terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, July 5, 2009

media pengajaran

ABSTRAKTujuan kajian ialah untuk membandingkan kesan perbezaan kaedah mengajar ke atas pencapaian Tauhid guru-guru pelatih Maktab Perguruan Islam. Kaedah pengajaran yang dipilih ialah Kaedah Induksi, Kaedah Deduksi dan Kaedah Deduksi-Induksi, manakala tajuk pelajaran Tauhid yang diajar ialah Mengenal Allah, Hari Kiamat serta Qadak dan Qadar.Kajian ini dibuat secara ujikaji selama 4 bulan dan melibatkan 120 orang guru-guru pelatih Maktab Perguruan Islam sesi 1980/81. Guru-guru pelatih tersebut telah dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 40 orang guru-guru pelatih yang terdiri daripada 20 lelaki dan perempuan, mengikut aras kebolehan masing-masing. Setiap kumpulan tersebut diajar ketiga-tiga tajuk pelajaran Tauhid, Mengenal Allah, Hari Kiamat, Qadak dan Qadar dengan menggunakan Kaedah Induksi, Kaedah Deduksi, Kaedah Deduksi-Induksi (Jadual 3.1, 3.2 dan 3.3).Markat-markat min setiap kumpulan dikendalikan dengan menggunakan analisis varian. Nisbah F telah dikira dan aras 0.05 sebagai kriteria signifikan bagi menolak atau menerima Hipotesis Tak Beza. Di samping itu, "Duncan's Multiple Range Test" dan ujian-t telah digunakan bagi menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan atau sebaliknya di antara min-min kumpulan. Dapatan daripada kajian ini ialah:a) Terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan-kumpulan yang telah mengikuti tajuk-tajuk pelajaran Mengenal Allah, Hari Kiamat, Qadak dan Qadar dengan menggunakan kaedah-kaedah Deduksi, Deduksi-Induksi dan Induksi dalam menguasai maklumat. Hasil kajian menunjukkan bahawa kumpulan yang mengikuti tajuk Mengenal Allah adalah sesuai diajar dengan menggunakan Kaedah Deduksi. Manakala tajuk Hari Kiamat lebih sesuai diajar dengan menggunakan Kaedah Deduksi-Induksi, dan tajuk Qadak dan Qadar pula adalah lebih sesuai diajar dengan menggunakan Kaedah Induksi. Ini bermakna tidak ada satu kaedah mengajar yang paling sesuai untuk mengajar semua tajuk pelajaran Tauhid. Walau bagaimanapun didapati Kaedah Deduksi sesuai untuk digunakan bagi mengajar tajuk Mengenal Allah, Kaedah Deduksi-Induksi sesuai untuk digunakan bagi tajuk Hari Kiamat dan Kaedah Induksi sesuai untuk digunakan bagi mengajar tajuk Qadak dan Qadar.c) Dapatan kajian menunjukkan bahawa kumpulan perempuan adalah lebih baik jika dibandingkan dengan kumpulan lelaki dalam menguasai maklumat mengenai tajuk Mengenal Allah dan Hari Kiamat yang diajar dengan menggunakan ketiga-tiga kaedah mengajar (berdasarkan markat keseluruhan). Manakala tajuk Qadak dan Qadar pula yang diajar dengan menggunakan ketiga-tiga kaedah mengajar didapati tidak mempunyai perbezaan yang signifikan di antara kumpulan perempuan dan kumpulan lelaki. Ini bermakna keputusan kajian menunjukkan bahawa tidak ada satu kaedah mengajar yang sesuai untuk mengajar kumpulan lelaki dan perempuan bagi semua tajuk pelajaran Tauhid. Sungguhpun begitu didapati Kaedah Deduksi sesuai diajar kepada kumpulan guru pelatih perempuan bagi tajuk Mengenal Allah dan Kaedah Deduksi-Induksi pula sesuai diajar bagi kumpulan perempuan bagi tajuk Hari Kiamat, manakala Kaedah Induksi tidak memberi apa-apa perbezaan yang signifikan di antara kedua-dua kumpulan tersebut.c) Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru pelatih yang berkebolehan tinggi dan rendah yang diajar dengan menggunakan Kaedah Induksi, Kaedah Deduksi-Induksi dan Kaedah Deduksi bagi tajuk Mengenal Allah didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam menguasai maklumat.d) Guru-guru pelatih yang berkebolehan tinggi dan rendah yang diajar dengan menggunakan Kaedah Deduksi, Kaedah Induksi, Kaedah Deduksi-Induksi bagi tajuk Hari Kiamat didapati guru pelatih yang berkebolehan tinggi adalah lebih baik menguasai maklumat jika dibandingkan dengan guru pelatih berkebolehan rendah.d) Guru-guru pelatih yang berkebolehan tinggi dan rendah yang diajar dengan menggunakan Kaedah Deduksi-Induksi, Kaedah Deduksi dan Kaedah Induksi bagi tajuk Qadak dan Qadar didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam menguasai maklumat.PERSEPSI PELATIH PENGAJIAN MELAYU TERHADAP PELAKSANA

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JAWI DI INSTITUT

PERGURUAN SULTAN IDRIS : SATU KAJIAN KES

(Penyelia : Prof. Madya Datin Dr. Juriah Long)17

CHE SEAH @ CHE SEAH HJ. CHE WAN (1995)

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAKembali ke atas (back)

ABSTRAK

Objektif utama penyelidikan ini untuk mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Jawi di Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI). Fokus kajian tertumpu kepada persepsi pelatih terhadap bagaimana pelaksanaan tujuan dan hasrat, skop dan isi kandungan sukatan, strategi pengajaran dan pembelajaran, dan mengenal pasti permasalahan pengajaran dan pembelajaran Jawi yang dihadapi oleh pensyarah dan pelatih di IPSI. Kajian kes ini dilaksanakan melalui soal selidik dan pemerhatian langsung proses pengajaran dan pembelajaran Jawi dalam bilik kuliah. Soal selidik digunakan untuk mengumpul data berkaitan persepsi responden terhadap pelaksanaan semua aspek pengajaran Jawi di dalam bilik kuliah. Responden terdiri daripada 172 orang guru pelatih daripada dua kumpulan kursus; iaitu 100 orang guru pelatih Kursus Perguruan Asas ambilan Julai 1992 dan 72 orang guru pelatih Kursus Perguruan Lepasan Ijazah ambilan Julai 1993. Borang senarai semak pemerhatian langsung digunakan untuk melihat proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik peratusa, frekuensi dan Ujian-t. Kajian ini mendapati bahawa majoriti responden berpendapat bahawa pelaksanaan tujuan dan hasrat pengajaran Jawi dan pelaksanaan skop serta isi kandungan sukatan pelajaran Jawi sederhana sahaja. Pengajaran dan pembelajaran Jawi tidak menunjukkan penggunaan pelbagaian teknik. Teknik dan strategi yang kerap digunakan ialah teknik kuliah, soal jawab dan perbincangan kumpulan. Penggunaan bahan juga tidak dipelbagaikan. Alat dan bahan yang sering digunakan ialah bahan bukan elektronik. Aktiviti pemulihan tidak dilaksanakan secara khusus hanya dijalankan semasa latihan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Jawi. Aktiviti pengayaan tidak dijalankan langsung. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi responden Kursus Perguruan Asas dan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah dalam semua aspek kajian. Pelatih juga berpendapat bahawa terdapat 10 masalah utama yang mempengaruhi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Jawi di IPSI iaitu perubahan Sistem Ejaan Jawi Lama ke Sistem Ejaan Jawi baru, penubuhan Kelab Seni Khat-Jawi di Institut/Maktab, peruntukan masa untuk pelaksanaan skop dan isi kandungan sukatan, sistem Ejaan dan Tulisan Jawi, statut pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran KBSR dan KBSM, pelaksanaan pemulihan dan pengayaan, model pengajaran dan pembelajaran Jawi, pengetahuan dalam bidang ilmu linguistik dan psikolinguistik, asas Jawi di kalangan pelatih dan sumber bahan rujukan. Dapatan daripada pemerhatian langsung pengajaran dan pembelajaran Jawi pula mendapati bahawa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Jawi di IPSI tidak sistematik dan bersungguh-sungguh. Keadaan ini terjadi kerana pensyarah kurang arif tentang tujuan dan hasrat pengajaran dan pembelajaran Jawi di Institut/Maktab Perguruan khasnya di IPSI

PERCEPTION OF MALAY STUDIES TEACHER TRAINEES TOWARDS

IMPLEMENTATION OF LEARNING AND TEACHING OF JAWI

AT INSTITUT PERGURUAN SULTAN IDRIS : A CASE STUDY

ABSTRACTThe main objective of this study was to investigate the implementation of teaching and learning of Jawi at Institut Perguruan Sultan Idris (IPSI). Perceptions of trainees were sought on how they implement the aims and intentions, scope and content of syllabus, teaching and learning strategies. The study also aims at finding out the problems of teaching and learning Jawi faced by lecturers and trainees in IPSI. Questionnaires and direct observation of the teaching and learning Jawi were used in this case study. Questionnaires were used to gather data on respondents' perceptions of all aspects of teaching Jawi in the classroom. The respondents consisted of 172 trainees from two different levels of pre-service teacher training courses : 100 trainees from Kursus Perguruan Asas Pengajian Melayu (July 1992 intake) and 72 trainees from the Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (July 1993 intake). Checklists were also used during direct observation of the teaching-learning process in the classroom. Most of the data were qualitatively analysed using percentages and frequencies. Some of the data were quantatively analysed using t-Tests. The results of this study show that most of the respondents feel that the aims and intentions of teaching and learning Jawi, the scope and content of syllabus were only moderately effectively in its implementation. Teaching and learning techniques of Jawi were not varied. Lectures, question and answer, and group discussions were techniques frequently used in the classroom. Remedial activities were not specifically planned and were only occasionally carried out during teaching, while enrichment activities were almost non-existent. There were however, significant differences in perceptions regarding all aspects between the two groups of respondents; the Kursus Perguran Asas Pengajian Melayu and the Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Pengajian Melayu trainees. Ten problems regarding teaching and learning Jawi in IPSI were listed by the respondents. Among them are changes in the writing and spelling systems of Jawi, the status of Jawi in the KBSR and KBSM, the implementation of remedial and enrichment activities, the teaching and learning models of Jawi, knowledge in linguistic and psycholinguistic, the basic skills among trainees and resources material for references. Results from direct observations show that the teaching and learning of Jawi at IPSI were not carried out systematically. It was found that the lecturers were not well-versed on the aims and intentions of the teaching and learning of Jawi.PENTERJEMAHAN SPESIFIKASI KURIKULUM ALAM

DAN MANUSIA DALAM KANDUNGAN BUKU TEKS

ALAM DAN MANUSIA

(Penyelia : Prof. Madya Dr. Abu Bakar Nordin)
18

ESAH SULAIMAN (1992)

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kembali ke atas (back)

ABSTRAKKajian yang dijalankan ini adalah untuk menentukan sejauhmanakah spesifikasi kurikulum Alam dan Manusia yang terdiri daripada falsafah, matlamat, objektif, isi kandungan sukatan pelajaran dan perkaedahan pengajaran berjaya diterjemahkan ke dalam kandungan buku teks. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah tinjauan dan teknik-teknik pengumpulan maklumat yang digunakan ialah soalselidik dan temubual. Sampel kajian adalah seramai 40 orang yang terdiri daripada kumpulan perancang kurikulum dan buku teks seramai 15 orang dan kumpulan pelaksana kurikulum seramai 25 orang. Kajian Rintis telah dijalankan untuk menentukan kesahan soalselidik dan prosedur menemubual. Kajian ini menunjukkan spesifikasi kurikulum Alam Dan Manusia tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam buku teks kerana ada aspek-aspek yang diterjemahkan itu kurang jelas. Misalnya penterjemahan aspek Falsafah KBSR/Alam dan Manusia ke dalam buku teks didapati kurang jelas. Sementara matlamat Alam dan Manusia pula didapati hampir berjaya diterjemahkan ke dalam buku teks Alam Dan Manusia tetapi penterjemahan objektifnya adalah kurang jelas. Aspek isi kandungan sukatan pelajaran Alam dan Manusia pula telah berjaya diterjemahkan tetapi dari segi penterjemahan perkaedahan pengajaran didapati kurang berjaya. Kualiti kandungan buku teks ini boleh dipertingkatkan. Adalah dicadangkan supaya spesifikasi kurikulum Alam dan Manusia dikaji semula dan segala kesamaran dan kelemahan dapat diperbaiki supaya spesifikasi kurikulum itu menjadi lebih jelas lagi. Langkah ini membolehkan penulis lebih memahami segala kehendak dan hasrat yang tersirat di dalam kurikulum dan boleh menghasilkan buku teks yang lebih berkualiti. Dalam kajian ini juga dicadangkan supaya penulisan buku teks dilakukan oleh satu panel penulis yang mahir dalam mentafsir kehendak kurikulum dan berkebolehan dalam penulisan buku teks.THE TRANSLATION OF THE `ALAM DAN MANUSIA' CURRICULUM

SPECIFICATIONS INTO THE CONTENT OF THE `ALAM DAN

MANUSIA' TEXT-BOOKSABSTRACTThe study pursued henceforth is to determine the extent to which the `Alam Dam Manusia' curriculum specifications in relation to its philosophy, aim, objective, syllabus content and teaching method are successfully translated into the content of the text-books.

The study employs a survey method and information gathering technique comprises of questionaire and interviews. Fourty respondents of whom fifteen are involved in the curriculum and text-book planning, and twenty five are curriculum implementers were sampled. The questionaire and interview procedures used in the study have been validated earlier.

The study reveals that the curriculum specifications of the `Alam dan Manusia' could not be fully translated into the text-books, particularly the philosophy of KBSR `Alam Dan Manusia'. Nevertheless, its aim and content has indicated some measures of success. As for methods of delivery there was very little success shown.

Viewing that the quality of the text-book content can be upgraded, the study recommends that the `Alam Dan Manusia' curriculum specification be reviewed so as to rectify ambiguities and weaknesses found in the curriculum. This undertaking will help writers in the understanding of the intention of the curriculum and to subsequently produce quality text-books. The study, in addition, recommends that texts-book writing be undertaken by a panel of informed writers skillful in interpreting the need of the curriculum.

SATU PERBANDINGAN KESAN DUA KAEDAH PENGAJARAN

BAHASA ARAB TERHADAP PENCAPAIAN KEMAHIRAN

BAHASA DI PUSAT MATRIKULASI UIAM

(Penyelia : Abdul Raof Dalip)

22

HAJI MAIMUN AQSHA LUBIS (1991)

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Kembali ke atas (back)

ABSTRAKKajian ini dijalankan untuk membandingkan keberkesanan dua kaedah pengajaran Bahasa Arab iaitu di antara Kaedah al-Sam'iyat al-Shafawiyah dan Kaedah Taqlidiyah terhadap empat kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis) di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa. Kaedah al-Sam'iyat al-Shafawiyah digunakan oleh golongan pensyarah yang mempunyai latar belakang pendidikan TASL (Teaching Arabic As A Second Language), manakala Kaedah Taqlidiyah pula digunakan oleh golongan pensyarah yang mempunyai latar belakang pendidikan TAFL (Teaching Arabic As First Language). Kedua-dua kaedah ini mengajarkan empat kemahiran bahasa dengan kadar yang sama dan secara seimbang. Kurikulum dan latar belakang pelajar adalah sama antara kedua-dua kumpulan yang hendak dibandingkan.Kedua-dua kumpulan pelajar yang terlibat dalam kajian ini dikawal dari segi jantina, bangsa, pengetahuan asas Bahasa Arab dan latihan Bahasa Arab di luar kelas.Kajian ini mengenal pasti ciri-ciri dan langkah-langkah pengajaran Bahasa Arab mengikut Kaedah al-Sam'iyat al-Shafawiyah dan Kaedah Taqlidiyah di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa.Hasil kajian menunjukkan:1. Kaedah al-Sam'iyat al-Shafawiyah mengatasi Kaedah Taqlidiyah bagi kefahaman mendengar dan kemahiran bertutur.2. Kaedah Taqlidiyah mengatasi Kaedah al-Sam'iyat al-Shafawiyah bagi kefahaman dan kemahiran menulis.Hasil kajian ini melahirkan Kaedah Elektik Sistematik yang merupakan gabungan daripada kedua-dua kaedah yang ada.

ABSTRACTThis study was conducted to compare the effectiveness of two methods of teaching the Arabic Language. The two teaching method were the al-Sam'iyat al-Shafawiyah and the Taqlidiyah. The purpose of this study was to determine which of the two methods was more effective in producing proficiency in the four language skills (listening, speaking, reading and writing). Two groups of 80 students each from the Matriculation Centre of the International Islamic University were used as sample for this study.The al-Sam'iyat al-Shafawiyah method uses some of the techniques of TASL (Teaching Arabic As Second Language), while the Taqlidiyah method uses some techniques of TAFL (Teaching Arabic As First Language). The curriculum for both groups was the same.The two groups of students used in this study were controlled in terms of gender, nationality, basic Arabic language skills,a nd Arabic language training outside classroom.This study had identified the characteristics and the procedures of the al-Sam'iyat al-Shafawiyah and the Taqlidiyah teaching methods that were used at the Matriculation Centre of the International Islamic University.Results of the study were:1. The al-Sam'iyat al-Shafawiyah method was more effective in teaching listening comprehension and speaking skill.

No comments: