terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Sunday, June 28, 2009

http://www.jz-media.com/ppm1.htm...

Isi Kandungan Buku

BAB 1
Proses Pembangunan Perisian Multimedia Sepintas Lalu

1.0 Pengenalan
1.1 Pendekatan Sistematik dalam Pembangunan Perisian Multimedia
1.2 Fasa-fasa dalam Proses Pembangunan Perisian Multimedia
1.2.1 Fasa 1 : Perancangan dan Menganalisis Keperluan Perisian
1.2.2 Fasa 2 : Rekabentuk Perisian
1.2.3 Fasa 3 : Pembangunan Perisian
1.2.4 Fasa 4 : Fasa Pengujian dan Penilaian

BAB 2
Model Rekabentuk Instruksi Bersistem dalam Pembangunan Perisian Multimedia

2.0 Pengenalan
2.1 Model Rekabentuk Instruksi Bersistem dalam Pembangunan Perisian Multimedia Secara Khusus
2.2 Model ADDIE
2.3 Model ASSURE
2.4 Model Hanaffin & Peck
2.5 Model Dick & Carey
2.6 Model Robert Glasea
2.7 Model "Waterfall"

BAB 3
Pengurusan Projek dalam Pembangunan Perisian Multimedia

3.0 Pengenalan
3.1 Konsep Utama Dalam Pengurusan Projek Multimedia
3.2 Fasa Kerja Dalam Pengurusan Projek
3.2.1 Fasa Pertama : Definasi dan Perancangan
3.2.2 Fasa Kedua : Perlaksanaan Projek
3.2.3 Fasa Ketiga : Fasa Penilaian
3.3 Elemen-elemen Utama dalam Pengurusan Projek Multimedia
3.3.1 Pasukan Pengurusan Projek
3.3.2 Model Pengurusan Projek
3.3.3 Dokumentasi Pengurusan Projek
3.3.4 Teknik atau Kaedah Pengurusan Projek
3.3.5 Pemantauan dalam Pengurusan Projek
3.4 Isu-isu dalam Pengurusan Projek
3.4.1 Cabaran Utama dalam Kaedah Pengurusan Projek
3.4.2 Masalah dalam Pengurusan Projek
3.4.3. Langkah-langkah Mengatasi Masalah

BAB 4
Pembentukan Kumpulan Kerja dalam Projek Pembangunan Perisian Multimedia

4.0 Pengenalan
4.1 Kumpulan Pengurusan
4.1.1 Penerbit / Pengurus Projek
4.1.2 Pengarah Kreatif
4.1.3 Pengarah Seni
4.1.4 Pengarah Teknikal
4.1.5 Pengurus Ujian
4.2 Kumpulan Perekabentuk
4.2.1 Pakar Isi Kandungan
4.2.2 Perekabentuk Instruksi
4.2.3 Penulis Skrip
4.3 Kumpulan Teknikal
4.3.1 Editor
4.3.2 Artis Komputer Grafik / Pereka Visual
4.3.3 Pakar Audio
4.3.4 Pakar Video
4.3.5 Pelukis Animasi 2 Dimensi (2D)/Animator 2D
4.3.6 Pelukis Animasi 3 Dimensi (3D)/Animator 3D
4.3.7 Pengaturcara

BAB 5
Pengendalian Proses Pembangunan serta Pengurusan Perbelanjaan dalam Pembangunan
Perisian Multimedia

5.0 Pengenalan
5.1 Pengendalian Proses Pembangunan
5.1.1 Syarikat Bukan Multimedia
5.1.2 Pembekal Perkhidmatan Multimedia
5.2 Pengurusan Perbelanjaan
5.2.1 Proses Kerja dalam Pengurusan Perbelanjaan
5.2.2 Menetapkan Output, Proses, Masa dan Kos Projek Pembangunan
5.2.3 Menetapkan Semula Output, Proses, Masa dan Kos Projek Pembangunan (Sekiranya Perlu)
5.3 Sumber Kewangan dan Pembiayaan Projek
5.3.1 Pembangunan Projek Multimedia Secara Usahasama
5.3.2 Pembangunan Projek Multimedia Secara Kontrak Kerjasama
5.3.3 Pembangunan Projek Multimedia dengan Geran Pembiayaan

BAB 6
Penghasilan dan Pengumpulan Sumber Media

6.0 Pengenalan
6.1 Elemen-elemen Multimedia
6.1.1 Teks
6.1.2 Grafik
6.1.3 Audio
6.1.4 Video
6.1.5 Animasi
6.2 Penghasilan dan Pengumpulan Sumber Media
6.2.1 Menghasilkan Sendiri
6.2.2 Menterjemahkan dari Sumber Sedia Ada
6.2.3 Memperolehi dari Kandungan yang Sedia Ada
6.2.4 Menggunakan Bahan dari Domain Awam
6.2.5 Memperolehi dari Agensi Perdagangan
6.3 Strategi Penggunaan Elemen Multimedia yang Berkesan

BAB 7
Pengaturcaraan dan Pengarangan dalam Pembangunan Perisian Multimedia

7.0 Pengenalan
7.1 Bahasa Pengaturcaraan dan Bahasa Pengarangan Sepintas Lalu
7.2 Bahasa Pengaturcaraan
7.2.1 Pengenalan kepada Bahasa Pengaturcaraan
7.2.2 Bahasa Pengaturcaraan Aras Rendah
7.2.3 Bahasa Pengaturcaraan Aras Tinggi
7.2.4 Bahasa Pengaturcaraan Visual
7.3 Bahasa Pengarangan
7.3.1 Pengenalan kepada Bahasa Pengarangan
7.3.2 Fungsi Perisian Bahasa Pengarangan
7.3.3 Proses Pengarangan Multimedia
7.3.4 Metafora dan Paradigma Perisian Pengarangan

BAB 8
Penghasilan Prototaip dalam Pembangunan Perisian Multimedia

8.0 Pengenalan
8.1 Prototaip dalam Pembangunan Perisian Multimedia : Sepintas Lalu
8.2 Definisi Prototaip
8.3 Pembangunan Prototaip
8.4 Pendekatan dalam Pembangunan Prototaip
8.4.1 Pendekatan Penghujung Terbuka
8.4.2 Pendekatan Penghujung Tertutup
8.5 Teknik-teknik Pembangunan Prototaip
8.5.1 Pembangunan Prototaip Aras Rendah
8.5.2 Pembangunan Prototaip Aras Sederhana
8.5.3 Pembangunan Prototaip Aras Tinggi

BAB 9
Proses Pengujian dan Pendokumentasian dalam Pembangunan Perisian Multimedia

9.0 Pengenalan
9.1 Kepentingan Proses Pengujian dalam Pembangunan Perisian Multimedia
9.2 Pengujian dalam Pembangunan Perisian Multimedia
9.2.1 Pengujian Pembangunan
9.2.2 Pengujian Penerimaan
9.3 Jenis-jenis Pengujian
9.3.1 Ulasan Rakan
9.3.2 Pengujian Kumpulan Sasaran
9.3.3 Penghasilan Prototaip
9.3.4 Ujian Kepenggunaan
9.3.5 Pengujian Alfa
9.3.6 Pengujian Beta
9.4 Pendokumentasian dalam Pembangunan Perisian Multimedia

BAB 10
Proses Penilaian dalam Pembangunan Perisian Multimedia

10.0 Pengenalan
10.1 Proses Penilaian dalam Pendidikan
10.2 Konsep Asas Penilaian
10.3 Jenis-jenis Penilaian dalam Pembangunan Perisian Multimedia
10.3.1 Penilaian Formatif
10.3.2 Penilaian Sumatif
10.3.3 Penilaian Iluminatif
10.3.4 Penilaian Integratif
10.4 Kaedah Melaksanakan Proses Penilaian
10.4.1 Pemerhatian
10.4.2 Temubual
10.4.3 Soal selidik
10.5 Pemilihan Kaedah bagi Tujuan Penilaian
10.6 Panduan Menilai Perisian Multimedia Pendidikan
10.6.1 Panduan Menilai Perisian Aplikasi
10.6.2 Panduan Menilai Perisian Pendidikan

BAB 11
Penilaian Formatif dalam Pembangunan Perisian Multimedia

11.0 Pengenalan
11.1 Aktiviti Utama dalam Penilaian Formatif
11.2 Rekabentuk dan Pengendalian Penilaian Formatif
11.2.1 Penilaian Secara Individu
11.2.2 Penilaian Kumpulan Kecil
11.2.3 Penilaian Lapangan
11.3 Instrumen yang digunakan dalam Proses Penilaian
11.3.1 Ujian Pra
11.3.2 Kuiz
11.3.3 Soal Selidik
11.3.4 Latihan
11.3.5 Ujian Pos
11.4 Kaedah yang digunakan dalam Proses Penilaian Formatif
11.4.1 Pemanduan dalam Perisian
11.4.2 Pengambilan Bahagian oleh Pengguna
11.4.3 Kumpulan Fokus
11.4.4 Penilaian Pakar

BAB 12
Penilaian Sumatif dalam Pembangunan Perisian Multimedia

12.0 Pengenalan
12.1 Fasa-fasa Utama dalam Penilaian Sumatif
12.1.1 Fasa Penilaian Pakar dalam Penilaian Sumatif
12.1.2 Fasa Penilaian Lapangan dalam Penilaian Sumatif
12.2 Penilaian Sumatif dari Pelbagai Aspek
12.2.1 Rekabentuk Pengajaran
12.2.2 Strategi Pengajaran
12.2.3 Aspek Motivasi
12.2.4 Prinsip-prinsip Pengajaran dan Pembelajaran

BAB 13
Penyimpanan dan Penyebaran Perisian Multimedia

13.0 Pengenalan
13.1 Penyimpanan Perisian Multimedia
13.2 Penyebaran Perisian Multimedia
13.3 Kaedah dan Media Penyebaran
13.3.1 Cakera Liut
13.3.2 Cakera Padat
13.3.3 Cakera Boleh Ubah
13.3.4 Rangkaian Komputer
13.3.5 Kiosk

BAB 14
Isu-isu Hakcipta dalam Pembangunan Perisian Multimedia

14.0 Pengenalan
14.1 Cetak Rompak Dalam Industri Multimedia
14.2 Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Hakcipta ?
14.2.1 Hak Ekonomi
14.2.2 Hak Moral
14.3 Undang-undang Hak Intelektual
14.3.1 Undang-undang Hakcipta
14.3.2 Undang-undang Paten
14.3.3 Undang-undang Tanda Perdagangan
14.3.4 Undang-undang Rahsia Perdagangan
14.4 Isu-Isu Pemilikan Hakcipta
14.4.1 Bilakah Anda Boleh Menggunakan Hasil Kerja Seseorang ?
14.4.2 Bagaimana Mendapatkan Kebenaran Hakcipta ?
14.5 Tanda dan Simbol Bagi Hakcipta

No comments: