan makna.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat simulasi, menghasilkan idea daripada pemerhatian, mebuat perkaitan dan mengubahsuai idea

TMK:
Abakus dan power point

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin diri, ketelitian, tidak putus asa. Mengaitkan penambahan dalam aktiviti jual beli barang.
BBB: Buku teks dan Buku aktiviti
Refleksi :
Matematik

Tahun 2

10.35 – 11.35Mata Pelajaran                                   :       Matematik Tahun Dua
Tajuk                                                   :       Nombor dan Operasi
Masa                                                   :       60 minit
Standard Pembelajaran                    :       6.1 Mengenal Pasti Konsep
                                                                    Perpuluhan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a)    Menukar pecahan persepuluh  kepada perpuluhan. B3D4E1
b)    Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan dengan betul.
c)    B2D4E1
d)    iii) Menunjukkan nombor perpuluhan
e)        0.1 hingga 0.9 pada garis nombor
f)     iv) Melorek gambarajah mengikut
g)        perpuluhan yang diberi. B3D4E1
KDI:   Membuat simulasi, membuat pemerhatian analisi, idea, kenalpasti, masalah dan menyelesaikannya, praktikkan proses kreatif.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):
•          Mengimbas kembali idea,menghubungkait dan menganalisis persamaan dan perbezaan.
TMK:   Penggunaan power point
BBM  Garis nombor dan Lembaran kerja muka surat 246-256
(Rujuk Modul)
NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN: Bekerjasama,teliti,yakin

BBM: guli, kotak pensil, straw, lembaran kerja muka surat  156-189 ( rujuk modul)     

Refleksi :

Matematik

Tahun 3

12.05-1.05
Tajuk                                                   :       Nombor dan Operasi
Masa                                                   :       60 minit
Standard Pembelajaran                    :       6.1 Mengenal Pasti Konsep
                                                                     Perpuluhan
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
a)    Menamakan pecahan perseratus. (B2D4E1)
b)    Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (B3D5E1)
c)    Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hinggga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah. (B2D4E2)
d)    Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (B3D5E2)KDI:   Membuat simulasi, membuat pemerhatian analisi, idea, kenalpasti, masalah dan menyelesaikannya, praktikkan proses kreatif.

EMK:

1.KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

2.SIKAP KEUSAHAWANAN:
Berani membuat keputusan

NILAI MURNI
Bekerjasama dalam kumpulan

BBB:
Petak Seratus,Kad Nombor, buku teks,gambarajah.

Refleksi :
No comments: