terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar

terimalah hambu mu ini Ya Allah Hu Akbar
aku nak jadi hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya

Wednesday, October 29, 2008

bahagian b punya mab

BAHAGIAN B
(40 MARKAH)


Jawab semua soalan.


1. Konsep gaya pembelajaran murid-murid boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu gaya pembelajaran bersandar medan atau field dependence dan gaya pembelajaran bebas medan atau field independence.


(a) Senaraikan apa yang anda faham tentang dua konsep gaya pembelajaran tersebut.

(i) ______________________________________________

______________________________________________


(ii) ______________________________________________

______________________________________________(4 markah)


(b) Senaraikan tiga ciri pelajar bersandar medan (field dependence) dan tiga ciri bebas medan (field indepencence).

Bersandar medan/field dependence Bebas medan/field independence
(i)


(i)
(ii)


(ii)
(iii)

(iii)

(6 markah)


2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


(a) Senaraikan dua ciri main


(i) ______________________________________________

______________________________________________


(ii) ______________________________________________

______________________________________________(4 markah)

(b) Jelaskan tiga kepentingan main.

(i) ______________________________________________

______________________________________________


(ii) ______________________________________________

______________________________________________


(iii) ______________________________________________

______________________________________________


(6 markah)3. (a) Murid-murid dalam bilik darjah boleh berbeza dari pelbagai
aspek.

Senaraikan empat aspek perbezaan tersebut.


(i) ______________________________________________

(ii) ______________________________________________

(iii) ______________________________________________

(iv) ______________________________________________


(4 markah)
(b) Berikan huraian yang ringkas bagi setiap perbezaan yang dinyatakan di atas.


(i) ______________________________________________

______________________________________________


(ii) ______________________________________________

______________________________________________


(iii) ______________________________________________

______________________________________________


(iv) ______________________________________________

______________________________________________


(6 markah)4. (a) Guru memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan prestasi murid.

Nyatakan empat cara guru dapat meningkatkan motivasi murid.


(i) ______________________________________________


(ii) _____________________________________________


(iii) _____________________________________________


(iv) ______________________________________________

(4 markah)

(b) Berikan tiga strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan
motivasi kepada murid di dalam bilik darjah.


(i) ___________________________________________________

___________________________________________________


(ii) ___________________________________________________

___________________________________________________


(iii) ___________________________________________________

___________________________________________________


(6 markah)

BAHAGIAN C
(40 markah)Jawab mana-mana dua soalan sahaja.

1. (a) Mengikut Maslow, individu mempunyai potensi untuk mengambil inisiatif sendiri dengan tujuan mendapat kepuasan dalam hierarki yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemahaman anda, huraikan lima ciri-ciri individu yang dinyatakan di atas.


(10 markah)
(b) Mengikut Teori Konstruktivisme, ilmu pengetahuan adalah dibina melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.
Pada pandangan anda apakah implikasi Teori Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran?

(10 markah)2. Dalam pengajaran dan pembelajaran, seseorang guru boleh gunapakai empat jenis strategi iaitu strategi pemusatan guru, strategi pemusatan murid, strategi berasaskan bahan dan strategi berasaskan tugasan atau aktiviti.

(a) Jelaskan perbezaan di antara strategi pemusatan guru dan strategi pemusatan murid.


(10 markah)


(b) Anda seorang guru yang baru bekerja di salah sebuah sekolah rendah, dan berminat untuk menggunakan kaedah sumbangsaran.

Huraikan apakah kelebihan menggunakan kaedah ini.


(10 markah)3. (a) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran banyak
bergantung kepada persekitaran bilik darjah yang kondusif.

Huraikan lima ciri bilik darjah yang kondusif.

(10 markah)(b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri, huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah.


(10 markah)


BAHAGIAN B
(40 markah)

Jawab semua soalan.

1 (a) Jelaskan apa yang anda faham tentang dua konsep gaya pembelajaran tersebut
(4 markah)


JAWAPAN:

-field dependence – memproses maklumat secara global, kurang perhatian pada butiran terperinci.

-field independence – memproses maklumat secara analitikal, beri perhatian pada butiran dan terperinci.

1 fakta = 2 markah
2 fakta x 2 markah = 4 markah
Jumlah = 4 markah


1 (b) Senaraikan tiga ciri murid bersandar medan (field dependence) dan tiga ciri bebas medan (field indepencence)

Bersandar medan/field dependence Bebas medan/field independence

Mempersepsi secara global
Mempersepsi secara analitikal

Katogeri konsep secara umum
Katogeri konsep secara khusus

Berorientasi sosial
Berorientasi tidak bersifat peribadi

Dipengaruhi oleh kritikan
Kurang dipengaruhi oleh kritikan

Penentuan matlamat dan pengukuhan luaran
Matlamat dan pengukuhan ditentukan sendiri


1 Fakta = 2 Markah
3 Fakta x 2 Markah = 6 Markah
Jumlah = 6 Markah
2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti main yang dijalankan haruslah bermakna.

(a) Senaraikan dua ciri main.
(4 markah)

JAWAPAN:
Dua ciri main
• Bermotivasi secara interinsik
• Berfokus kepada fungsi
• Berubah-ubah merentasi situasi dan jenis kanak-kanak yang terlibat
• Tidak bermatlamat
• Mempunyai kesinambungan
• Berlaku di tempat yang selamat dan kondusif
1 fakta = 2 markah
2 fakta = 4 markah
Jumlah = 4 markah


(b) Jelaskan tiga kepentingan main
• Tingkatkan perkembangan kemahiran bahasa
• Tambahkan kemahiran sosial
• Memperkembangkan kreativiti dan imaginasi
• Meningkatkan kecekapan kemahiran berfikir
• Memupuk kebolehan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan
• Pemahaman terhadap dunia fizikal

1 fakta + huraian = 2 markah
3 fakta + huraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah


3(a) Senaraikan empat aspek perbezaan individu.

JAWAPAN:

Mana-mana empat jawapan berikut:

(i) Perbezaan emosi

(ii) Perbezaan rohani

(iii) Perbezaan budaya

(iv) Perbezaan fizikal

(v) Perbezaan kognitif1 fakta = 1 markah
4 fakta x 1 markah = 4 markah
Jumlah = 4 markah


3(b) Huraikan secara ringkas setiap perbezaan individu seperti
berikut:

JAWAPAN:

(i) Perbezaan Kognitif

• perempuan biasa mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi daripada lelaki

• murid-murid mempunyai aras kognitif yang berlainan


(ii) Perbezaan Budaya

• Setiap murid mempunyai sistem kepercayaan yang berlainan

• Setiap budaya ada norma-norma dan kepercayaan sendiri
(iii) Perbezaan Fizikal

• Murid-murid berbeza daripada kekuatan fizikal

• Tingkah laku lelaki lebih agresif daripada perempuan

(iv) Perbezaan Emosi

• Semua murid mempunyai tahap emosi yang berlainan

• Kerana mereka berasal daripada keluarga yang berlainan tahap sosio-emosi dan kemahiran sosial.(v) Perbezaan Rohani

• Setiap murid mempunyai agama mereka sendiri

• Murid-murid biasa mengikuti agama ibu bapa


1 Fakta = 1 markah
I fakta + huraian = 1.5 markah
4 fakta + huraian x 1.5 markah = 6 markah
Jumlah = 6 markah

4 (a) Nyatakan empat cara guru dapat meningkatkan motivasi murid.


JAWAPAN:

Mana-mana empat daripada jawapan berikut:

(i) memenuhi semua keperluan murid

(ii) menggunakan peneguhan positif dan negatif

(iii) menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif

(iv) mempelbagaikan aktiviti yang diminati murid

(v) menggunakan unsur suspend dan kecindan

(vi) membantu murid menetapkan matlamat yang realistik untuk dicapai

(vii) mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif


1 fakta = 1 markah
4 fakta x 1 markah = 4 markah
Jumlah = 4 markah


4(b) Berikan tiga strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan
motivasi kepada murid di dalam bilik darjah.

(6 markah)

JAWAPAN:

(i) menggunakan set induksi yang menarik.
(ii) menggunakan pengalaman murid yang sedia ada untuk
mengaitkannya dengan pelajaran baru.

(iii) membangkitkan naluri ingin tahu murid dengan soalan mencabar.
(iii) mewujudkan semangat bersaing dalam aktiviti permainan dan
aktiviti pertandingan.

(vi) gunakan teknik peneguhan untuk memupuk dan mengekalkan
motivasi murid dalam pembelajaran yang selanjutnya.

(vi) memberi peluang kepada murid untuk menikmati kejayaan dalam
pembelajaran mereka.

(vii) lain-lain jawapan yang munasabah.


1 fakta = 1 markah
1 fakta + huraian = 2 markah
3 fakta + huraian = 6 markah
Jumlah = 6 markah

1 comment:

Cikgu P-Jay said...

salam bro, jwpan yg esei xdak ke?